Limburg verbindt partijen in conceptprogramma landelijk gebied

30 juni 2023

De eerste conceptversie van het gebiedsprogramma Limburgs Programma Landelijk Gebied (LPLG) is op 29 juni 2023 ingediend bij de Minister voor Natuur en Stikstof mevrouw C. van der Wal. We zijn trots op de verbinding die we gevonden hebben in onze regio. Er is geluisterd naar verschillende visies en gezocht naar het gezamenlijke belang. Met oog voor elkaar en hard werk is het gelukt om de vraag van het Rijk binnen de gestelde termijn te volbrengen. We kijken uit naar de reactie op ons plan. Er is immers geld van nationale transitiefondsen nodig om de beschreven aanpak vorm te geven. Vanuit de gevoelde urgentie hebben we voor de korte termijn € 150 miljoen voor koploper projecten aangevraagd, die we met onze partners snel tot uitvoer willen brengen.

Zij aan zij

In Limburg doen we het samen. Onze Plattelandscoalitie bestaat uit Staatsbosbeheer, Waterschap Limburg, Natuurmonumenten, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), de Natuur- en Milieufederatie Limburg, Stichting Het Limburgs Landschap, regiovertegenwoordigers van gemeenten uit de vier deelgebieden en de Provincie Limburg. Daarnaast hebben we gesproken met vertegenwoordigers van een brede ring aan betrokken partijen. We waarderen de inspanningen van deze partijen, of het nu gaat om natuur- en landschapsontwikkeling, innovaties in de landbouw, agrarisch natuurbeheer, of de gezamenlijke aanpak in integrale projecten.

Actieve participatie

Vanuit Provincie Limburg zochten én vonden we steeds weer gedeelde belangen en afstemming in de aanpak. Ook met Provinciale Staten is op 16 juni 2023 sonderend gesproken over de eerste conceptversie van het gebiedsprogramma. Naar aanleiding hiervan is het gebiedsprogramma ingekort en de waardering voor bijdragen in de afgelopen jaren duidelijker uitgesproken. Het plan is nu in lijn met het coalitieakkoord ‘Elke Limburger telt!’ Onze verantwoordelijkheid binnen deze opgave kunnen en willen wij niet alleen nemen. Een actieve participatie, begrip voor de praktijk van gebiedsprocessen, duidelijkheid én voldoende geld zijn nodig vanuit het Rijk. Zo kunnen wij als één overheid samenwerken aan de toekomst van het Nederlandse én Limburgse landelijk gebied. Dit signaal laten we nadrukkelijk doorklinken in het eerste concept LPLG en bijgevoegde aanbiedingsbrief aan de minister.

Ingewikkelde legpuzzel

Wij hebben de ambitie om als Provincie Limburg een verbindende rol te blijven vervullen en met alle partners te zoeken naar gezamenlijkheid, begrip en vooruitgang in de complexe opgaves. Het plan geeft eerste richtinggevende keuzes in de ingewikkelde legpuzzel van doelen. We houden daarin rekening met de landelijk gestelde doelen voor stikstofreductie, natuurherstel, klimaat en water. Dit hebben we aangevuld met vier specifieke Limburgse doelen: perspectief voor alle sectoren, leefbaarheid voor het gebied, landschappelijke kwaliteit en houdbare vergunningverlening. Met die doelen gaan we samen verder op weg.


Limburgs Programma Landelijk Gebied

Bekijk het Limburgs Programma Landelijk Gebied 'Wie sjoen os Limburg is'.