Wateroverlast


In juli 2021 had de provincie Limburg te maken met hoogwater als gevolg van zware regenval. De Maas, beken en geultjes traden op diverse plekken in Limburg buiten hun oevers en richtten schade aan. Straten veranderden in snelstromende rivieren, woningen werden geëvacueerd en bezittingen vernield. Veel inwoners en bedrijven hebben persoonlijk overlast ervaren door het hoogwater.

Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts)

De hoogwatersituatie in Limburg is door het kabinet formeel tot ramp verklaard in de zin van artikel 1 van de wet veiligheidsregio’s. Daarmee is de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) in werking getreden. De Wts heeft als doel dat mensen een tegemoetkoming kunnen krijgen voor geleden schade die niet door verzekeraars wordt vergoed.

De Wts regeling is uitgewerkt door het rijk, in nauwe samenwerking met Provincie Limburg, Waterschap Limburg, de veiligheidsregio’s en lokale overheden. Op 13 augustus 2021 is de regeling in de ministerraad besproken en vastgesteld. De regeling is op 10 september 2021 in werking getreden en inmiddels gesloten. Meer informatie leest u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Nationaal Rampenfonds

Het Nationaal Rampenfonds heeft via giro 777 geld ingezameld voor gedupeerden van het hoogwater. In totaal is zo’n 11,8 miljoen euro opgehaald. 8.000 zwaar getroffen huishoudens konden een tegemoetkoming van 1.000 euro aanvragen via het fonds. Het overige opgehaalde bedrag is besteed aan kleinschalige projecten om de samenleving een steuntje in de rug te geven.

Slachtofferhulp

Na een ingrijpende gebeurtenis zoals het hoogwater in Limburg kunnen ook emoties opspelen. Slachtofferhulp biedt een luisterend oor zodat inwoners van Limburg hun verhaal kwijt kunnen. Ook is het mogelijk om via slachtofferhulp advies te krijgen of lotgenoten te ontmoeten. Watersnoodramp Limburg - Slachtofferhulp Nederland

Waterbeleid

Het provinciale waterbeleid is gericht op bescherming tegen hoogwater, aanpak van regionale wateroverlast en watertekort, behoud en herstel van waterrijke natuurgebieden, drinkwatervoorziening en grondwaterbeheer.

Meer informatie over het waterbeleid in de provincie Limburg.