Regeling Specifieke Uitkering Programma Natuur

27 juni 2023

De Provincie Limburg heeft vanuit het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een Specifieke Uitkering (SPUK) ontvangen die aanvullend is op de afspraken in het Natuurpact. Deze SPUK bedraagt € 63.573.393,- inclusief btw. Dit geld kan besteed worden aan de maatregelen uit het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Limburg die bijdragen aan de aanpak van overbelaste stikstofgevoelige Natura2000-gebieden en leefgebieden van soorten. Over het daadwerkelijk uitvoeren van de maatregelen dient, conform de afgegeven beschikking van het Rijk uiterlijk 31 december 2023 bestuurlijke verplichtingen te zijn aangegaan. De maatregelen dienen uiterlijk 31 december 2025 uitgevoerd te zijn en worden jaarlijks via de SiSa verantwoording richting het Rijk verantwoord.

Subsidieregeling

Inmiddels zijn via de Subsidieregeling gebiedsgerichte maatregelen programma Natuur 2021-2023 de nodige maatregelen in uitvoering genomen. Gedeputeerde Staten hebben op grond van de Nadere subsidieregels gebiedsgerichte maatregelen programma Natuur 2021-2023 voor ruim € 47,4 miljoen aan financiële middelen ingezet.
De organisaties die een beschikking hebben ontvangen zijn: Staatsbosbeheer, Limburgs-Landschap, Natuurmonumenten, Bosgroep Zuid-Nederland, Waterschap Limburg.