Waterschap Limburg wil beter beeksysteem Bosbeek

11 juli 2023

Een natuurlijke Bosbeek heeft tal van voordelen. Daarom werkt het Waterschap Limburg aan een plan om het beeksysteem van de Bosbeek vanaf de Meinweg tot aan de monding in de Roer te verbeteren. Wensen en kennis vanuit de omgeving zijn welkom!

Aanleiding voor de herinrichting van de Bosbeek is dat de beek momenteel niet voldoet aan de eisen die worden gesteld aan een natuurlijk watersysteem. Deze eisen zijn vastgelegd in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De middenloop van de Bosbeek bevindt zich in het gebied Flinke Ven. Doel van het Waterschap is te onderzoeken welke aanpassingen mogelijk en nodig zijn om het beeksysteem wel te laten voldoen. “Het gehele traject wordt onderzocht, van bron tot monding. Het tegengaan van verdroging van het Herkenboscher- en Melickerven maakt hier deel van uit”, aldus Arnold Jansen van Waterschap Limburg.

Schetsontwerp

Om de Bosbeek van bron tot monding te verbeteren, gaat het Waterschap een plan opstellen. De eerste stap is het schetsontwerp. Dit ontwerp moet duidelijk maken welke maatregelen nodig en mogelijk zijn. Bij het opstellen van dit ontwerp houdt het Waterschap nadrukkelijk rekening met de kennis, de wensen en aandachtspunten van de omgeving. Met een bewonersavond worden alle wensen en ideeën geïnventariseerd. Deze informatie vormt de basis voor een eerste schetsontwerp. Dit zal tijdens een vervolgavond gepresenteerd worden.

Programmaplan

De herinrichting van de Bosbeek staat niet op zichzelf: het maakt deel uit van het 'Programmaplan Verbinding Roerdal-Meinweg 2022-2027'. Hierin werken Waterschap Limburg, Provincie Limburg en de gemeente Roerdalen samen. Hierbij hanteren de partners het credo 'gezamenlijk doen wat meerwaarde heeft en individueel doen wat logischerwijs kan'.

De Provincie Limburg is ‘trekker’ van de procescoördinatie van dit plan en let vooral op de bevordering van de natuurwaarde, om zo de Natura-2000 gebieden Meinweg en Roerdal te versterken. De Provincie ziet hier vooral kansen op het gebied van de doelstellingen uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).