Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid

Beleid

 • Cultuur
  Onze rijke Limburgse cultuur is wat wij samen voortdurend tot ontwikkeling brengen. Het is één van de redenen waarom mensen hier graag wonen, bedrijven zich hier willen vestigen en toeristen vaak (terug)komen.
  Limburg heeft zoveel om trots op te zijn! Cultuur maakt ons wakker en houdt Limburg levendig. Binnen het provinciaal cultuurbeleid omvat cultuur zowel de professionele als amateurkunst(en), het bibliotheekwerk, de creatieve industrie en het materieel en immaterieel erfgoed.
 • Energieneutraal en Asbestvrij
  Wereldwijd staan we voor de opgave om over te gaan naar een duurzame energiehuishouding. Belangrijk onderdeel is het terugbrengen van de CO²-uitstoot. Hoe? Door fossiele brandstoffen te vervangen door duurzame energie en energiebesparing.

  Nederland staat bovendien voor de opgave om voor 2024 alle daken, die blootgesteld zijn aan de atmosfeer asbestvrij ) te maken. Limburg koppelt deze opgave aan de overgang naar een energieneutrale provincie: het asbestvrij maken van daken stimuleert een succesvolle overgang naar een energieneutraal Limburg.

  Dat deze ambitie bijdraagt aan economische ontwikkeling, innovatie en werkgelegenheid in Limburg, is evident.
 • Interbestuurlijk toezicht
  Het interbestuurlijk toezicht, het toezicht tussen gemeenten en provincies, is vereenvoudigd. Hiervoor is de Wet Revitalisering Generiek Toezicht per 1 oktober 2012 ingevoerd. Uitgangspunt van de wet RGT is vertrouwen; het vertrouwen dat een bestuurslaag zijn taken goed uitoefent. En het vertrouwen dat de horizontale verantwoording - van gemeentebestuur aan gemeenteraad en van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten - op orde is.
 • Milieu
 • Onderwijs
  Taken van de Provincie op het gebied van onderwijs liggen in de planning van onderwijsvoorzieningen, hoger onderwijs-/kennis-infrastructuur, afstemming onderwijs-arbeid, en de subsidiëring van instellingen en bijzondere projecten.
 • Provinciaal Omgevingsplan Limburg
  Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) is een plan van de Provincie en voor de provincie. In het plan staat de toekomst van Limburg beschreven op het gebied van wonen, werken, recreatie, natuur. Het gaat over zaken als: waar gaan we nog woningen bouwen, wegen aanleggen of bedrijventerreinen, en waar kunnen we wandelen, fietsen of kamperen. Zoiets als een bestemmingsplan, maar dan voor de hele provincie. Maar het plan gaat ook over zaken als milieu en water, hoe we bijvoorbeeld de waterkwaliteit willen verbeteren en overstromingen voorkomen. En over het bewaren van monumenten, de toekomst van de landbouw en de industrie, te veel om op te noemen. Je moet het maar eens doorlezen. Het POL wordt gemaakt door de Provincie, samen met veel andere partijen. Maar wie gaat dat plan nu uitvoeren? Je kunt wel opschrijven dat er ergens natuur moet komen, en een fietspad en verderop een bedrijf, maar wie gaat dat doen? Ook dat staat in het POL. Sommige dingen doet de Provincie, alleen of samen met gemeenten of bedrijven. Het meeste zal echter gewoon door burgers, bedrijven en gemeenten moeten worden gedaan. Voor een aantal zaken maken we wetten, maar het meeste gaat via subsidies, investeringen en projecten. En dan hopen wij dat over 10 jaar Limburg er een beetje anders, en beter uitziet dan nu.
 • Toerisme en recreatie
 • Water
 • Wonen en Leefomgeving
  Limburg is de woon- en leefomgeving voor ruim 1,1 miljoen mensen.Door demografische en maatschappelijke ontwikkelingen ontstaan er steeds nieuwe opgaven voor deze woon- en leefomgeving. Hier vindt u onder andere informatie, beleid en regelingen over de thema’s wonen en leefomgeving.
 • Economie en Financiën

 • Europa

  Limburg kijkt over de grenzen heen. Dat geldt voor de Provincie, maar ook voor Limburgse instellingen en bedrijven en niet in de laatste plaats voor de Limburgers zelf. In het leven van alledag zijn er altijd al contacten geweest over de (latere) landsgrenzen heen. Limburg is dan ook een Europese regio in hart en nieren.
  Door onze ligging en onze historie is grensoverschrijdende samenwerking een vanzelfsprekendheid geworden. De Provincie werkt al vele jaren samen met onze buren in de Euregio. Samen gaan we uitdagingen aan, op velerlei gebied. Ook onderhouden we goede contacten met andere Europese regio's om op die manier van elkaar te leren. Door deze ervaringen heeft Limburg een sterke positie opgebouwd, zowel in Nederland als in Europa. Limburg heeft dan ook de ambitie om zich binnen de Europese Unie verder te ontwikkelen als een echte Europese regio.
  Bent u benieuwd wat Limburg zoal doet in Europa? En met wie we samenwerken? Wilt u weten waar u terecht kunt met vragen over Europa? Neem dan een kijkje op deze website waarmee we u informeren over onze Europese partners en projecten en over de voordelen die Europese samenwerking ook u kan bieden.
 • Land- en tuinbouw

  Het coalitieakkoord 2012-2015 geeft aan waar het met de land- en tuinbouw in Limburg naar toe moet. Een duurzame en toekomstbestendige sector, die durft te investeren in innovatie. Vernieuwing die noodzakelijk is om de huidige sterke markpositie te behouden. Maar die ook nodig is om te kunnen blijven garanderen dat de gezondheid van mens en dier niet in het geding raakt. Een uitgesproken ambitie, maar hoe concretiseren we die? Hoe pakken we dat aan? En hoeveel geld hebben we hiervoor beschikbaar. Limburg wil een ondernemend, leefbaar en omgevingsbewust platteland, dat alom wordt geprezen voor haar vernieuwingsdrift. De uitwerking van deze ambitie leest u op dit deel van de website.
 • Natuur en Landschap

  Voor een duurzame ontwikkeling en optimaal gebruik van de bestaande ruimte van het stedelijk en landelijk gebied wil de provincie in de komende periode de aanwezige natuur- en landschapswaarden versterken en uitbreiden, soortenbescherming aanpakken via de zogeheten leefgebiedenbenadering, gezonde watersystemen realiseren, de milieubelasting verminderen en de landbouw de mogelijkheid bieden voor structuurversterking gebaseerd op duurzaamheid.

  De versterking en uitbreiding van natuurwaarden zal gerealiseerd worden door de steun voor aankoop van grond in de goudgroene natuurzones voort te zetten en door de inzet voor meer agrarisch en particulier natuurbeheer te intensiveren.
  De goudgroene natuurzones zijn onderdeel van het nationale stelsel van natuurgebieden, het Nationaal Natuurnetwerk.
 • Openbare Orde en Veiligheid

 • Sport

  Limburg wil zich nog meer ontwikkelen als een aantrekkelijke regio om in te wonen, werken, studeren en recreëren. Een provincie waar jong en oud zich thuis voelt, waar alle burgers actief kunnen participeren en waar talent volop tot ontplooiing kan komen. Centraal staat het versterken van het leef- en vestigingsklimaat in Limburg, voor burgers, bedrijven en overige instellingen. Juist daarom wordt de kracht van sport en bewegen ingezet voor een beter Limburg, waarin iedereen het beste uit zichzelf en Limburg haalt, hetgeen ook de titel is van het huidige provinciale coalitieakkoord 2013-2015.
  Wij kunnen dit niet alleen. Samen met de gemeenten, de sport, het bedrijfsleven, de zorg en het onderwijs hebben wij onze krachten rondom sport gebundeld voor een beter Limburg, op weg naar een internationale topregio. Deze samenwerking is vormgegeven in de Limburgse Olympische Ambitie (LOA).
 • Verkeer en Vervoer

 • Welzijn en Zorg


Uitgelicht


Zoeken