Drie POP3-projecten goedgekeurd

11 april 2023

In het najaar van 2022 heeft de openstelling Niet Productieve investeringen Water uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) plaatsgevonden. Dit was de laatste mogelijkheid om Europese middelen in te zetten voor waterdoeleinden in het landelijk gebied binnen POP3. De openstelling leidde tot 4 aanvragen vanuit het Waterschap Limburg, waarvan drie aanvragen (met een totaalbedrag van ruim 4 miljoen euro) door een onafhankelijke adviescommissie positief beoordeeld zijn.

Een korte samenvatting van deze drie projecten volgt hieronder:

Toekomstbestendig watersysteem Waterbloem & Neer

Dit project heeft betrekking op twee doelstellingen, namelijk het afkoppelen van gebiedsvreemd water in het verdrogingsgevoelige natuurgebied Waterbloem en de aanpassing van het watersysteem in het agrarische gebied tussen het Afwateringskanaal, Neer en Roggel met als doel de water af- en aanvoer en daarmee de effecten van wateroverlast en droogte beter te kunnen reguleren. Door het afkoppelen van de Doorbrandlossing en Wijenbeek in het natuurgebied Waterbloem wordt inspoeling van gebiedsvreemd water uit de omgeving beperkt en kan gebiedseigen water langer vastgehouden worden.

Robuust watersysteem in Peelkanalen

Het betreft hier twee gedeelten in het Peelkanaal, te weten Ysselsteyn en Meerselsepeel-Kempkensberg. Naar het project Ysselsteyn gaat 1,5 miljoen euro aan POP 3-subsidie en naar het project Meerselsepeel-Kempkensberg 1 miljoen euro. Hierbij werken Waterschap Limburg en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) samen. Beide projecten staan in het teken van het robuust maken van het watersysteem in de Peelkanalen. Er worden maatregelen genomen over een lengte van in totaal zeven kilometer tussen Griendtsveen en de Heidse Peel en nabij de Meerselsepeel en Kempkensberg.

Deze maatregelen dragen bij aan een betere doorstroming, vermindering van peilschommelingen en een structureel verhoogde wateraanvoer voor de achterliggende gebieden. De LLTB zal omliggende agrarische bedrijven benaderen om maatregelen te nemen tegen erfafspoeling en voor zuivering van te lozen water. Met dit alles wordt zowel de waterkwaliteit als de waterkwantiteit verbeterd.


Zie ook

Logo Europees Landbouwfonds