Steunverlening voor Limburgs Museum project Ontwikkelplan 2022-2028 ‘Vanuit Schwung naar kracht’


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. aan Limburgs Museum voor het project Ontwikkelplan 2022-2028 ‘Vanuit Schwung naar kracht’ een subsidie te verlenen van maximaal € 252.000,00 voor de jaren 2022 en 2023. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

Het project richt zich op de activiteiten van het museum om op locatie en online verder uit te bouwen. Deze activiteiten zijn veelal van maatschappelijke en educatieve waarde en/of sluiten aan bij de digitale samenleving. Dit versterkt de provinciale culturele basisinfrastructuur in Venlo, de Cultuurregio Noord- Limburg, met een uitstraling en doorwerking naar geheel Limburg. Met het onderdeel Limburgs Museum op locatie kan immers ook de verbinding met de culturele instellingen en het publiek in Zuid-Limburg worden versterkt. Hiermee wordt meer slagkracht gecreëerd om de komende twee jaren een start maken met de uitvoering van het ontwikkelplan en het museum zo kan werken aan een voor iedereen toegankelijk en toekomstbestendig museum.

De in aanmerking komende kosten van het project Ontwikkelplan 2022-2028 ‘Vanuit Schwung naar kracht’ bedragen € 252.000,00. De totale verleende subsidie voor het project Ontwikkelplan 2022-2028 ‘Vanuit Schwung naar kracht’ bedraagt maximaal € 252.000,00, zijnde 100% van de in aanmerking komende kosten.