Feestelijke afsluiting project Versterking Natuurwetenschappen

1 november 2023

Sinds 2010 heeft Universiteit Maastricht in samenwerking met de Provincie Limburg binnen het project ‘Versterking Natuurwetenschappen’ (VNW) stevig geïnvesteerd om het aanbod aan bètawetenschappen in Limburg te vergroten. De positieve resultaten hiervan zijn onder andere zichtbaar via de vier Brightlands campussen. De afsluiting van het succesvolle project is woensdag feestelijk gemarkeerd met de onthulling van een kunstwerk.

De Universiteit Maastricht (UM) heeft in 2011 het initiatief genomen om de natuurwetenschappen in Limburg te versterken. Mede ook door de behoefte van de industriële partijen in Limburg in het
aantrekken en behoud van voldoende en goed opgeleid (wetenschappelijk) talent. Dit door zowel op het gebied van onderwijs als van onderzoek een fundamentele bijdrage te leveren aan een Limburgse bèta infrastructuur en de campusontwikkeling. De Provincie Limburg heeft hier in de periode van 2012 t/m 2022 in totaal 25 miljoen euro aan bijgedragen.

Het project

In de eerste fase van het project zijn een vijftal producten ontwikkeld: drie opleidingen en twee onderzoeksgroepen, die een stevige basis vormen voor de natuurwetenschappen in Limburg. Het gaat dan om de bacheloropleiding Maastricht Science Programme, de twee masteropleidingen Biobased Materials en Systems Biology en de onderzoeksgroepen Maastricht Centre for Systems Biology en de Biobased Materials groep.

De opbrengsten voor Limburg

Gedeputeerde Elianne Demollin Schneiders:

De belangrijkste ambitie van zowel de Provincie Limburg als de Universiteit Maastricht is van meet af aan geweest om te zorgen dat door middel van de investeringen in VNW een vliegwiel gecreëerd zou worden voor spin-offs in de wetenschap, technologie, techniek en wiskunde sector. Om er op die manier voor te zorgen dat onze economie vitaal blijft, er een goed klimaat is voor ondernemers en het prettig werken is in Limburg. De resultaten laten zien dat hier in grote mate aan tegemoet is gekomen en VNW o.a. een bijdrage heeft geleverd aan de Limburgse reputatie als ‘Top technologische regio’.

De opleidingen en onderzoeksgroepen zijn de onderlegger voor het aantrekken en behouden van technisch talent voor de regio. Waaronder ook voor de campussen die zich bezighouden met de majeure maatschappelijke opgaves en transities. Inmiddels vertegenwoordigt de studentenpopulatie van de 3 originele VNW-opleidingsprogramma’s een kleine 25 procent (885 studenten) van de totale populatie van de Faculty of Science and Engineering (ca.3700 studenten). In 2023 is het vierde jaar van de bachelor Business Engineering ingegaan (inmiddels 490 studenten) en is de nieuwe bachelor Circular Engineering zijn derde jaar in gegaan (106 studenten). Met deze laatste worden de circulaire ingenieurs van de toekomst opgeleid. Mede dankzij de subsidie vanuit de Provincie is de Faculteit gestaag aan het groeien.
Daarnaast hebben de opleidingen en beide onderzoeksinstituten gezorgd voor een structuurversterkende impuls ten behoeve van de Limburgse kennisinfrastructuur. Alle Brightlands campussen hebben als doelstelling om al deze kennis versnelt om te zetten naar meerwaarde voor het bedrijfsleven. Tevens is VNW een belangrijke onderlegger voor een aantal actuele ontwikkelingen. Zo vormt de subsidie ook voor de drie proposities de Einstein Telescope, Regmed B en de Circular Hub op Chemelot een stevige fundering richting het nationale Groeifonds.

Verduurzaming

In de laatste fase van het project lag de focus op het verduurzamen van de faculteit zodat deze (financieel) zelfvoorzienend is en vanaf dit jaar ingebed wordt binnen de UM. De zogenaamde consolidatiefase. Belangrijke aandachtspunten hierbij waren het vasthouden van de bachelor studenten in de regio en het in stand houden van de instroom van de twee masteropleidingen. Hiervoor heeft de UM de nodige maatregelen genomen.

Als het vonkt verspringt de horizon

De funderende bijdrage van de provincie Limburg is een krachtige vonk gebleken. De Maastrichtse kunstenaar Maarten van den Berg liet zich door de Faculty of Science and Engineering inspireren en creëerde de dichtregel “Als het vonkt verspringt de horizon”, een kunstwerk in witte neonletters dat tijdens de feestelijke afsluiting van VNW door gedeputeerde Demollin-Schneiders onthuld werd.


Zie ook

Nick Bos, vicevoorzitter van de Universiteit Maastricht, en gedeputeerde Elianne Demollin-Schneiders onthullen het kunstwerk.