Even voorstellen: LiRT en Ondersteuningsteam

25 maart 2024

De Limburgse Regietafel (LiRT) is een provinciale regietafel die zich in de provincie Limburg specifiek richt op de asielopgave, inclusief alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV).

In 2015 is de LiRT opgericht met als doel om de regionale samenwerking en afstemming te versterken en de benodigde opvangplekken voor asielzoekers te realiseren. In de jaren daarna is de LiRT voornamelijk ingezet voor een goede integratie van statushouders. Maar vanwege een tekort aan opvangplekken sinds 2021 is de nadruk verschoven van integratie naar asielopvang en huisvesting. De LiRT vormt een belangrijk samenwerkingsverband tussen het Rijk (COA), de provincies en de Limburgse gemeenten om de uitdagingen op het gebied van asiel aan te pakken.

Actieve monitoring

De LiRT houdt nauwlettend toezicht op de voortgang van de asielopgave in Limburg. Dit omvat het coördineren van de bestuurlijke samenwerking, het regelmatig evalueren van de implementatie van maatregelen, het monitoren van de prestaties en resultaten, en het identificeren van eventuele knelpunten of uitdagingen die zich voordoen. Door een actieve monitoring kan de LiRT tijdig ingrijpen, bijsturen waar nodig en de voortgang bewaken. De LiRT vertaalt de landelijke opgaven door naar de regio’s en onderhoudt goed contact met de landelijke regietafel.

Regio-overleggen

De spreidingswet biedt de ruimte om regionale afspraken te maken over de verschillende doelgroepen: asielzoekers, statushouders en Oekraïense vluchtelingen. Uitruil tussen doelgroepen is mogelijk, zo lang de opgave in de regio maar wordt gehaald. De LiRT ziet hierop toe en heeft een proces gestart om te komen tot voldoende opvangplekken in de regio’s Noord-, Midden en Zuid-Limburg. Hier komen regio-overleggen waarin tussen de gemeenten afspraken kunnen worden gemaakt over de verschillende doelgroepen. De regio Noord is hier inmiddels mee gestart, mede vanwege de ontwikkeling van de doorstroomlocatie in Horst aan de Maas.

Afspraken naar de staatssecretaris

De Limburgse Regietafel heeft de burgemeesters Ryan Palmen (voor Noord), Désirée Schmalschläger (voor Midden) en Eric Geurts (voor Zuid) gevraagd om de voorzittersrol voor de betreffende regio op zich te nemen en zij hebben daarmee ingestemd. Zij krijgen mandaat van de LiRT om in de regio afspraken te maken en gaan vanaf nu ook deel uitmaken van de LiRT. Commissaris van de Koning Roemer zal op 1 november de opbrengst van de afspraken in heel Limburg aan de staatssecretaris voorleggen.

Vóór 31 december 2024 neemt de staatssecretaris een verdeelbesluit. In geval de aangeleverde verdeling per provincie sluitend en evenwichtig is, dan neemt de staatssecretaris deze verdeling over. Als er onder de streep onvoldoende plekken in Limburg worden aangeboden, stelt de staatssecretaris het verdeelbesluit zélf vast.

Het provinciale ondersteuningsteam

Het speciaal voor de asielopgave ingerichte ondersteuningsteam van de Provincie Limburg kan helpen bij het vormgeven van de regio-overleggen en bij het ontwikkelen van concrete (doorstroom)locaties. Het team heeft het dashboard ontwikkeld waarop per gemeente en per regio kan worden afgelezen hoe het gaat met de opgaven op de verschillende doelgroepen. Ook kan het team inhoudelijk uitzoekwerk doen, gemeenten ondersteunen bij het proces om te komen tot locaties en het onderhoudt contact met de belangrijkste ketenpartijen, zoals de ministeries van BZK en J&V en het COA.

Communicatienetwerk

Vanuit het Ondersteuningsteam is een communicatienetwerk opgericht met bestuurs- en communicatieadviseurs vanuit gemeenten, Provincie, COA en de veiligheidsregio's. Het netwerk is al een paar keer fysiek bij elkaar gekomen om onderlinge kennis en ervaring uit te wisselen, maar weet elkaar ook te vinden middels een Whatsappgroep en Teams-omgeving. Tijdens de bijeenkomsten heeft onder andere Vluchtelingenwerk Nederland een presentatie ‘Bekend maakt Bemind’ gegeven en heeft kennisinstituut Movisie een workshop verzorgd over ‘Communicatie in de asielopgave’. Een waardevol netwerk waarin men elkaar helpt en ondersteunt waar dat nodig is. Na de zomer zal de volgende fysieke bijeenkomst georganiseerd worden door het Ondersteuningsteam.