Wateroverlast verminderen


In juli 2021 had de provincie Limburg te maken met hoogwater als gevolg van zware regenval. De Maas, beken en geultjes traden op diverse plekken in Limburg buiten hun oevers en richtten schade aan. Straten veranderden in snelstromende rivieren, woningen werden geëvacueerd en bezittingen vernield. Veel inwoners en bedrijven hebben persoonlijk overlast ervaren door het hoogwater.

Onderzoek naar de wateroverlast

Door het Waterschap Limburg en de Provincie Limburg is aan kennisinstituut Deltares opdracht gegeven om de wateroverlast van juli 2021 te onderzoeken. Wat is er precies gebeurd, wat waren de gevolgen en welke soorten van maatregelen zijn mogelijk. Het onderzoek heeft zich toegespitst op de stroomgebieden van Gulp en Geul, Geleenbeek en de Roer. Het eindrapport: Een watersysteemanalyse - wat leren we van het hoogwater van juli 2021? (Asselman, van Heeringen) is in januari 2023 opgeleverd. Het rapport laat zien welke type maatregelen kansrijk zijn om wateroverlast te beperken. Ook wordt duidelijk dat hevige regenbuien door klimaatverandering vaker zullen voorkomen en dat niet alle wateroverlast valt te voorkomen. Het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) gaat de aanbevelingen uit dit onderzoek verder uitwerken om te komen tot een gerichte aanpak. Onder het kopje 'Zie ook' op deze pagina vindt u een link naar het eindrapport.

Programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg

Naar aanleiding van de waterramp van juli 2021 hebben Provincie Limburg, Waterschap Limburg, de 31 Limburgse gemeenten en het Rijk samen het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) opgericht. Doel van het programma is om Limburg beter voor te bereiden op en te beschermen tegen wateroverlast. WRL kijkt met een brede blik naar oplossingen om grote hoeveelheden water beter weg te laten stromen of op te vangen. De focus van WRL ligt op het regionale watersysteem (de beken en zijrivieren van de Maas). Daarnaast gaat WRL inwoners, bedrijven en instellingen helpen om voorbereid te zijn op extreme wateroverlast.

Wacht niet op water

WRL heeft in samenwerking met de veiligheidsregio’s de website wachtnietopwater.nl ingericht. Op deze website vinden inwoners van Limburg tips wat ze voor, tijdens en na wateroverlast kunnen doen om schade te verminderen. Ook komt op deze website informatie over de aanpak per stroomgebied.