Beschikking Limburgs Museum jaarplan en begroting 2023


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2023 e.v. aan het Limburgs Museum voor het jaarplan en begroting 2023 een subsidie te verlenen van in totaal maximaal € 4.865.930,00 voor het jaar 2023.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

Het Limburgs Museum vormt, als een van de drie provinciale musea, een belangrijk deel van de culturele infrastructuur in Limburg. Het museum draagt zorg voor een brede toegankelijkheid: van jong tot oud, voor mensen die vaak het museum bezoeken en voor mensen die om uiteenlopende redenen minder snel met cultuur in aanraking komen. Hel museum werkt samen met andere culturele (erfgoed)organisaties, zowel binnen als buiten de provincie Limburg, met het onderwijs, andere maatschappelijke voorzieningen en het bedrijfsleven. Het Limburgs Museum zet zich in het bijzonder in door maatschappelijke relevante programmering en activiteiten, mede bezien in relatie tot educatie en publieksbegeleiding.

De in aanmerking komende kosten van de exploitatie van 2023 van het Limburgs Museum bedragen € 8.494.200,00. De totale verleende subsidie voor 2023 bedraagt € 4.865.930,00 zijnde 57,28% van de in aanmerking komende kosten.