Woondeal in uitvoering

20 juli 2023

Op 9 maart 2023 ondertekenden minister Hugo de Jonge, Provincie Limburg, 31 wethouders en 22 corporatiebestuurders de Woondeal Limburg. In de woondeal hebben de partijen onder andere afspraken gemaakt over de woningbouwproductie, de kritische succesfactoren die bepalend zijn voor deze productie en de wijze van samenwerking.

Organiseren

Samen zijn we vanaf dat moment gestart met het inrichten van een organisatiestructuur, het voorbereiden van een proefversnellingstafel en een actieagenda voor de Woondealtafel, het bestuurlijke overleg tussen Minister, provincie, regio’s en corporaties. Alles om de komende jaren de Woondeal tot uitvoering te brengen.

Het ‘Kernteam’ heeft deze handschoen opgepakt. Het Kernteam bestaat uit zo'n 10 personen, en bestaat uit een ambtelijke vertegenwoordiging van de ondertekenaars van de Woondeal, en wel in de vorm van drie gemeentelijke regio-coördinatoren, evenals een drietal regionale coördinatoren van de woningbouwcorporaties, de Provincie Limburg en het ministerie van BZK.

Het kernteam heeft haar achterban in alle beleidsmatige of strategische adviseurs wonen van gemeenten (31), corporaties (22), provincie en ministerie, ca 60 personen, gemakshalve noemen we dit de ‘Woonkamer’, die voor de zomer twee keer bij elkaar gekomen is.

De marktpartijen leveren hun inbreng via de ‘Klankbordgroep Marktpartijen’, die voor de zomer twee keer bij elkaar is gekomen. De Klankbordgroep is samengesteld met drie leden vanuit Bouwend Nederland en drie leden vanuit de NEPROM. De klankbordgroep bespreekt geen projecten, maar geeft feedback op de inrichting van het uitvoeringsproces van de Woondeal. Daarnaast brengt ze ideeën in en doet voorstellen aan het Kernteam.

Voorbereidingen

Het Kernteam bereidt concrete voorstellen voor en legt die met enige regelmaat voor aan haar achterban, al dan niet in de vorm van een bijeenkomst van de ‘Woonkamer’. Dit zijn bijvoorbeeld voorstellen rondom de op- en inrichting van Versnellingstafels, een Actieagenda voor de toekomstige Woondealtafel, of monitoring.

Limburg is uiteraard niet de enige provincie die zich opnieuw rondom de Woondeal formeert, maar heeft er wel duidelijk voor gekozen om bestuurlijk aan te sluiten bij bestaande overlegstructuren. Concreet betekent dat het bestaande Bestuurlijke Overleg Wonen in de drie woonregio’s daarvoor wordt ingezet en een bestuurlijke vertegenwoordiging van de corporaties daar aansluit.

Alle provincies, maar ook het ministerie en de regio’s in ons land zoeken naar een passende weg om problemen en kansen boven tafel te krijgen, en naar wegen om te bepalen op welke wijze wie een bijdrage kan leveren aan de realisatie en versnelling van projecten.

We zullen na de zomer in onze provincie dan ook met een Proef-Versnellingstafel gaan starten, om te komen tot een uiteindelijke aanpak die bij ons past. Deze tafel wordt momenteel voorbereid en in de volgende nieuwsbrief zullen we u hierover verder berichten.

De heer Arjan Schakenbos, een van de vijf boegbeelden van de landelijke versnellingstafel en eerste aanspreekpunt voor Brabant en Limburg, heeft de regio’s in onze provincie in de maand juli bezocht. Hij zal het proces van onze Versnellingstafel actief volgen en uitkomsten meenemen naar de landelijke tafel, alwaar zaken geagendeerd worden die alleen op nationaal niveau aangepakt kunnen worden.

Val Kabinet

Bij het uitkomen van deze nieuwsbrief is Kabinet Rutte IV gevallen. De komende periode moet blijken wat dit gaat betekenen. Wij dringen er bij de Minister op aan dat de uitvoering geen vertraging mag oplopen en dat wij alle kansen die zich voordoen willen grijpen. Daarnaast brengen we de ingezette voorbereidingen rondom de Woondeal verder tot uitvoering. De woningmarkt heeft er baat bij dat we de samenwerking tussen alle partijen intensiveren en onze leercurve met elkaar in Limburg verder verhogen.

Netwerkbijeenkomst ‘de Woonkeuken’

Wij nodigen u graag uit voor een aangenaam en informatief Netwerkmoment, de Woonkeuken, op 8 november van 14:00 tot 17:30 uur. Noteer alvast in uw agenda, een save the date zal binnenkort verzonden worden.