Landbouwgrond pachten? De termijn is verstreken


Eind 2023 zijn er (landbouw)gronden vrijgekomen. De vrijvallende gronden werden in pacht en huur aangeboden.

De wijze van uitgifte van deze gronden gebeurt conform de Uitvoeringsnota Pacht 2024, die op 30 januari 2024 door het college van Gedeputeerde Staten is vastgesteld.

U kon uw interesse in de te verpachten percelen registreren tot 22 februari 2024 17.00 uur.

Wie kan grond van de Provincie Limburg pachten?

• (Bedrijfsmatige) landbouwers
• Natuurverenigingen
• Imkers
• Wildbeheereenheden
• Of andere particuliere initiatieven

Wat streeft de Provincie na met de uitgifte van pachtgronden?

Het is wenselijk en noodzakelijk om de wijze waarop de Provincie Limburg haar pachtgronden uitgeeft aan te laten sluiten op de snel veranderende maatschappij met tal van opgaven in het landelijk gebied en in te spelen op de economische uitdagingen die er liggen.

Het is de bedoeling om met de Uitvoeringsnota Pacht 2024 innovatief, maatschappelijk en toekomstbestendig ondernemen aan te jagen. Klimaatadaptieve landbouw wordt daarbij gestimuleerd, tegelijkertijd het belang van voedselproductie te erkennen en niet uit het oog te verliezen, net zoals de aandacht voor natuurontwikkeling.

Hoe gaan we te werk?

Beschikbare kavels

De beschikbare kavels zijn gedigitaliseerd en op gemeentelijk niveau gerangschikt onder vermelding van het kavelnummers (zie kaarten per gemeente, download zip file).

Op de kaarten is gevisualiseerd welke percelen in pacht worden aangeboden, tegen welke tariefstelling deze worden aangeboden en eventuele restricties aangaande de wijze van gebruik. Bijvoorbeeld indien gronden zijn gelegen binnen het Natuur Netwerk Nederland, of indien een kavel als huiskavel / niet zelfstandig economisch rendabel perceel wordt aangemerkt en of het perceel in kwestie biologisch (SKAL gecertificeerd) is. Deze informatie is mede van belang voor de procedure van gunning.

Toewijzing van de pachtgrond

Landbouwers en andere geïnteresseerden konden zich, met kennisname van de Uitvoeringsnota Pacht 2024 en de algemene voorwaarden, registreren als belangstellende. De inschrijvingen van de belangstellenden worden na afloop van de inschrijftermijn per kavel beoordeeld conform de beschreven selectieprocedure in de Uitvoeringsnota Pacht 2024. Alle inschrijvers ontvangen na het gunningsbesluit persoonlijk bericht over het gunnen van de kavels.

Registratietermijn

U kon uw belangstelling voor pachtgrond registreren tot en met donderdag 22 februari 2024 17:00 uur.


Kaarten per gemeente