Steunverlening voor Jan van Eyck Academie jaarplan 2023


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2023 e.v. aan Jan van Eyck Academie voor het jaarplan 2023 een subsidie te verlenen van maximaal € 195.478,00 voor het jaar 2023.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

De activiteiten sluiten aan bij de bepalingen ten aanzien van de provinciale culturele basisinfrastructuur zoals bepaald in het Beleidsprogramma Cultuur 2022-2023 "Veerkracht van Cultuur". Hierbij wordt het belang onderschreven van het bereiken van nieuw publiek met bijzondere aandacht voor groepen die minder (snel) met cultuur in aanraking komen, cultuureducatie en/of talentontwikkeling, samenwerking met andere culturele instellingen en creatieve partners, samenwerking met andere sectoren en bijzondere artistieke relevantie.

De in aanmerking komende kosten van de exploitatie van 2023 van het museum bedragen € 3.108.477,00. De totale verleende subsidie voor 2023 bedraagt € 195.478,00 zijnde 6,29% van de in aanmerking komende kosten.