Resultaten onderzoek naar waterbewustzijn en zelfredzaamheid inwoners Limburg bekend

26 april 2023

Het onafhankelijk onderzoeksbureau Enneüs heeft in opdracht van het Programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) een inwonersonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is gedaan om inzicht te krijgen in welke mate inwoners van Limburg voorbereid zijn op extreme wateroverlast en welke informatie en ondersteuning ze nodig hebben. Ruim 1250 inwoners hebben de vragenlijst ingevuld. De uitkomsten worden meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen.

Een jaar na de ernstige overstromingen in Limburg, is in juli 2022 het Programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) gestart. Binnen dit programma werken de Limburgse gemeenten, Waterschap Limburg, Provincie Limburg en het Rijk samen om de bewoners van Limburg beter te beschermen en voor te bereiden op extreme wateroverlast.

Lia Roefs, gedeputeerde van de Provincie Limburg en voorzitter van de Regionale Actietafel (bestuurlijke aansturing van WRL): “Het is fijn dat zoveel mensen de moeite hebben genomen om de vragenlijst in te vullen. Dat helpt ons om toekomstige maatregelen goed af te stemmen op de behoeften van de inwoners. Wat kan de overheid doen en wat kunnen onze inwoners zelf doen. Aanpassingen in het watersysteem in de komende jaren kunnen niet garanderen dat extreme wateroverlast helemaal niet meer voorkomt. Daarom is het belangrijk dat we ons allemaal bewust zijn van de gevaren en gevolgen van extreem weer en ons erop voorbereiden. We willen vanuit het programma WRL onze inwoners daar zo goed mogelijk bij helpen. Zo werken we bijvoorbeeld aan één website waar alle informatie over wateroverlast te vinden is en gaan we voorlichtingscampagnes opzetten. Ook willen we voorzien in de wens van inwoners aan advies op maat over de maatregelen die zij zelf kunnen treffen op hun eigen perceel.”

Belangrijkste onderzoeksresultaten

Extreme wateroverlast houdt inwoners bezig
De respondenten zijn vooral bang voor materiële schade en de financiële gevolgen. Inwoners die getroffen zijn door de watercrisis schatten de kans op noodsituaties door extreme wateroverlast hoger in dan degenen die hier niet mee te maken hebben gehad. Toch blijkt dat een deel van de getroffen respondenten niet is voorbereid op toekomstige wateroverlast.

Eigen verantwoordelijkheid om voor te bereiden op de gevolgen van extreme wateroverlast
De handelingen die de respondenten het eerste uitvoeren bij extreme wateroverlast zijn het plaatsen van zandzakken, het hoog zetten van spullen en het veilig stellen van dierbaren. Ruim twee derde van de respondenten voelt zich ook verantwoordelijk om voor kwetsbare mensen in hun omgeving te zorgen.

Rol overheid
Uit het onderzoek blijkt ook dat een derde vindt dat de overheid de inwoners voldoende informeert én beschermt tijdens extreme wateroverlast. Van de respondenten heeft ruim een kwart zelf (in)directe schade geleden. Respondenten die zelf schade hebben geleden door extreme wateroverlast zijn beduidend negatiever over het overheidshandelen dan degenen die geen of indirect schade hebben geleden. Er heerst vooral onduidelijkheid over wat de overheid wel en niet kan bij een noodsituatie door extreme wateroverlast en wat ze daarbij van de inwoners verwacht.

App/website en regionale televisie worden als eerste geraadpleegd
Momenteel kan een derde van de respondenten alle informatie vinden die zij denken nodig te hebben met betrekking tot het nemen van voorzorgsmaatregelen. Men wil meer informatie over de risico’s van extreme wateroverlast. De meeste respondenten willen deze informatie via de gemeentelijke website of via één specifieke website ontvangen.

Meer informatie

De belangrijkste conclusies en onderzoeksresultaten zijn terug te vinden in het rapport (hiernaast). Heeft u vragen hierover, stuur dan een mail naar info@wrlimburg.nl.