Pachtuitgifte


Alle belangstellenden hebben op 4 februari via e-mail een persoonlijk bericht ontvangen over het al dan niet gunnen van kavels. Inschrijvers voor de nog niet gegunde kavels (2e tranche) krijgen bericht op 12 februari.

Eind 2020 verliep het huidige pachtbeleid voor het verpachten van landbouwgronden van de provincie Limburg. Daarom is er door het college van Gedeputeerde Staten een nieuwe Uitvoeringsnota pacht 2021 vastgesteld. Aan de hand van deze nota geeft de Provincie haar grond vanaf 2021 uit in pacht. Met het nieuwe pachtbeleid streeft de Provincie Limburg naar maximaal maatschappelijk rendement.

Belangstellingsregistratie

Voor een beperkt aantal kavels hebben wij nog geen passende invulling. Voor deze kavels kon u van 9 februari 9:00 uur tot en met 11 februari 9:00 uur uw interesse kenbaar maken. Op 12 februari wordt iedereen bericht die een kavel krijgt toebedeeld.

Voor de andere pachtgronden kon u uw belangstelling kenbaar maken tot 4 december 2020 17.00 uur.

Wie kan grond van de Provincie Limburg pachten?

  • Bedrijfsmatige landbouwers
  • Natuurverenigingen
  • Imkers
  • Wildbeheereenheden
  • Of andere particuliere initiatieven

Waarom komen er nieuwe regels?

Maximaal maatschappelijk rendement

Voorheen werd de grond verpacht op basis van een onafhankelijke notariële loting. Daaraan komt nu een eind.

Met de nieuwe Uitvoeringsnota pacht 2021 wil de Provincie actief sturen op de uitgifte van landbouwgronden om zo maximaal maatschappelijk rendement te behalen. Dat betekent dat de pacht een bijdrage moet leveren aan de gestelde beleidsdoelen. Denk hierbij aan het ontwikkelen van natuur, het terugdringen van de stikstofuitstoot, het versterken van de biologische sector, biodiversiteitsherstel, het uitvoeren van het provinciaal waterbeleid, de structuurontwikkeling van de landbouw (onder meer stimuleren jonge landbouwers) en ruimtelijke ontwikkelingen.

Wat verandert er?

Toewijzing

De loting door de notaris vervalt. In plaats hiervan worden aanvragen gewogen en beoordeeld aan de hand van de doelen die in de Uitvoeringsnota pacht 2021 zijn beschreven.

Aanvragen die bijdragen aan één of meer maatschappelijke rendementsdoelen hebben de voorkeur bij toewijzing. Daarom wordt er in het belangstellingsregistratieformulier expliciet gevraagd aan welke maatschappelijke doelen u met het pachten van de grond kunt bijdragen én op welke manier u deze bijdrage denkt te kunnen leveren.

Prijs

De pachtgronden worden tegen marktconforme prijzen uitgegeven, op basis van een geliberaliseerde pachtovereenkomst (art. 7:397 lid 1 BW). Bij het vaststellen van de pachtprijzen wordt rekening gehouden met de landbouwkundige kwaliteit van de grond én de landbouwkundige opbrengst.

Voor de prijsbepaling is de landbouwkundige kwaliteit van de grond ingedeeld in drie categorieën: hoog, gemiddeld en laag. Bij de indeling naar kwaliteit is gekeken naar de huidige perceel specifieke kenmerken,  zoals verkaveling, oppervlakte, grondsoort, ontsluiting en waterhuishouding.

Indien bij de toewijzing beperkingen worden opgenomen ten aanzien van de gebruiksmogelijkheden, dan wordt de prijsstelling gebaseerd op de landbouwkundige kwaliteit die het gevolg is van de op te leggen beperkingen.

Gronden die worden ingezet voor biodiversiteitsbeheer en dus niet geschikt zijn voor productie hebben een aangepaste tariefstelling. Daarbij stelt de Provincie (met behulp van de lokale wildbeheereenheid) het in te zaaien kruidenmengsel kosteloos ter beschikking.

Tariefstelling pachtgronden 2021
Landbouwkundige kwaliteit gronden Pachtprijs ha. / jaar (in €)
Hoog € 1.000,--
Gemiddeld €    650,--
Laag €    250,--
Uitzondering Pachtprijs ha. / jaar (in €)
Biodiversiteitsbeheer € 150,--

Ter verduidelijking een tweetal voorbeelden aangaande de pachtprijsbepaling:

Voorbeeld 1:

Bij gronden met een gemiddelde landbouwkundige kwaliteit worden door de pachter, omwille van het maatschappelijk doel “natuurontwikkeling”  beperkingen aangedragen ten aanzien van de toepassing van meststoffen en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Door deze gebruiksbeperkingen verandert de landbouwkundige kwaliteit als ook de landbouwkundige opbrengst naar laag.  Daarmee wijzigt ook de pachtprijs van 650 euro naar 250 euro per hectare.

Voorbeeld 2:

Belangstellende stelt voor om op gronden met een hoge landbouwkundige kwaliteit, 10% van de oppervlakte in te zetten voor biodiversiteitsherstel d.m.v. het inzaaien van een kruidenmengsel.  Voor 90% van de oppervlakte bedraagt de pachtprijs 1.000 euro per hectare. De overige 10% worden verpacht voor € 150 euro per hectare.

Pachtduur

Een korte pachtduur heeft vaak negatieve gevolgen voor de vruchtbaarheid en bodemgesteldheid van de grond. Daarom streeft de Provincie naar het meerjarig uitgeven van pachtgrond met een maximum van 6 jaar. Hiermee willen wij de pachter stimuleren om te investeren in een duurzame bodem om de kwaliteit en structuur van de bodem te behouden of te verbeteren.

Beschikbare kavels

De beschikbare kavels zijn gedigitaliseerd middels een drietal overzichtskaarten, Noord – Midden – Zuid. De detailkaarten van de kavels (download zip file) zijn gerangschikt op burgerlijke gemeente. Per kavel is een kaart beschikbaar met de beschrijving van de maatschappelijke doelen die met deze kavel gediend kunnen worden, de kadastrale percelen, de oppervlakte en de beoogde pachtprijs.

Toewijzing van de pachtgrond

Toewijzing

Landbouwers en andere geïnteresseerden konden zich, met kennisname van de algemene voorwaarden (pdf, 141 kB) registreren als belangstellende tot 4 december 2020 17.00 uur.

Zij vermelden bij de belangstellingsregistratie of en hoe zij bijdragen aan het verwezenlijken van de maatschappelijke doelen en het duurzaam bodembeheer.

Bij de toewijzing wordt beoordeeld bij welke belangstellende de pachtgrond het best rendeert. De beoordeling gebeurt aan de hand van deze vier factoren, in volgorde van belangrijkheid:

  • Is het maatschappelijk rendement maximaal?
  • Is er sprake van een aangrenzende gebruiker die onderdeel uitmaakt van een huiskavel of van percelen die economisch niet rendabel zijn om als zelfstandige eenheid te exploiteren?
  • Valt de aanvrager in de categorie jonge landbouwers of biologische landbouwers? Dan genieten deze de voorkeur.
  • Is het afstandscriterium allesbepalend? Dan gaat de voorkeur naar de belangstellende met de meeste lokale grondposities ten opzichte van het te verpachten perceel.

Na besluitvorming ontvangt de beoogde gebruiker een concreet voorstel met een concept pachtovereenkomst met daarin onder andere de voorgestelde duur, pachtprijs alsmede de voorwaarden, condities en beperkingen.

Besluitvorming over toewijzing betreft een verantwoordelijkheid van het college van Gedeputeerde Staten.


Belangstelling registreren

De termijn voor het registreren van uw belangstelling is verstreken.

Kaarten

In onderstaand bestand de kaarten van de nog niet gegunde kavels.