Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan MAA (Proefdraaien) ter inzage

27 december 2023

Onlangs stemde het Limburgse college van Gedeputeerde Staten in met het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Maastricht Aachen Airport (Proefdraaien). Dit ontwerp PIP ligt vanaf 28 december ter inzage, samen met het ontwerp Besluit hogere waarden industrielawaai en de ontwerp Omgevingsvergunning activiteit Milieu. Tot en met 8 februari 2024 kan iedereen hierop reageren via een zienswijze.

De stukken zijn digitaal in te zien via www.limburg.nl/pipmaaproefdraaien en www.ruimtelijkeplannen.nl . Daarnaast zijn de stukken tijdens openingstijden ook fysiek in te zien in de gemeentehuizen van Beek, Stein en Meerssen en in het Gouvernement te Maastricht.

Informatiebijeenkomsten

Voor iedereen die meer wil weten, organiseert Provincie Limburg een digitale informatiebijeenkomst op dinsdag 16 januari 2024 om 18.30 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. Deelnemen kan eenvoudig via de link die tijdig op www.limburg.nl/pipmaaproefdraaien wordt geplaatst.

Mensen die na de digitale bijeenkomst nog (meer specifieke) vragen hebben, kunnen deze tijdens een inloopbijeenkomst eind januari aan de orde stellen. De exacte datum, tijd en locatie en hoe men zich kan aanmelden, worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt via genoemde webpagina.

Vervolgprocedure

Tot en met 8 februari 2024 kan een ieder een zienswijze indienen. Informatie over hoe een zienswijze ingediend kan worden is te lezen via www.limburg.nl/pipmaaproefdraaien .

De zienswijzen die Provincie Limburg ontvangt tijdens de terinzagelegging van het ontwerp PIP MAA Proefdraaien het ontwerp Besluit hogere waarde industrielawaai en de ontwerp Omgevingsvergunning activiteit Milieu, worden betrokken bij de besluitvorming. Alle indieners van een zienswijze ontvangen na de behandeling in Provinciale Staten een exemplaar van de zienswijzennota. Daarin staat wat er met de ontvangen zienswijzen is gebeurd.

Ontwerp Wnb-vergunning

Bij het PIP is ook nog een vergunning Wet Natuurbescherming nodig. Deze is door het Ministerie van LNV op 15 december 2023 ter inzage gelegd.

U vindt de vergunning op www.rvo.nl (zoek via de zoekbalk op ‘Vergunningsaanvraag exploitatie Maastricht Aachen Airport’). Een eventuele zienswijze hierop dient, binnen de in de vergunning vermelde termijn, ingediend te worden bij het Ministerie van LNV. In de vergunning leest u hoe u dit kunt doen.

Achtergrond

Maastricht Aachen Airport (MAA) beschikt over een omgevingsvergunning die het proefdraaien met vliegtuigmotoren toestaat. De proefdraaiplaats ligt aan de westzijde van het luchthaventerrein aan de Vliegveldweg. Daarnaast wordt voor het proefdraaien gebruik gemaakt van een uitwijklocatie op het C-platform, op het noordelijk deel van het luchthaventerrein. Beide proefdraailocaties worden gebruikt door onderhoudsbedrijven die op of nabij de luchthaven zijn gevestigd. In de loop van de tijd heeft er een verschuiving plaatsgevonden en worden minder vliegtuigen met turboprops (propellermotoren) en meer vliegtuigen met straalmotoren in onderhoud gegeven. Om op MAA vliegtuigen te kunnen onderhouden, moet het proefdraaien met straalmotoren mogelijk zijn. Om die reden moet het bestemmingsplan voor de luchthaven, de huidige milieuvergunning en de vergunning Wet Natuurbescherming worden geactualiseerd en moet een geluidszone worden vastgelegd.