Steunverlening voor Recoup B.V. project Het was Zondag in het Zuiden


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2023 e.v. aan Recoup B.V. voor het project Het was Zondag in het Zuiden een subsidie te verlenen van maximaal € 100.000,00. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

Het project betreft een musicalproductie over het hoogwater in Limburg in de voorbije 30 jaar en de gevolgen voor de bevolking. Op muziek van Rowwen Hèze komen de verhalen van verschillende Limburgers tot leven. Het project sluit aan bij de bepalingen van het Beleidsprogramma Cultuur 2022-2023 en levert een bijzondere bijdrage aan de ambitie dat zoveel mogelijk inwoners van Limburg de maatschappelijke en intrinsieke waarde van cultuur kunnen ontdekken en ervaren, cultuur kunnen beleven en zich ook herkennen in wat én wie zij op het podium zien. Verder bevordert het project een evenwichtige spreiding van het cultuuraanbod over heel Limburg. Tot slot wordt in het kader van dit project samen gewerkt met het verenigingsleven en worden activiteiten op het vlak van educatie ontwikkeld en uitgevoerd.

De in aanmerking komende kosten van het project Het was Zondag in het Zuiden bedragen € 2.012.895,00. De totale verleende subsidie voor het project Het was Zondag in het Zuiden bedraagt maximaal € 100.000,00, zijnde 4,97% van de in aanmerking komende kosten.