Beschikking Stichting het Limburgs Landschap maatregelen Natura 2000 gebieden 2022-2024


Gedeputeerde Staten hebben besloten aan Stichting Het Limburgs Landschap een subsidie te verlenen voor het verrichten van maatregelen die voldoen aan de Nadere subsidieregels maatregelen Natura 2000 gebieden 2022-2024.

De inzet richt zich op het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen voor de Natura 2000 gebieden in de Nederlandse provincie Limburg door het nemen van de limitatief in het Hoofdrapport voor de Natura 2000 gebieden van de Nederlandse provincie Limburg opgenomen maatregelen, die een bijdrage leveren aan het bereiken van een landelijk gunstige staat van instandhouding van een natuurlijk habitattype en/of de gunstige staat van instandhouding van soorten. De maatregelen worden uitgevoerd in of nabij de volgende gebieden:

  • Bemelerberg / Schiepersberg
  • Geuldal
  • Sint Pietersberg en Jekerdal
  • Boschhuizerbergen
  • Maasduinen
  • Roerdal
  • Sarsven en de Banen
  • Weerter- en Budelerbergen

De te subsidiëren kosten passen binnen het gestelde in artikel 53 van de AGVV. De inzet richt zich op het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen voor de Natura 2000 gebieden in de Nederlandse provincie Limburg welke kwalificeren als natuurerfgoed in de zin van artikel 53 AGVV. De subsidie bedraagt € 3.520.503, zijnde 100% van de totaal in aanmerking komende kosten, hetgeen past binnen het maximaal toegestane steunpercentage op grond van artikel 53 AGVV (100%).