Subsidie gebiedsgerichte maatregelen Natuur (Nadere subsidieregels gebiedsgerichte maatregelen programma Natuur 2021-2023) (vervallen)


De subsidieregeling is ter ondersteuning van projecten die erop zijn gericht om maatregelen te treffen en uit te voeren met als doel het verbeteren van de gunstige staat van instandhouding van een natuurlijk habitattype en/of de gunstige staat van instandhouding van soorten, zoals bedoeld in de Wet natuurbescherming.

Voor wie

Voor subsidie komen uitsluitend organisaties (stichtingen, verenigingen, bedrijven etc.) en organisaties van de overheid zoals de gemeenten in aanmerking. De organisatie dient krachtens eigendom dan wel een ander zakelijk recht of publiekrechtelijke bevoegdheid zeggenschap te hebben over de gronden waarop of waaraan de maatregelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd, worden getroffen of de aanvrager is gemachtigd door de eigenaar van de grond/gronden.

Waarvoor

Het stimuleren van projecten die erop zijn gericht om maatregelen te treffen en uit te voeren met als doel het verbeteren van de gunstige staat van instandhouding van een natuurlijk habitattype en/of de gunstige staat van instandhouding van soorten, zoals bedoeld in de Wet natuurbescherming. Hierbij dient er een focus te zijn op stikstofgevoelige habitattypen en stikstofgevoelige leefgebieden van soorten.

Het gaat hierbij uitsluitend om specifieke maatregelen en daaraan gekoppelde doelgebieden die zijn opgenomen in de bijlage behorende bij deze nadere subsidieregels.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.