Wateroverlast


In juli 2021 had de provincie Limburg te maken met hoogwater als gevolg van zware regenval. De Maas, beken en geultjes traden op diverse plekken in Limburg buiten hun oevers en richtten schade aan. Straten veranderden in snelstromende rivieren, woningen werden geëvacueerd en bezittingen vernield. Veel inwoners en bedrijven hebben persoonlijk overlast ervaren door het hoogwater.

Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts)

De hoogwatersituatie in Limburg is door het kabinet formeel tot ramp verklaard in de zin van artikel 1 van de wet veiligheidsregio’s. Daarmee is de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) in werking getreden. De Wts heeft als doel dat mensen een tegemoetkoming kunnen krijgen voor geleden schade die niet door verzekeraars wordt vergoed.

De Wts regeling is uitgewerkt door het rijk, in nauwe samenwerking met Provincie Limburg, Waterschap Limburg, de veiligheidsregio’s en lokale overheden. Op 13 augustus is de regeling in de ministerraad besproken en vastgesteld. De regeling is op 10 september in werking getreden.

De tegemoetkoming voor schade aan personenauto’s is toegevoegd aan de Wts regeling in september. Voor het eind van het jaar wordt een besluit verwacht van het Rijk of en hoe de Wts regeling kan voorzien in omzetderving geleden als gevolg van het hoogwater.

Schade melden

Het hoogwater heeft aan veel huizen, bezittingen en bedrijven schade toegebracht. Schade wordt afgehandeld door de verzekeraar. Schade van mensen, organisaties en bedrijven die niet gedekt wordt door de verzekeraar kan gemeld worden op basis van de regeling Wts via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Schade aan personenauto’s kan ook gemeld worden via deze website. Particulieren kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van schade als gevolg van hoogwater aan een personenauto die technisch gezien total loss is en WA of WA+ verzekerd is.

Ook monumentale panden in Limburg kunnen schade als gevolg van het hoogwater hebben opgelopen. Meer informatie over het melden van schade en maatregelen om te nemen na wateroverlast vindt u op Monumenten - Provincie Limburg.

Nationaal Rampenfonds

Het Nationaal Rampenfonds heeft via giro 777 geld ingezameld voor gedupeerden van het hoogwater. Inmiddels is al zo’n 11 miljoen euro opgehaald. 8.000 zwaar getroffen huishoudens kunnen tot en met 16 augustus een tegemoetkoming van 1.000 euro aanvragen via het fonds. Het overige opgehaalde bedrag wordt besteed aan kleinschalige projecten om de samenleving een steuntje in de rug te geven.

Meer informatie over de tegemoetkoming en het Nationaal Rampenfonds.

Slachtofferhulp

Na een ingrijpende gebeurtenis zoals het hoogwater in Limburg kunnen ook emoties opspelen. Slachtofferhulp biedt een luisterend oor zodat inwoners van Limburg hun verhaal kwijt kunnen. Ook is het mogelijk om via slachtofferhulp advies te krijgen of lotgenoten te ontmoeten. Watersnoodramp Limburg - Slachtofferhulp Nederland

Waterbeleid

Het provinciale waterbeleid is gericht op bescherming tegen hoogwater, aanpak van regionale wateroverlast en watertekort, behoud en herstel van waterrijke natuurgebieden, drinkwatervoorziening en grondwaterbeheer.

Meer informatie over het waterbeleid in de provincie Limburg.