Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Limburg (SILG)


Let op! Het subsidieplafond voor de Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Limburg (SILG) is uitgeput. Aanvragen worden niet meer gehonoreerd.

De Provincie Limburg biedt subsidie voor maatregelen in het landelijk gebied die passen in ons omgevingsbeleid.

Op dit moment is het alleen mogelijk om een aanvraag in te dienen in het kader van 1.4c ‘Excellent produceren: Verbetering in de Veehouderij (Pilot meten op bedrijfsniveau)’ en paragraaf 2.1 ‘Soortenbeleid’. De overige paragrafen binnen de SILG zijn niet opengesteld.

Deze subsidieronde is gericht op verbeteringen in de veehouderij door middel van de pilot ‘meten op bedrijfsniveau’, actieve soortenbescherming en het voorkomen van faunaschade door in het wild levende beschermde dieren. We bieden onder andere subsidie voor maatregelen die gericht zijn op uitbreiding en instandhouding van de leefgebieden en populaties van prioritaire soorten, en voor duurzame preventieve maatregelen ter voorkoming van schade aan landbouwgewassen of vee, veroorzaakt door in het wild levende beschermde diersoorten.

Voor wie

  • Paragraaf 1.4c ‘Excellent produceren: Verbetering in de Veehouderij (Pilot meten op bedrijfsniveau)’:
    landbouwers (veehouderijen).

  • Paragraaf 2.1 ‘Soortenbeleid’:
    Grondeigenaren, grondgebruikers, gemeenten, waterschappen, onderzoeksinstituten, particulieren, instellingen zonder winstoogmerk en intermediërende instellingen (zoals IKL, Bosgroep).

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.