Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Persdesk

Persdesk

Een overzicht van persberichten van de afgelopen 31 dagen.

 • Installatie Provinciale Staten 2015-2019
  26 maart 2015
  Tijdens een bijzondere vergadering van Provinciale Staten zijn op 26 maart de 47 nieuwe Limburgse Statenleden voor de 24e Statenperiode geïnstalleerd. De 47 Statenleden komen voort uit 11 fracties: CDA (11), PVV (9), SP (8), VVD (5), D66 (4), PvdA (4), GroenLinks (2), 50PLUS (1), Partij voor de Dieren (1), Volkspartij Limburg (1) en Lokaal-Limburg (1). Ten opzichte van de vorige Statenperiode zijn de 3 laatstgenoemde fracties nieuwkomers in Provinciale Staten, evenals 28 van de 47 Statenleden.
 • Intentieovereenkomst over inrichting Sibelco-groeve
  26 maart 2015
  De Provincie Limburg heeft vandaag een intentieovereenkomst getekend met het bedrijf Sibelco over de toekomstige inrichting van de zilverzandgroeve in Heerlen en Landgraaf.
 • Europese subsidieregeling burgerparticipatie bij inrichting platteland opengesteld
  26 maart 2015
  Per 20 maart 2015 heeft de Provincie Limburg de Europese subsidieregeling Leader voor Limburg opengesteld. De komende vijf jaar is 2,1 miljoen euro voor Limburg beschikbaar voor projecten die samenwerking en burgerparticipatie stimuleren bij de inrichting van het platteland. De regeling is bedoeld voor regionale samenwerkingsverbanden die een zogenaamde Lokale Ontwikkelings Strategie (LOS) opstellen. Zulke plannen kunnen vanaf 18 maart tot en met 15 mei worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van Limburg.
 • Afscheidsvergadering Provinciale Staten 2011-2015
  26 maart 2015
  Tijdens een bijzondere vergadering van Provinciale Staten is op 25 maart 2015 afscheid genomen van de leden van Provinciale Staten, zittingsperiode 2011-2015. Aan 2 scheidende Statenleden werd een koninklijke onderscheiding toegekend. Er volgde een positief advies over de toelating tot Provinciale Staten van alle 47 nieuw gekozen Statenleden. Het overdrachtsdocument uit de Statenperiode 2011-2015 werd aangeboden aan de voorzitter van Provinciale Staten, Gouverneur Bovens.
 • Koninklijke onderscheidingen voor twee scheidende leden van Provinciale Staten
  25 maart 2015
  Gouverneur Theo Bovens overhandigde op 25 maart 2015, tijdens de laatste vergadering van Provinciale Staten in de huidige samenstelling, aan twee scheidende Statenleden de versierselen die horen bij een Koninklijke Onderscheiding.
 • TUSSENBERICHT na eerste gesprekken met lijsttrekkers
  24 maart 2015
  Met een brief van 24 maart 2015 informeerde dhr. G. Koopmans (CDA), namens de grootst gekozen partij, de leden van Provinciale Staten over zijn gehouden gesprekken met de 10 overige op 18 maart 2015 gekozen partijen in Provinciale Staten.
 • Belastingoverzicht 2015 Limburgse gemeenten
  24 maart 2015
  De lastendruk 2015 van de Limburgse gemeenten stijgt. Huurders zien hun lasten met gemiddeld 2,35% toenemen en eigenaar/gebruikers met 2,15%. Dit blijkt uit het Belastingoverzicht 2015 van de Provincie Limburg over de ontwikkeling 2014-2015. Dit komt door de ontwikkeling van de onroerendezaakbelasting (OZB), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Ook voor bedrijven is de belastingdruk van gemeenten hoger.
 • Reizigers geven openbaar vervoer in Limburg wederom een dikke zeven
  24 maart 2015
  In de ogen van de reiziger in het openbaar vervoer haalt Veolia wederom een dikke voldoende. De reiziger in Noord- en Midden-Limburg beoordeelt het openbaar vervoer met het rapportcijfer 7,1 en in Zuid-Limburg met het cijfer 7,5. Dat blijkt uit de OV-klantenbarometer 2014, een landelijk onderzoek naar de klanttevredenheid in het Openbaar Vervoer dat jaarlijks in de maand november wordt gehouden.
 • Limburg aan de slag met aanpak ‘bromtonen’
  24 maart 2015
  De Provincie Limburg heeft, samen met de GGD Limburg-Noord, GGD Zuid-Limburg en Adelante (een Limburgse zorginstelling, onder andere gespecialiseerd in audiologie) de brochure ‘Ik hoor een bromtoon!’ ontwikkeld. Deze brochure informeert Limburgers die last hebben van een voortdurend ‘laagfrequent geluid’ over de oorzaken en helpt bij het zoeken naar een oplossing voor dit hardnekkige probleem.
 • Uitslag Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart 2015
  23 maart 2015
  19 herkozen Statenleden, 28 nieuw gekozen Statenleden, 11 partijen, waarvan 3 nieuwe.
  Tijdens een openbare bijeenkomst van het centraal stembureau in Maastricht op 23 maart 2015 is de officiële uitslag vastgesteld en bekend gemaakt van de Provinciale Statenverkiezingen voor Limburg van 18 maart jl. De 47 gekozen Statenleden zijn van hun verkiezing op de hoogte gesteld waarbij verzocht is zo mogelijk vandaag bekend te maken of zij hun benoeming aanvaarden. De installatie is op donderdag 26 maart om 15:00 uur.
 • Afscheidsvergadering Limburgs Parlement op woensdag 25 maart 2015
  20 maart 2015
  Tijdens deze bijzondere vergadering wordt afscheid genomen van de leden van Provinciale Staten van de zittingsperiode 2011-2015.
  Deze Statenvergadering is openbaar en start om 14:00 uur in de Statenzaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.
 • Installatievergadering Limburgs Parlement op donderdag 26 maart 2015
  20 maart 2015
  Tijdens deze bijzondere vergadering worden de 47 leden van Provinciale Staten geïnstalleerd voor de 24e Limburgse Statenperiode 2015-2019.
  De heer Bovens, Commissaris van de Koning, zal de Statenleden de verklaring en belofte of de eed afnemen.
  Deze Statenvergadering is openbaar en start om 15:00 uur in de Statenzaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.
 • Tenderregelingen Transitiefonds Limburgse Woningmarkt
  18 maart 2015
  De Provincie Limburg heeft het afgelopen jaar een tenderregeling voor projecten in Midden-Limburg ter beschikking gesteld om projecten die de woningmarkt verder in balans brengen te stimuleren. De projecten die voor subsidie in aanmerking komen zijn op 17 maart 2015 bekend geworden. Met het resterende subsidiebudget van Midden-Limburg is er opnieuw een tenderregeling voor Midden-Limburg opgesteld. Daarnaast heeft de Provincie Limburg een tenderregeling opgesteld voor Zuid-Limburg. Per regio is er 1,5 miljoen euro beschikbaar voor de tenderregelingen. De tenderregelingen vallen binnen het Transitiefonds Limburgse Woningmarkt.
 • Bijdrage Rijk voor Buitenring Parkstad Limburg
  17 maart 2015
  Gedeputeerde Erik Koppe overhandigde op dinsdag 17 maart 2015 een samenwerkingsovereenkomst aan Diederik Timmer, Directeur Netwerkontwikkeling bij Rijkswaterstaat voor de aansluiting van de Buitenring Parkstad Limburg (BPL) aan de A76, ter hoogte van Nuth. Dit gebeurde tijdens de starthandeling van de Buitenring Parkstad Limburg in Brunssum. In de overeenkomst zijn nadere afspraken vastgelegd betreffende het ontwerp en de uitvoering, evenals de wijze van financiering van de aansluiting.
 • De heer mr. drs. F.H.H. Weekers waarnemend burgemeester van de gemeente Heerlen
  17 maart 2015
  De Gouverneur, de heer drs. Th.J.F.M. Bovens, heeft de heer mr. drs. F.H.H. Weekers met ingang van 1 april 2015 aangesteld tot waarnemend burgemeester van de gemeente Heerlen. De heer Weekers was onder meer Staatssecretaris van Financiën.
 • Verduurzaming particuliere woningen
  16 maart 2015
  Op maandag 16 maart bezocht gedeputeerde Erik Koppe (Volkshuisvesting) samen met wethouder Wim van den Beucken van Venlo een van de zeven pilotprojecten in het kader van het project verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Doel is om de particuliere woningbezitter zoveel mogelijk te ontzorgen op het gebied van duurzaamheid. Op dit moment worden bij de eerste woningen binnen dit project in Venlo fysieke maatregelen aan de woning getroffen (isolatie van de woning). Daarmee is het begin van de 200 te verduurzamen particuliere woningen in Venlo een feit.
 • Groen licht voor restauratie Hoeve Klinkenberg in Meerssen
  16 maart 2015
  De Provincie Limburg gaat ervoor zorgen dat de eerder verleende subsidie (ad € 500.000) voor het restaureren van Hoeve Klinkenberg in Rothem (gemeente Meerssen) behouden blijft, omdat de initiatiefnemers/eigenaars van de hoeve een lening van het Nationaal Restauratiefonds gekregen hebben. Daarmee kan, na de besluitvorming bij de gemeente Meerssen over hun bijdrage van 100.000 euro, de restauratie na een aantal jaren van onzekerheid en hard werken eindelijk van start.
 • ROCKWOOL investeert in nieuw logistiek centrum Roermond
  16 maart 2015
  Steenwolfabrikant ROCKWOOL investeert € 10 miljoen in een nieuw logistiek centrum van negen hectare, direct gelegen naast haar productielocatie op het bedrijventerrein Roerstreek in Roermond. De investering wordt mogelijk gemaakt door LHB en OML die voor max. € 6 miljoen risicodragend investeren in een te herontwikkelen bedrijfskavel, die overgenomen wordt van ROCKWOOL. Met de investering optimaliseert ROCKWOOL haar logistiek waardoor zij de internationale concurrentie met succes kan blijven aangaan. Het logistiek centrum draagt bij aan de verankering van ROCKWOOL in Roermond en daarmee aan de werkgelegenheid in Midden-Limburg. Met de investering komt tevens een ruilverkaveling op gang die een impuls geeft aan de kwaliteit van het bedrijventerrein en ruimte vrijspeelt voor nieuwe bedrijvigheid.
 • Onderzoek spoorverbinding Maastricht-Luik
  16 maart 2015
  De Provincie Limburg en de Nederlandse Spoorwegen komen binnen een half jaar met een concreet voorstel voor een directe treinverbinding tussen Maastricht en Luik. De partijen hebben daartoe vandaag een intentieovereenkomst getekend in Eijsden. Uitgangspunt is een verbinding elk half uur tussen beide steden met tussenstops in onder meer Eijsden en Visé.
 • Provincie en gemeenten Beek en Stein zetten schouders onder stationsomgeving Beek-Elsloo
  16 maart 2015
  Vandaag hebben wethouder Peter Hovens (gemeente Beek), wethouder Danny Hendrix (Stein) en gedeputeerde Ger Koopmans hun handtekening gezet onder een intentieverklaring. Daarin staat dat de Provincie en de beide gemeenten zich maximaal zullen inspannen om de aanpak van de stationsomgeving Beek-Elsloo samen tot een goed einde te brengen.
 • ‘Joint venture DSM/CVC borgt werkgelegenheid’
  16 maart 2015
  Limburgs Gedeputeerde Twan Beurskens van Economische Zaken vindt de joint venture van DSM en investeerder CVC op de Chemelot Site in Sittard-Geleen een logische stap.
 • Campagne ‘Hou je aan de snelheidslimiet’ van start
  16 maart 2015
  Maandag 16 maart 2015 gaat wederom de campagne ‘Hou je aan de snelheidslimiet’ van start. Deze, vorig jaar zeer succesvol verlopen campagne, richt zich op de bewustwording van automobilisten die in principe van goede wil zijn, maar toch harder rijden dan toegestaan.
 • Benoeming externe Adviseur Integriteit
  13 maart 2015
  Dhr. drs. M. (Maarten) L.J. de Jong is op 10 maart 2015 door het Presidium van Provinciale Staten Limburg benoemd tot Adviseur Integriteit. De benoeming gaat nog de huidige Statenperiode in, per 23 maart 2015, geldt voor een periode van 2 jaar en komt voort uit het door Provinciale Staten in juli 2014 vastgestelde protocol (mogelijke) integriteitsschendingen door leden van Provinciale Staten of leden van Gedeputeerde Staten.
 • Provincie Limburg heeft verkeersveiligheid hoog in het vaandel
  13 maart 2015
  De Provincie Limburg besteedt veel aandacht aan verkeersveiligheid. Vooral de kwetsbare doelgroepen, zoals scholieren, voetgangers en fietsers krijgen speciale aandacht. Een van de manieren om dit te doen is het plaatsen van informatiesystemen boven of naast provinciale wegen. Deze zijn te vinden op verkeersonveilige locaties maar ook op die locaties waar de doelgroepen een provinciale weg oversteken. Gedeputeerde Erik Koppe: “In de meeste gevallen is het doel gedragsbeïnvloeding. Belangrijk is dat er informatie wordt gegeven zodat de weggebruiker meer rekening houdt met andere weggebruikers, door zijn de snelheid daarop aan te passen.”
 • Mergellandroute in Eijsden-Margraten veiliger dankzij bijdrage Provincie
  13 maart 2015
  Op vrijdag 13 maart is het startsein gegeven voor het project ‘Verbeteren verkeersveiligheid Mergellandroute’ door de officiële onthulling van het eerste projectbord ter hoogte van de komgrens nabij Herkenrade. In hoofdlijnen komt het erop neer dat gescheiden fietspaden worden aangelegd buiten de bebouwde kom. De verbeteringen zullen de veiligheid van fietsers, zoals schoolgaande jeugd van en naar Maastricht verhogen.
 • Grootste distributiecentrum van Nederland op Holtum-Noord
  13 maart 2015
  Op multimodaal bedrijventerrein Holtum-Noord verrijst binnenkort het grootste distributiecentrum van Nederland. Leeyen Vastgoed bouwt op een 18 hectare groot perceel dit logistieke centrum met een totaaloppervlakte van ruim 145.000 vierkante meter.
 • Limburg kiest voor aanpak overgewicht
  13 maart 2015
  De aanpak van overgewicht is een maatschappelijke opgave die de provincie faciliteert. Het gaat om bewustwording, het creëren van prikkels en wegnemen van verleidingen in de leefomgeving van mensen.
 • Test met elektrische stadsbus in Maastricht
  13 maart 2015
  In Maastricht rijdt vanaf 13 maart bij wijze van proef op het traject van lijn 4 (Maastricht Vilapark naar azM) een volledig elektrisch aangedreven stadsbus. De bus, geproduceerd door VDL Bus & Coach, wordt ingezet in het kader van het project Zero Emissie Busvervoer (ZEB). Deelnemers aan dit project zijn de Provincie Limburg, de gemeente Maastricht, vervoerder Veolia Transport Limburg en de stichting ZEB. De proef moet een opmaat zijn naar een omschakeling van alle huidige diesel- en gasbussen naar elektrisch aangedreven bussen.
 • Initiatievenfonds maakt nieuwe toeristische activiteiten in Maasbedding mogelijk
  12 maart 2015
  Provincie Limburg, Rijkswaterstaat en gemeenten rondom de Maasplassen in Midden-Limburg hebben de handen ineen geslagen om toeristische en recreatieve initiatieven in de maasbedding te stimuleren. Daarvoor hebben zij een Initiatievenfonds opgericht. Bedrijven of organisaties in de toeristisch-recreatieve sector kunnen gebruik maken van de daarin beschikbare middelen van in totaal 1,5 miljoen euro om hun plannen te verwezenlijken. De eerste resultaten worden al zichtbaar.
 • ‘Startersregeling’ populair in Limburg
  12 maart 2015
  Sinds 2006 neemt de Provincie Limburg deel aan het Impulsplan: Starters een eigen thuis! – ook wel bekend als de Startersregeling. Deze regeling is in het leven geroepen om de positie van starters op de Limburgse woningmarkt te verbeteren. Vanwege de kredietcrisis werd de Startersregeling verlengd tot eind 2015. Hiermee wordt een impuls gegeven aan de Limburgse woningmarkt en economie. Het aantal huishoudens dat gebruikt maakt van de regeling blijft stijgen: 2014 kende een stijging van 30% ten opzichte van het voorgaande jaar.
 • Buitenring Parkstad Limburg mag volledig worden aangelegd
  11 maart 2015
  De Raad van State heeft vandaag (11 maart 2015) het project Buitenring Parkstad Limburg groen licht gegeven. In de uitspraak heeft de hoogste bestuursrechter (Raad van State) de door de Provincie genomen besluiten voor de Buitenring Parkstad Limburg in stand gelaten.
 • Provincie Limburg en bedrijfsleven onderzoeken haalbaarheid BrightClusterVenlo
  10 maart 2015
  Op 25 februari tekenden gedeputeerde Twan Beurskens namens Provincie Limburg en Meiny Prins, algemeen directeur van Priva B.V., een samenwerkingsovereenkomst voor een gezamenlijk onderzoek naar de haalbaarheid en uitwerking van een zogenaamde Cluster Company op het Kennislandschap van de Campus Greenport Venlo, het voormalige Floriadeterrein te Venlo. Een Cluster Company is een 'verzamelgebouw' voor bedrijvigheid, jonge startende ondernemers, ervaren ondernemers, kenniswerkers, business developers, marketeers, en alles wat nieuwe bedrijvigheid kan helpen ontwikkelen binnen het tuinbouwcluster. Het project krijgt de naam BrightCluster Venlo.
 • Limburg de groentetuin van Nederland en Ruhrgebied
  09 maart 2015
  Limburgse Land en Tuinbouw loont en concrete acties van innovatieve Limburgse ondernemers zijn hiervoor het inspirerende bewijs. Dat was de heldere conclusie tijdens de inspiratiemiddag LLtL op 5 maart jl.. Een gevarieerd gezelschap van meer dan 120 ondernemers, bestuurders, adviseurs en betrokkenen beoordeelde de oogst van 1,5 jaar LLtL en keek vooruit.
 • Provincie Limburg draagt bij aan verkeersveilig fietspad Epen-Mechelen
  05 maart 2015
  Om de verkeersveiligheid van woon-werk, recreatieve en schoolgaande fietsers tussen Epen en Mechelen sterk te verbeteren, draagt de Provincie Limburg € 105.000,- bij aan de realisatie van veilige fietsvoorzieningen tussen Epen en Mechelen. De route door het heuvelland van Epen naar Mechelen wordt veelvuldig gebruikt door scholieren en recreatief fietsverkeer. De realisatie van de fietsvoorzieningen wordt verzorgd door de gemeente Gulpen-Wittem.
 • Limburgse tuinbouw op weg naar marktgericht produceren
  04 maart 2015
  Over vijf jaar heeft het Limburgse tuinbouwcluster de markt leidend gemaakt. Een deel van de oude bedrijven en structuren is verdwenen en vervangen door nieuwe partijen en samenwerkingsverbanden. De afzetstructuur voor de tuinbouw is gekanteld. Er zijn verticale keten-samenwerkingen gevormd, soms ontstaan vanuit telersgroeperingen die intensief zijn gaan samenwerken met handelspartners richting retailcombinaties. Ondernemers en ketenpartijen hebben geïnvesteerd in marketing en een regiobrand geïntroduceerd dat vooral in het Ruhrgebied is aangeslagen.
 • Provincie investeert in herbestemming Watertoren Tegelen
  04 maart 2015
  De Watertoren in Tegelen (in het buurtschap Egypte) krijgt een nieuwe bestemming. De markante toren van 33 meter wordt door toffedag.nl omgebouwd tot dé plek in de regio om te klimmen en abseilen. Bovendien komt er een kleine horecagelegenheid en een unieke vergaderlocatie en uitzichtpunt met een weids panorama op de omgeving. De toren wordt grotendeels geëxploiteerd door mensen met een beperking of anderszins afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Techniekverkiezingen van start met interactieve voorstelling
  04 maart 2015
  Scholieren van het VMBO, HAVO/VWO, MBO en HBO kunnen vanaf vandaag meedoen aan de techniekverkiezingen. Zij worden uitgedaagd om aan de slag te gaan met het bedenken van innovatieve ideeën en mee te dingen naar mooie prijzen. Via sociale media kan iedereen op hun ideeën stemmen. Vanmiddag werd het startschot van de verkiezing gegeven met een interactieve voostelling in Trevianum te Sittard.
 • Limburgse havens versterken positie
  04 maart 2015
  Om de strategische achterlandpositie van Limburg te behouden en te versterken gaan de Provincie Limburg en de tien Limburgse havengemeenten nog nauwer samenwerken. De vier jaar geleden gesloten intentieverklaring van de zogeheten Blueports Limburg is vandaag omgezet in een samenwerkingsovereenkomst.
 • Groep Heylen bouwt Europese ‘e-commerce shopping mall’ op Trade Port Noord Venlo
  04 maart 2015
  HERENTALS/VENLO, 4 maart 2015 – De Belgische ontwikkelaar Groep Heylen uit Herentals gaat op Trade Port Noord Venlo een Europese ‘e-commerce shoppingmall’ van 140.000 vierkante meter groot bouwen. Met de bouw wordt deze maand begonnen. Het is de verwachting dat de nieuwbouw eind dit jaar gereed is. Groep Heylen bouwt deze zogeheten Venlo e-commerce Logistic Campus (met verwijzing naar de diverse e-commerce activiteiten die er gaan plaatsvinden) voor over enkele maanden bekend te maken gebruikers. Daarmee is het de ‘e-commerce shoppingmall’ van de toekomst: 24/7 geopend en digitaal bereikbaar voor alle consumenten in Europa. Volgens Groep Heylen is de ligging van Trade Port Noord Venlo ideaal ten opzichte van multimodale transportstromen en op korte afstand van meerdere Europese knooppunten van de grote pakketdiensten. Dat laatste is een noodzakelijke voorwaarde om de consumenten binnen korte tijd te kunnen bereiken.
 • Tijdelijke verkeersregelinstallatie N271 Well officieel in gebruik genomen
  04 maart 2015
  Gisteren heeft Gedeputeerde Erik Koppe (Wegen) samen met wethouder Ben Buiting van de gemeente Bergen (L.) een tijdelijke oversteekplaats aan de N271 ter hoogte van de Wezerweg in gebruik genomen.
 • Openbare inloopdagen Tram Vlaanderen Maastricht 6 en 13 maart
  04 maart 2015
  De gemeente Maastricht en de Provincie Limburg organiseren op 6 en 13 maart twee openbare inloopdagen over het project Tram Vlaanderen Maastricht.
 • Accenture en Conclusion vestigen zich op Smart Services Campus in Heerlen
  03 maart 2015
  Het wereldwijde bedrijf Accenture en zakelijk dienstverlener Conclusion vestigen zich definitief op de nieuwe Smart Services Campus in Heerlen. Dit werd vandaag bekend gemaakt door alle betrokken partijen.
 • Eerste resultaten Limburgse Woontest bekend
  03 maart 2015
  In het najaar van 2014 hebben ruim 11.000 huishoudens in Limburg meegedaan aan de Woontest Limburg. De Woontest is de eerste fase van het Leefstijlonderzoek dat de Provincie Limburg door het bureau SmartAgent laat uitvoeren. Met dit Leefstijlonderzoek wil de Provincie de behoeften en wensen van bewoners op het gebied van wonen in beeld brengen. De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om vraag en aanbod op de woningmarkt beter op elkaar af te stemmen. De eerste resultaten van de Woontest zijn inmiddels bekend.
 • Provincie investeert in de restauratie van archeologische objecten
  03 maart 2015
  De Provincie restaureert voor circa € 10.000 enkele archeologische objecten die zich in het provinciaal depot bevinden. Het gaat om objecten waarvoor een bruikleenverzoek is binnengekomen, maar die in hun huidige conditie niet getoond kunnen worden. Na restauratie wordt een aantal objecten, waaronder bronzen kannen, aardewerk urnen en een zilveren sieraad, via exposities tentoongesteld in de bibliotheek van Bocholtz en het gemeentehuis van Bergen (L).
 • Provinciale subsidie beschikbaar voor sloop van woningen in Limburg
  02 maart 2015
  Vanaf vrijdag 27 februari is in de provincie Limburg subsidie beschikbaar voor sloop en samenvoeging van woningen. De subsidieregeling maakt onderdeel uit van het Transitiefonds Limburgse woningmarkt. Het Transitiefonds is in het leven geroepen om de Limburgse woningmarkt beter te laten aansluiten bij de huidige en de toekomstige woningvraag. De subsidieregeling heeft als doel hieraan bij te dragen door de kwantitatieve vermindering van de woningvoorraad door sloop of samenvoeging van woningen.
 • Limburg wil treinagenda voltooien
  02 maart 2015
  De Provincie Limburg heeft een Europees subsidieverzoek ingediend voor onderzoeken naar betere grensoverschrijdende spoorverbindingen. Het gaat om de intercityverbindingen Düsseldorf-Venlo-Eindhoven en Keulen-Aken-Heerlen-Eindhoven en de treinverbindingen Brussel-Leuven-Luik-Maastricht en Antwerpen-Hamont-Weert. Hiermee wil gedeputeerde Patrick van der Broeck de Limburgse spooragenda voltooien.
 • Samenwerkingsovereenkomst Groene Brigade getekend
  27 februari 2015
  Op vrijdag 27 februari is als aftrap van de expertmeeting ‘Samen sterk tegen dumpen’ door Erik Koppe, gedeputeerde Handhaving van de Provincie Limburg, Wim van Amerongen van de Politie Limburg en Frans Gelissen van het Functioneel Parket, de samenwerkings-overeenkomst ‘Unit Opsporing Milieu getekend. Doel hiervan is de samenwerking tussen deze partijen permanent voort te zetten om het Limburgse buitengebied te beschermen en milieucriminaliteit aan te pakken.
 • Start reconstructie (brom)fietspaden N271 Bergen - Heijen
  26 februari 2015
  De Provincie Limburg start vanaf maandag 2 maart met de reconstructie van de (brom)fietspaden langs de N271 tussen Bergen en Heijen. Hiermee wil de Provincie de veiligheid en oversteekbaarheid voor met name (brom)fietsverkeer langs de N271 verbeteren. De fietspaden langs de N271 voldoen niet meer aan de huidige richtlijnen en zijn bovendien aan onderhoud toe. Ook de oversteekbaarheid van de weg laat te wensen over en levert verkeersonveilige situaties op. Daarnaast wordt de hoofdrijbaan voorzien van een nieuwe asfalt-toplaag. De werkzaamheden worden uitgevoerd door KWS Infra BV.
 • Officieel startsein aanleg rotonde Halfweg Peel en Maas
  26 februari 2015
  Op donderdag 26 februari hebben gedeputeerde Erik Koppe (Provincie Limburg) en wethouder Arno Janssen (gemeente Peel en Maas) formeel het startsein gegeven voor de reconstructie van de N277, N275, N562 en de nieuwe ontsluiting naar Koningslust (projectnaam: N277-N275-N562 Rotonde Halfweg) in de gemeente Peel en Maas. Gezamenlijk hebben ze het laatste stukje asfalt aangelegd voor de tijdelijke rotonde aan de N277. Hiermee zijn de voorbereidende werkzaamheden nagenoeg gereed en kan aannemer BAM vanaf volgende week starten met de sloop van het viaduct en de bouw van de vijfpoots-rotonde.
 • Frans van Leijden kwartiermaker Brigthlands Campus Greenport Venlo
  26 februari 2015
  Frans van Leijden (52) wordt per 1 maart kwartiermaker van de Brightlands Campus Greenport Venlo. Van Leijden blíjft tevens directeur van HAS Hogeschool in Venlo.
 • Lening voor 55-plussers om woningen levensloopbestendig te maken
  26 februari 2015
  Particuliere woningeigenaren kunnen per 15 maart 2015 een lening krijgen voor het treffen van maatregelen om hun woning levensloopbestendig te maken. Zoals het verplaatsen van de slaap- en badkamer naar de begane grond of het realiseren van een inloopdouche. Voorwaarde is dat één van de woningeigenaren minimaal 55 jaar is.
 • Provincie Limburg en gemeente Maastricht investeren in Euregio-onderwijs
  26 februari 2015
  Limburgse scholieren en studenten moeten beter voorbereid worden op werken in een Euregionale arbeidsmarkt. Daarbij is het essentieel dat je je goed verstaanbaar kunt maken in de taal van je buurlanden, maar ook dat je de juiste competenties hebt voor de arbeidsmarkt aan de andere kant van de grens. Om dit belang te onderstrepen hebben gedeputeerde Bert Kersten en wethouder Mieke Damsma vandaag de basisschool Sint-Pieter bezocht. Zij deelden croissants uit aan de leerlingen die vandaag voor het eerst Franse les kregen.
 • Succesvolle opening BrightBox Venlo; een high tech tuinbouwfaciliteit met internationale allure
  26 februari 2015
  In de Innovatoren in Venlo is het onderzoeks- en onderwijscentrum BrightBox officieel geopend. In deze hypermoderne tuinbouwfaciliteit kunnen alle factoren die de groei van een plant bepalen (licht, lucht, temperatuur, voeding, water en grond) gestuurd worden. Het is het eerste Europese project waar op bedrijfsmatige schaal in meerlagenteelt-onderzoek naar al deze factoren plaatsvindt. BrightBox is bovendien de eerste stap in de transformatie van het voormalig Floriadeterrein naar het Kennislandschap van de Brightlands Campus Greenport Venlo.
 • Tram Vlaanderen Maastricht: Onderzoek naar eindhalte in Maastricht West
  26 februari 2015
  De gemeente Maastricht en de Provincie Limburg gaan twee alternatieve eindhaltes, Boschstraat en Mosae Forum, onderzoeken voor de aanleg van het tramtracé Vlaanderen-Maastricht. Tot dit besluit zijn de beide projectpartners aan Nederlandse zijde gekomen, na overleg met de Vlaamse partners, op basis van een actualisatie (‘review’) van de kosten, het risicodossier en techniek.
 • Twintig genomineerden voor InnovAward 2015
  26 februari 2015
  Een pleister om hartfalen op te sporen, remmen waarmee je ook kunt koelen en planten melken in plaats van oogsten. Het is slechts een greep uit de twintig nieuwe vindingen van Limburgse bedrijven die genomineerd zijn voor de InnovAward 2015. Dat is een geldprijs van € 30.000,-, die het laatst in 2013 aan acht ondernemers werd toegekend. Met deze financiële steun van de Provincie Limburg kunnen zij hun vinding vervolmaken of in de markt zetten.
 • Tweede boot voor de Groene Brigade Limburg
  25 februari 2015
  De Groene Brigade van de Provincie Limburg beschikt vanaf woensdag 25 februari over een tweede boot: de TinnSilver 700, met een buitenboordmotor van 200Pk. Deze aluminium kajuitboot van Limburgse makelij is gemaakt in samenwerking met botenbouwer Tinnemans en Zn BV uit Maasbracht. Vandaag is de TinnSilver 700 officieel gedoopt en te water gelaten door gedeputeerde Erik Koppe (Handhaving).
 • Extra Statenvergadering op maandag 23 februari 2015
  18 februari 2015
  Op verzoek van de Statenfracties SP en PVV wordt er een extra Statenvergadering gehouden naar aanleiding van een publicatie in NRC Handelsblad d.d. 11 februari 2015 over ingediende declaraties door de heer M. Verheijen in de tijd dat hij nog gedeputeerde van de provincie Limburg was.
 • Laatste reguliere Statenvergadering (periode 2011-2015) op vrijdag 6 februari 2015
  02 februari 2015
  Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
  - Structuurversterking sociaal domein, uitwerking programmalijn 3.3 ('Jeugdzorg') uit de Programmabegroting 2015;
  - Brief aan Provinciale Staten van Gelderland inzake de elektrificatie van de Maaslijn.
 • Vergadering Statencommissie Cultuur, Welzijn en Leefbaarheid op vrijdag 23-01-2015
  19 januari 2015
  Op de agenda staan onder meer:
  - Statenvoorstel Accentennotitie Sport: Limburg beweegt!
  - Statenvoorstel Structuurversterking sociaal domein, uitwerking programmalijn 3.3 (‘Jeugdzorg’) uit de Programmabegroting 2015
 • Vergadering Statencommissie Economie, Bestuur en Duurzaamheid op vrijdag 16-01-2015
  12 januari 2015
  Op de voorlopige agenda staan o.a. de volgende punten:
  - Energiebeleid;
  - Statenvoorstel Controlecommissie inzake Toetsing en vaststelling gewijzigde basisrapportage overname MAA.
 • Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart 2015 met 14 deelnemende partijen
  09 januari 2015
  verkiezingswebsite: www.limburg.nl/verkiezingen2015 online
 • Vergadering Statencommissie Ruimte Infrastructuur en Financien op vrijdag 9 januari 2015
  06 januari 2015
  Op de voorlopige agenda staan o.a.
  - een aantal onderwerpen over verkeersveiligheid op provinciale wegen en fietspaden;
  - knelpunten landbouwverkeer.
 • Bijzonderheden uit het Limburgs Parlement van 12 december 2014
  15 december 2014
  Het Limburgs Parlement stemde in met aanvullend onderzoek op het gebied van snel internet en nieuwe structuurversterkende projecten ter verdere ontwikkeling van de Brightlands Maastricht Health Campus. Ook werd het Provinciaal Omgevingsplan 2014 met enkele wijzigingen vastgesteld.
 • Vergadering Statencommissie Ruimte Infrastructuur en Financien op donderdag 20 november vanaf 19:30 uur met voortzetting op vrijdag 21 november 09:00 uur
  17 november 2014
  Op de voorlopige agenda staan o.a.:
  20 november 2014: Verordening Stimuleringsregelingen Levensloopbestendigheid Transitie Limburgse Woningmarkt.
  21 november 2014: Nota van zienswijzen POL2014
 • Bijzonderheden verantwoordingsdebat 14 november 2014
  14 november 2014
  Voor het eerst werd er in het Limburgs Parlement een verantwoordingsdebat gehouden. Dit gebeurde tijdens een extra Statenvergadering waarin het gevoerde provinciale beleid in de huidige Statenperiode 2011-2015 werd geëvalueerd.
 • Provincie Limburg en Enexis bouwen samen Econexis Limburg - centrum voor duurzaam wonen
  13 november 2014
  De Provincie Limburg en netwerkbeheerder Enexis hebben gezamenlijk het initiatief genomen voor het realiseren van een educatie- en voorlichtingscentrum voor duurzaam wonen in Maastricht. Dit centrum, genaamd Econexis Limburg, gaat dienen als inspiratiebron voor iedereen die in zijn woning energie wil besparen of opwekken. Gedeputeerde Erik Koppe (Volkshuisvesting) en Enexis-bestuursvoorzitter Peter Vermaat hebben dit bekend gemaakt tijdens het zesde congres Duurzaam Gebouwd dat plaatsvindt in het MECC te Maastricht.
 • Wijziging fractievoorzitterschap Provinciale Staten
  13 november 2014
  Dhr. Titulaer nieuwe fractievoorzitter CDA en daarmee lid Presidium
 • Verantwoordingsdebat Provinciale Staten op vrijdag 14 november 2014
  10 november 2014
  Op initiatief van Provinciale Staten vindt voor de eerste keer een Verantwoordingsdebat plaats. Tijdens dit debat worden op basis van een evaluatie van de huidige Statenperiode 2011-2015 de hoofdlijnen geëvalueerd.
  Het verantwoordingsdebat vindt plaats tijdens de extra Statenvergdering op 14 november 2014 en start om 10:00 uur in de Statenzaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.
 • Bijzonderheden uit het Limburgs Parlement van 7 november 2014
  07 november 2014
  Het Limburgs Parlement debatteerde over de Programmabegroting voor 2015 waarmee een bedrag gemoeid is van € 543.3 miljoen. Het betreft de laatste begroting van de huidige Statenperiode 2011-2015. 16 Moties werden ingediend waarvan er uiteindelijk 8 in stemming werden gebracht. De Programmabegroting 2015 werd door het Limburgs Parlement ongewijzigd vastgesteld.
 • Vergadering Provinciale Staten op vrijdag 7 november 2014
  03 november 2014
  Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
  - programmabegroting 2015;
  - deelbegroting Provinciale Staten, Griffie en ZRK 2015;
  - 2e afwijkingenrapportage 2014.
 • Bijzonderheden uit de Statenvergadering van 31 oktober 2014
  31 oktober 2014
  Provinciale Staten gingen onder meer akkoord met het Plan van aanpak Programma Greenport Venlo en het plan om te komen tot een Smart Services Campus in Heerlen. Het Campusplan Heerlen werd door Provinciale Staten aangewezen tot Groot Project.
 • Vergadering Provinciale Staten op vrijdag 31 oktober 2014
  27 oktober 2014
  Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
  - Plan van aanpak Programma Greenport Venlo;
  - Campusplan en Businesscase Smart Services Campus Heerlen.
 • Vergadering Statencommissie Cultuur, Welzijn en Leefbaarheid op vrijdag 17 oktober 2014
  13 oktober 2014
  Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
  - gebiedsvisiebuitengoed Geul en Maas;
  - subsidiekader bovenlokale evenementen;
  - zorgbudget Limburgse gemeenten.
 • Vergadering Statencommissie Economie, Bestuur en Duurzaamheid op 9 en 10 oktober 2014
  03 oktober 2014
  Op de agenda van donderdag 9 oktober staan onder meer:
  - voorkeusaanpak windenergie;
  - voortgang onderwijs- en arbeidsmarktbeleid.

  Op vrijdag 10 oktober staan onder meer op de agenda de drie structuurversterkende voorstellen:
  - Greenport Venlo;
  - Campusplan en Businesscase Smart Services Campus Heerlen;
  - Kennis-as project ITEM.
 • Bijzonderheden uit Statenvergadering van 26 september 2014
  26 september 2014
  Onderwerp van gesprek in de Statenvergadering van 26 september 2014 was onder meer de actuele criminaliteitscijfers in Limburg. Mondelinge vragen werden gesteld over de eventuele reactivering van de Clauscentrale in Maasbracht en het transformatieproces van de Sibelco-groeve.
 • Vergadering Provinciale Staten op vrijdag 26 september 2014
  23 september 2014
  Volg a.s. vrijdag live de vergadering van Provinciale Staten vanaf 10:00 uur in de Statenzaal.
 • Vergadering Statencommissie Cultuur, Welzijn en Leefbaarheid op vrijdag 12 september 2014
  10 september 2014
  Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
  - Structuurversterking Sociaal Domein
  - Overdracht Mijnwerkerspensioenen door pensioenfonds AZL aan Aegon
 • Vergadering Statencommissie Economie, Bestuur en Duurzaamheid op vrijdag 5 september 2014
  01 september 2014
  Op de agenda staat onder meer het volgende onderwerp: Samenhang ontwikkelingen energie/energiebeleid
 • Limburgs Parlement organiseert op 5 september 2014 een expertmeeting snel internet
  28 augustus 2014
  Statencommissie Economie, Bestuur en Duurzaamheid laat zich informeren over actuele informatie in Limburg.
 • Vergadering Statencommissie Ruimte, Infrastructuur en Financiën op vrijdag 29 augustus 2014
  25 augustus 2014
  Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen
  - Verkeersveiligheid en sociale veiligheid op en rond provinciale wegen
  - De Russische boycot van landbouwproducten en de gevolgen daarvan voor/in de provincie Limburg; dit agendapunt stond aanvankelijk gepland voor de extra Statenvergadering van 29-08-2014. De extra Statenvergadering is hiermee komen te vervallen.
 • Bijzonderheden uit de Statenvergadering van 4 juli 2014
  05 juli 2014
  In deze laatste Statenvergadering voor het zomerreces ging het Limburgs Parlement akkoord met een financiële garantstelling in het kader van de overname van de Mediagroep Limburg door Concentra. Verder werd besloten om de huidige 2 Limburgse waterschappen te laten fuseren en met ingang van 1 januari 2017 één Waterschap Limburg in te stellen.
 • Provinciale Staten besluiten tot fusie van de 2 Limburgse waterschappen
  04 juli 2014
  Waterschap Limburg wordt met ingang van 1 januari 2017 ingesteld.
  Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei worden met ingang van 31 december opgeheven.
 • Vergadering Provinciale Staten op vrijdag 4 juli 2014
  30 juni 2014
  Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
  - Statenvoorstel fusie waterschappen
  - Statenvoorstel garantstelling ten behoeve van de Mediagroep Limburg
 • Bijzonderheden uit de Statenvergadering van 19 en 20 juni 2014
  23 juni 2014
  Op 19 juni werd afscheid genomen van Statenlid Krabbendam; zijn opvolger H. Winteraeken, werd geïnstalleerd. Gedebatteerd werd er over de jaarstukken 2013 en het selectie- en evaluatiekader bij structuurversterkende projecten. Op 20 juni stond de Voorjaarsnota centraal, inclusief het Initiatiefvoorstel Titulaer (CDA) inzake financiering MKB in Limburg en de 2e tranche van structuurversterkende projecten.
 • Installatie Statenlid drs. H.J. Winteraeken (GroenLinks) in PS van 19 juni 2014
  19 juni 2014
  Tijdens de Statenvergadering van 19 juni 2014 werd de heer H.J. (Harrie) Winteraeken geïnstalleerd tot Statenlid.
 • Vergadering Provinciale Staten op donderdag 19 juni met voortzetting op vrijdag 20 juni 2014
  16 juni 2014
  Op de agenda van 19 juni staan o.a. de volgende onderwerpen:
  - afscheid Statenlid Krabbendam en toelating nieuw Statenlid tot Provinciale Staten
  - jaarstukken 2013
  Op de agenda van 20 juni staan o.a. de volgende onderwerpen:
  - 2e tranche structuurversterkende projecten inclusief initiatiefvoorstel Titulaer (CDA) inzake financiering MKB in Limburg
  - Voorjaarsnota 2014
 • Extra vergadering Statencommissie Economie, Bestuur en Duurzaamheid op vrijdag 13 juni 2014
  10 juni 2014
  Op de agenda staat: 2e tranche structuurversterkende projecten
 • Vergadering Statencommissie Cultuur, Welzijn en Leefbaarheid op vrijdag 13 juni 2014
  10 juni 2014
  Op de agenda staat onder meer:
  - Structuurversterking Sociaal Domein
  - (en afhankelijk van de vaststelling van de agenda) Garantstelling ten behoeve van de Mediagroep Limburg
 • Bijzonderheden uit extra vergadering Provinciale Staten van 6 juni 2014
  10 juni 2014
  Dhr. G.P.J. (Ger) Koopmans werd benoemd en beëdigd tot lid van Gedeputeerde Staten. Afscheid werd genomen van dhr. Lebens.
  Tevens werd afscheid genomen van Statenlid Roefs en als nieuw Statenlid verwelkomd dhr. Heijmans.
 • Provinciale Staten benoemen G.P.J. Koopmans tot lid Gedeputeerde Staten
  06 juni 2014
  Tijdens de vergadering van het Limburgs Parlement op 6 juni 2014 werd dhr. G.P.J. (Ger) Koopmans benoemd en beëdigd tot lid van Gedeputeerde Staten.
  Dhr. Koopmans is daarmee de opvolger van dhr. Lebens, die op 6 mei jl. als gevolg van zijn benoeming tot wethouder van de gemeente Sittard-Geleen, zijn functie als gedeputeerde neerlegde.
 • Extra Statenvergadering op vrijdag 6 juni 2014
  03 juni 2014
  Op de agenda staan het afscheid van mevrouw Roefs en de heer Lebens en de voorgenomen toelating van een nieuw Statenlid en de benoeming en installatie van een nieuw lid van Gedeputeerde Staten.
 • Vergadering Statencommissie Economie, Bestuur en Duurzaamheid op vrijdag 6 juni 2014
  03 juni 2014
  Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen: initiatiefvoorstel Titulaer (CDA) inzake financiering MKB in Limburg en Statenvoorstel fusie Waterschappen
 • Extra vergadering Statencommissie Economie, Bestuur en Duurzaamheid op woensdag 28 mei 2014
  22 mei 2014
  Op de agenda staat: 2e tranche structuurversterkende projecten
 • Vergadering Statencommissie Ruimte Infrastructuur en Financiën op vrijdag 23 mei 2014
  19 mei 2014
  Op de agenda staat onder meer het volgende onderwerp: Wonen op recreatieterreinen.
 • Bijzonderheden uit het Limburgs Parlement van 16 mei 2014
  16 mei 2014
  Het Limburgs Parlement nam afscheid van Statenlid dhr. Rewinkel. Zijn opvolgster, mw. Eijssen, werd geïnstalleerd als Statenlid. Mondelinge vragen werden gesteld over de voorgestelde fusiedatum van 01-01-2017 van de Limburgse waterschappen.
  Belangrijke besluiten werden genomen in het kader van de toekomst van Maastricht Aachen Airport.
 • Vergadering Provinciale Staten op vrijdag 16 mei 2014
  15 mei 2014
  Op de agenda staan onder andere: Statenvoorstel 'De toekomst van Maastricht Aachen Airport' en voorgenomen installatie Statenlid mevrouw H.C. Eijssen (SP)
 • Voorgenomen installatie Statenlid mevrouw H.C. Eijssen (SP) op 16 mei 2014
  14 mei 2014
  Mevrouw H.C. (Leny) Eijssen wordt tijdens de Statenvergadering van 16 mei a.s. geinstalleerd als opvolger van dhr. Rewinkel.
 • Bijzonderheden uit het Limburgs Parlement van 25 april 2014
  25 april 2014
  Tijdens deze extra ingelaste Statenvergadering in het kader van het Programma van Eisen voor de aanbesteding van de nieuwe Limburgse OV-concessie werd dhr. Th. Krebber beëdigd tot Statenlid. Mondelinge vragen werden gesteld over de veiligheid van de provinciale wegen in Limburg. Verder werd de onderzoeks- en controlfunctie van Provinciale Staten geformaliseerd.
 • Voorgenomen beëdiging Statenlid Th. Krebber, Statenfractie Krebber (SK) 25 april 2014
  23 april 2014
  Onder voorbehoud van de bevindingen van de Commissie van onderzoek van geloofsbrieven vindt de beëdiging plaats tijdens de Statenvergadering van 25 april 2014.
 • Vergadering Statencommissie Cultuur, Welzijn en Leefbaarheid d.d. 25 april 2014
  22 april 2014
  Op de agenda staat onder meer Rapportage ‘Betrokken, dichtbij en niet alleen’ van de commissie van Geel
 • Vergadering Statencommissie Economie, Bestuur en Duurzaamheid op 17 april met voortzetting op 18 april a.s.
  14 april 2014
  Voor 17 april 2014, aanvang 18:00 uur, staat onder andere op de agenda:
  - Voorjaarsnota 2014
  - 2e tranche structuurversterking

  Voor 18 april 2014, aanvang 09:30 uur, staat onder andere op de agenda:
  - de Toekomst van Maastricht Aachen Airport
  - 2 initiatiefvoorstellen van Statenlid Leppers inzake Limburgbank en Dienstencheques
 • Vergadering Statencommissie Ruimte, Intrastructuur en Financiën op vrijdag 11 april 2014
  07 april 2014
  Op de agenda staat onder meer het volgende onderwerp:
  - Programma van eisen aanbesteding OV-concessie
 • Extra vergadering Statencommissie Economie, Bestuur en Duurzaamheid op 10 april 2014
  07 april 2014
  Op de agenda staat de behandeling van ‘De Toekomst van Maastricht Aachen Airport’
 • Vergadering Statencommissie Cultuur, Welzijn en Leefbaarheid (CWL) op vrijdag 14 maart 2014
  10 maart 2014
  Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
  - archiefverordening Provincie Limburg 2014
  - motie 365 Medendorp c.s. inzake structuurversterking sociaal domein
 • Vergadering Statencommissie Economie, Bestuur en Duurzamheid (EBD) op 28 februari 2014
  24 februari 2014
  Bijzonder is dat tijdens deze vergadering 3 Initiatiefvoorstellen worden besproken
  Het betreft:
  • Initiatiefvoorstel Titulaer (CDA) inzake financiele steun MKB;
  • Initiatiefvoorstel Leppers (Universele Senioren Partij) inzake energie revolving fund;
  • Initiatiefvoorstel Leppers (Universele Senioren Partij) inzake pilot dienstencheques.
 • Vergadering Statencommissie Ruimte, Infrastructuur en Financiën (RIF) op vrijdag 21 februari 2014
  17 februari 2014
  Op de agenda staat onder meer het volgende onderwerp:
  - POL 2014: sturing en instrumenten
 • Rondetafelgesprek van Statenleden over Openbaar Vervoer
  13 februari 2014
  Gesprek op 14 februari met ervaringsdeskundigen en belangenorganisaties over ‘de knip’ in het in 2016 aan te besteden Limburgs OV
 • Bijzonderheden uit het Limburgs Parlement van 07 februari 2014
  10 februari 2014
  Het Limburgs Parlement nam besluiten over voor Limburg belangrijke onderwerpen zoals het tracé N280-west Baexem, het transitiefonds voor de Limburgse woningmarkt, samenwerking op het gebied van economie/cultuur én de miljoeneninvestering voor de structuurversterkende projecten. Er waren 11 personen die inspraken over het tracé N280 Baexem. Afscheid werd genomen van Statenlid mw. Aasted-Madsen.
 • Benoeming en beëdiging bestuurslid Zuidelijke Rekenkamer
  07 februari 2014
  Gezamenlijk besluit Provinciale Staten van Limburg en Noord-Brabant
 • Afscheid Statenlid mw. Aasted-Madsen
  06 februari 2014
  Op vrijdag 7 februari neemt mw. I. Aasted-Madsen afscheid van Provinciale Staten; dit zal plaatsvinden aan het einde van de Statenvergadering.
 • Vergadering Limburgs Parlement op vrijdag 7 februari 2014
  03 februari 2014
  Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
  - structuurversterkende projecten voor Limburg
  - voorkeursalternatief N280-west, wegvlak Baexem
 • Vergadering Statencommissie Cultuur, Welzijn en Leefbaarheid (CWL) op vrijdag 24 januari 2014
  20 januari 2014
  Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
  - Strategisch kader mediabeleid
  - Plan van aanpak Culturele en Economische samenwerking (motie 487 gewijzigd Medendorp c.s. inzake Via 2020)
 • Vergadering Statencommissie Economie, Bestuur en Duurzaamheid (EBD) op vrijdag 17 januari 2014
  13 januari 2014
  In de voormiddag brengt de Statencommissie een werkbezoek aan Maastricht Aachen Airport.
  Tijdens de reguliere vergadering in de middag wordt onder meer besproken:
  - businesscases structuurversterkende projecten, tranche najaar 2013;
  - rapport Zuidelijke Rekenkamer inzake resultaten van het Innovatiefonds Limburg.
 • Vergadering Statencommissie Ruimte, Infrastructuur en Financiën (RIF) op 9 en 10 januari 2014
  06 januari 2014
  Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
  - Transitiefonds Limburgse Woningmarkt
  - Voortgangsrapportage projecten programma OV en voorstel tot besluitvorming over prioritering en financiering
 • Appie Drielsma maakt busteportret van koning Willem-Alexander voor de Statenzaal
  02 januari 2014
  De Commissie Beeltenis van de Koning uit Provinciale Staten heeft unaniem besloten de opdracht voor het maken van een busteportret van koning Willem-Alexander te gunnen aan de Limburgse kunstenaar Appie Drielsma.
  Na voltooiing van het kunstwerk in de loop van 2014 wordt het geplaatst in de Statenzaal van het Gouvernement.
 • Beëdiging Statenlid Cees Moison
  20 december 2013
  Tijdens de Statenvergadering van 20 december 2013 werd Cees Moison beëdigd tot Statenlid
 • Vergadering Provinciale Staten 20 december 2013
  16 december 2013
  Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen: Geldlening aan NV Waterleidingmaatschappij Limburg en het Rapport 'Worstelen met integriteit'
 • Wijzigingen bezetting Provinciale Staten
  16 december 2013
  Mw. Brugman-Rustenburg nieuwe fractievoorzitter GroenLinks, dhr. Moison nieuw Statenlid GroenLinks, vertrek mw. Aasted-Madsen en dhr. Frische 2e plaatsvervangend voorzitter PS
 • Samenwerking rond Maasplassen werpt vruchten af
  12 december 2013
  Samenwerking van overheden, ondernemers, verenigingen en natuurbeheerders rond de Maasplasen in Midden-Limburg begint vruchten af te werpen. De drie miljoen euro die de provincie in de Maasplassen steekt om de kwaliteit van dit watersportgebied te verbeteren lijken te worden verdrievoudigd.
 • Provinciale Staten bespreken onderzoeksrapport 'Worstelen met integriteit' op 20 december 2013
  28 november 2013
  Het Limburgs Parlement zal op 20 december a.s. het onderzoeksrapport 'Worstelen met integriteit' bespreken.
 • Vindingrijke ondernemers vallen in de prijzen
  21 november 2013
  Acht Limburgse ondernemers en consortia ontvangen vandaag uit handen van Gouverneur drs. Theo Bovens de InnovAward 2013. De prijswinnaars zijn gekozen uit tientallen vindingen die zijn geboren tijdens de Floriade vorig jaar. De innovaties, vooral op het gebied van voeding, diervoer en transport, hebben geleid tot succesvolle introducties van producten.
 • Bijzonderheden uit het Limburgs Parlement van 15 november 2013
  18 november 2013
  Vooruitlopend op de nieuwe aanbesteding van de concessie openbaar vervoer in Limburg stelde het Limburgs Parlement de Nota van uitgangspunten vast. Ingestemd werd met een financiering voor de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij.
 • Bijzonderheden vergadering Provinciale Staten 8 november 2013
  11 november 2013
  Het Limburgs Parlement ging in debat over de begroting voor 2014 waarmee een bedrag gemoeid is van € 583,2 miljoen (begroting 2013: € 628 miljoen). In het debat werd betrokken de door de PVV ingediende tegenbegroting ‘Meer Limburg, minder Overheid’. Aan het einde van het debat werden uiteindelijk 6 amendementen en 28 moties in stemming gebracht. De begroting 2014 werd door het Limburgs Parlement gewijzigd vastgesteld.
 • Meer tijd integriteitsonderzoek
  06 november 2013
  De Commissaris van de Koning heeft woensdag ingestemd met het verzoek van de onderzoekers van de integriteitsaspecten inzake de gebeurtenissen rondom het faillissement van Ithake Science Centre, die meer tijd nodig hebben om het onderzoek met de vereiste zorgvuldigheid te kunnen uitvoeren. Als opdrachtgever vindt ook de Commissaris van de Koning het belangrijk dat het onderzoek gedegen en zorgvuldig kan worden uitgevoerd. Dat betekent dat de oorspronkelijk genoemde datum van rapportage (8 november) naar een later moment wordt verschoven. De onderzoekers, die met voortvarendheid te werk gaan, willen zeer binnenkort aangeven wanneer de rapportage te verwachten is.
 • Nieuwe fractie 'Universele Seniorenpartij' in het Limburgs Parlement
  05 november 2013
  Statenlid Leppers heeft op 5 november 2013 besloten uit de fractie 50PLUS te stappen en als eenmansfractie binnen Provinciale Staten verder te gaan onder de naam 'Universele Seniorenpartij'.
 • Overheden mogen starten met opruimen terrein Edelchemie/Phoenica c.s.
  31 oktober 2013
  Donderdag 31 oktober hebben de Provincie Limburg en de Gemeente Maasgouw van de Voorzieningenrechter groen licht gekregen om de resterende (gevaarlijke) (afval)stoffen op het terrein van Edelchemie/Phoenica c.s. in Panheel, op kosten van de vervuilers weg te laten halen. Dat betekent dat de opruimwerkzaamheden deze week definitief kunnen worden gegund aan de via de Europese aanbestedingsprocedure geselecteerde afvalverwerker Sita. Het feitelijke opruimen zal in november 2013 starten.
 • Tijdelijk terugtrekken Statenlid mw. Van Tulder
  29 oktober 2013, pdf, 292kB
  Met een mededeling van 28 oktober 2013 heeft mw. Van Tulder, Statenlid namens GroenLinks, te kennen gegeven zich tijdelijk te zullen terugtrekken uit het Statenwerk.
 • Bijzonderheden vergadering Provinciale Staten 4 oktober 2013
  04 oktober 2013
  De voorgenomen bomenkap in Amstenrade voor de Buitenring Parkstad en het recent gepresenteerde alternatief voor de Fyra leidden tot mondelinge vragen. Het rapport van het onderzoek naar de Stichting WK Wielrennen Limburg leidde tot een uitvoerig debat met daaraan voorafgaand ook nog enkele mondelinge vragen. De Verordening veehouderijen en Natura 2000 Provincie Limburg werd vastgesteld.
 • Beëdiging Statenlid A. Heijmans, fractie PvdA
  13 september 2013
  Als gevolg van het tijdelijke ontslag als Statenlid van Jasper Kuntzelaers (in verband met ziekte) is in het kader van zijn vervanging de heer A. (Alouis) Heijmans voor bepaalde tijd geïnstalleerd als Statenlid.
 • Overeenkomst grensoverschrijdende milieusamenwerking uitgebreid
  06 september 2013
  De grensoverschrijdende samenwerking tussen de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en de Nederlandse provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel is uitgebreid. Nieuwe thema’s waarop wordt samengewerkt zijn (hernieuwbare) energie en klimaatbescherming. De bestuurders van de deelnemende partners hebben dit vastgelegd in een nieuwe Gemeenschappelijke Verklaring die vandaag op het provinciehuis van Overijssel in Zwolle is ondertekend.
 • Minister Schultz van Haegen bezoekt Limburgse Maas
  04 september 2013
  Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft op woensdag 4 september een bezoek aan Limburg gebracht. Zij bracht een werkbezoek aan het integrale gebiedsontwikkelingsproject Ooijen-Wanssum.
 • Burgemeestersvacature Roermond
  30 augustus 2013
  In het kader van de lopende benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester van de gemeente Roermond heeft de Commissaris van de Koning, de heer drs. Th.J.F.M. Bovens, deze week overleg gevoerd met de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad van Roermond.
 • Bijzonderheden vergadering Provinciale Staten 20/21 juni 2013
  24 juni 2013
  In de laatste reguliere bijeenkomst van het Limburgs Parlement voor het zomerreces 2013 ging Provinciale Staten akkoord met het Initiatiefvoorstel van Statenlid Pennings, gericht op een omscholingsprogramma voor 40-plussers van alfa- naar betawerk. Verder werden er besluiten genomen over onder meer de toekomst voor Maastricht Aachen Airport, het toekomstig natuurbeleid in Limburg en arbeidsmigratie.
 • Bijzonderheden vergadering Provinciale Staten 14 juni 2013
  17 juni 2013
  De behandeling van de Voorjaarsnota stond centraal in de vergadering van het Limburgs Parlement van 14 juni en leidde tot het indienen van 8 amendementen en 15 moties.
  Uiteindelijk werd de voorjaarsnota geamendeerd aangenomen. Van de ingediende amendementen/moties werden er 2, respectievelijk 8 door Provinciale Staten overgenomen.
 • Extra Commissie én Statenvergadering inzake Buitenring Parkstad Limburg
  13 juni 2013
  Op donderdag 20 juni om 15:00 uur extra Commissievergadering Ruimte, Infrastructuur en Financiën én donderdag 27 juni om 18:00 uur extra Statenvergadering. Beide vergaderingen vinden plaats in de Satenzaal.
 • Conclusie onderzoek WK Wielrennen 2012: Provinciale Staten is geen informatie onthouden.
  31 mei 2013
  De Controlecommissie uit Provinciale Staten concludeert, op basis van het onderzoeksrapport naar aanleiding van de financiële problemen voor de Stichting WK Wielrennen, onder meer dat Gedeputeerde Staten met betrekking tot het evenement richting Provinciale Staten geen relevante informatie hebben onthouden.
 • Bijzonderheden uit Statenvergadering 17 mei 2013
  21 mei 2013
  Er vond een interpellatiedebat plaats over de situatie bij luchthaven Maastricht Aachen Airport (MAA). Het Limburgs Parlement ging akkoord met een nieuw concept van merkversterking voor de provincie Limburg . Gedeputeerde Staten kreeg opdracht van Provinciale Staten om inzicht te geven in de doeltreffendheid van de provinciale subsidieregelingen.
 • Stoomtrein Zuid-Limburg gered
  16 mei 2013
  De Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM) is gered dankzij de overname van eigendommen door de Provincie Limburg. Voor het onderhoud van de eigendommen wordt een onderhoudsfonds ingesteld. In totaal wordt door Provincie en gemeenten een bedrag van € 12 miljoen geïnvesteerd om de spoorinfrastructuur voor de komende 50 jaar te behouden.
 • Investeren door provincies bijna onmogelijk
  17 april 2013
  Door de wijze waarop het kabinet de Europese begrotingsregels voor Nederland heeft vertaald (EMU-Saldo) dreigen miljarden gespaard vermogen op de plank te blijven liggen. De provincies hebben gespaard om te kunnen investeren in de regionale economie, maar door de wet HOF (Houdbare Overheidsfinanciën) is het bijna onmogelijk om uitgaven te doen.
 • Bijzonderheden uit Statenvergadering 28 maart 2013
  29 maart 2013
  Het initiatiefvoorstel van Statenlid Krabbendam (GroenLinks) gericht op begeleide omgang voor kinderen en ouders bij (vecht)scheidingen in Limburg kreeg unanieme steun. Het Limburgs Parlement ging akkoord met een kapitaalinbreng in de Chemelot Campus en met een nieuw beleidskader voor de Limburgse Maatschappelijke Organisaties.
  Een ordevoorstel van het CDA over de wijze van behandeling van het vragenuur i.v.m. de door de PVV ingediende mondelinge vragen over uitspraken van Gouverneur Bovens tijdens de TEFAF leidde aan het einde van de vergadering tot discussie en uiteindelijk tot het voortijdig vertrek van de PVV- en SP-fractie uit de Statenzaal.
 • Unanieme steun voor initiatiefvoorstel gericht op begeleide omgang van kinderen en ouders bij (vecht)scheidingen in Limburg
  29 maart 2013
  Initiatief van Statenlid Krabbendam (GroenLinks)
 • Bijzonderheden uit Statenvergadering 22 februari 2013
  25 februari 2013
  Door de PvLD werden mondelinge vragen gesteld over de rol op afstand van de Provincie bij de door de Provincie Limburg gefinancierde instellingen en organisaties. Afscheid werd genomen van de Statenleden Coppus en Bouten. Beëdigd werden hun opvolgers, dhr. Janssen en mw. Wernink.
 • Beëdiging Statenleden Janssen en Wernink
  22 februari 2013
  Tijdens de Statenvergadering van 22 februari 2013 werden de heer Janssen en mevrouw Wernink door gouverneur Theo Bovens beëdigd tot Statenlid.
 • Onderzoeksresultaten subsidieverstrekking VAK
  08 februari 2013
  Oordeel Controlecommissie uit Provinciale Staten: verstrekte subsidie van Gedeputeerde Staten aan Stichting VAK (VeiligheidsAdviezen Keurmerk) doelmatig en rechtmatig.
 • Limburgs Parlement wijst het onderhandelaarsakkoord tussen het Rijk en de medeoverheden af
  31 januari 2013
  Tijdens de extra Statenvergadering van 30 januari inzake het voorlopige financieel akkoord tussen het Rijk en de medeoverheden sprak het Limburgs Parlement unaniem een principieel bezwaar uit tegen het onderhandelaarsakkoord.
 • Extra Statenvergadering inzake het financieel akkoord tussen het Rijk en de medeoverheden
  25 januari 2013
  Op woensdag 30 januari a.s. om 19:30 uur vindt een extra Statenvergadering plaats naar aanleiding van het concept-financieel akkoord tussen het Rijk en de medeoverheden.
  De extra vergadering is aangevraagd door de fracties CDA, VVD, PvdA en 50PLUS uit het Limburgs Parlement.
 • Judith Krebbekx maakt Vastelaovendsposter 2013
  22 januari 2013
  De Media Groep Limburg, de Sjeng Kraft Kompenei (SKK) en de Provincie Limburg hebben dinsdag 22 januari de nieuwe kunstposter ‘Vastelaovend in Limburg’ gepresenteerd. In het Gouvernement aan de Maas onthulde Noël Lebens, gedeputeerde van Cultuur in aanwezigheid van vertegenwoordigers van Carnavalsorganisaties de naam van de kunstenares: Judith Krebbekx.
 • Kijk live mee naar de Statenvergadering op 2 november 2012
  01 november 2012
  Op vrijdag 2 november vindt de begrotingsvergadering plaats van het Limburgs Parlement
 • Staten Limburg en Noord-Brabant bezoeken Eerste Kamer
  23 oktober 2012
  Een delegatie van Gedeputeerde en Provinciale Staten van Limburg en Noord-Brabant discussieert donderdag 25 oktober aanstaande in en met de Eerste Kamer over de thema's landelijk gebied en grensoverschrijdende samenwerking.
 • Bijzonderheden uit het Limburgs Parlement van 11 en 12 oktober 2012
  15 oktober 2012
  Debat over bankgarantie Stichting WK Wielrennen leidt tot voornemen Limburgs Parlement om nader onderzoek te doen naar financiële problemen. Dhr. Beurskens benoemd als lid Gedeputeerde Staten.
 • Wijziging commissie-indeling Statenperiode 2011-2015.
  15 oktober 2012
  Het Limburgs Parlement ging in hun vergadering van 12 oktober jl. akkoord met het Initiatiefvoorstel van de coalitievormende partijen CDA, VVD en PvdA om naar aanleiding van de nieuwe coalitievorming van juni jl. te komen tot een wijziging in aantal en indeling van de Statencommissies.
 • Provinciale Staten benoemen A.M.G. Beurskens tot lid Gedeputeerde Staten.
  12 oktober 2012
  Tijdens de vergadering van het Limburgs Parlement op 12 oktober 2012 werd afscheid genomen van dhr. M.L. Verheijen en als opvolger benoemd en beëdigd de heer A.M.G. Beurskens.
 • Kijk op 11 en 12 oktober live mee naar de Statenvergadering
  11 oktober 2012
  Het Limburgs Parlement vergadert vanavond vanaf 19:00 uur met voortzetting morgen vanaf 09:00 uur
 • Bijzonderheden extra Statenvergadering inzake doorstart NedCar
  05 oktober 2012
  Het Limburgs Parlement toonde zich vandaag eensgezind en sprak volledige steun uit aan de doorstart van NedCar. De provinciale steun bestaat uit een garantstelling van € 25 miljoen en een doorstartsubsidie van € 3,25 miljoen.
  De doorstart van NedCar biedt zekerheid aan het behoud van de werkgelegenheid voor circa 1500 werknemers voor een langere periode.
 • Petitie Licom voor Limburgs Parlement
  05 oktober 2012
  Met de titel ‘Provincie, breng partijen bij elkaar’ werd op 5 oktober door vertegenwoordigers van Licom een petitie aangeboden aan Gouverneur Bovens. De petitie is erop gericht met actieve inbreng van de Provincie te komen tot een Commissie van Wijzen en uiteindelijk tot een masterplan voor behoud van de werkgelegenheid.
 • Kijk op vrijdag 5 oktober live mee naar Extra Statenvergadering inzake Doorstart NedCar
  04 oktober 2012
  Het Limburgs Parlement vergadert vrijdag 5 oktober vanaf 10:00 uur inzake Doorstart NedCar.
 • Bijzonderheden uit extra Statenvergadering over beleidsregel topbeloningen Limburg
  14 september 2012
  Impressie uit de extra Statenvergadering over de behandeling van de beleidsregel topbeloningen Limburg
 • Bijzonderheden vergadering Provinciale Staten 21 oktober 2011
  21 oktober 2011
  Het Limburgs Parlement vergaderde voor het eerst onder voorzitterschap van Gouverneur Theo Bovens. Mondelinge vragen werden gesteld door mw. Ine Aasted-Madsen (CDA) over het aanbestedingstraject voor de levering van 5 mobiliteitsconsulenten jeugdzorg. Het Limburgs Parlement ging onder meer akkoord met een regeling reiskosten voor minderjarige MBO-ers en een verlenging van de Startersregeling.

Uitgelicht

Persdesk

Woordvoerders pers

Hier vindt u de contactgegevens van de woordvoerders van de Provincie Limburg voor de pers.

lees verder

Persuitnodigingen

Archief persberichten

Archief persberichten

lees verder

Limburgs Parlement

Nieuws uit het Limburgs Parlement

Limburgs Parlement

Twitter

Volg de Provincie Limburg ook op Twitter...

Twitter

Zoeken