Subsidie Onderhoud gebouwen voor de openbare eredienst, molens en groene monumenten (Nadere subsidieregels Monulisa 2020-2022) (vervallen)


De provincie Nederlands Limburg onderscheidt zich van andere regio’s onder meer door de grote aantallen Rijksmonumenten. Een bijzondere categorie van Rijksmonumenten zijn de gebouwen voor de openbare eredienst, molens en groene monumenten. Door dreigende leegstand en/of minder inkomsten wordt aan deze categorie monumenten extra aandacht gegeven. Om restauratie te voorkomen wil de Provincie het behoud van deze categorie monumenten in de provincie ondersteunen door in dit kader voor normaal onderhoud een subsidie te verstrekken. Dit is een aanvulling op een door het Rijk beschikte onderhoudssubsidie.

De rijkssubsidie voor onderhoud is onlangs verhoogd van 50% naar 60% van de van rijkswege vastgestelde subsidiabele onderhoudskosten.

De provinciale subsidie voor normaal onderhoud van/aan monumenten wordt in deze subsidieregeling verlaagd naar 15% van de van rijkswege vastgestelde subsidiabele onderhoudskosten met een maximum van € 200.000,00. Voor (oude) rijksbeschikkingen met een van rijkswege vastgestelde subsidie van 50% geldt nog het percentage van 20% aan provinciale cofinanciering met een maximum van € 200.000,00.

Voor wie

Personen en organisaties zoals bijvoorbeeld stichtingen en verenigingen die bijvoorbeeld eigenaar zijn van een monument, of officieel gezegd: die volgens zakelijk recht het genot hebben van het monument.

Waarvoor

Voor noodzakelijk onderhoud van gebouwen voor openbare godsdienstuitoefening (ongeacht het geloof), molens en groenen monumenten. De gebouwen moeten Rijksmonument zijn.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend