Subsidie Nieuwkomers Deltaplan Hoge Zandgronden (Nadere subsidieregels Nieuwkomers Deltaplan Hoge Zandgronden 2020) (vervallen)


Voor wie

Organisaties zoals bijvoorbeeld gemeenten of stichtingen, die nog niet hebben deelgenomen aan de Bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden 2016-2021 van 2 oktober 2015 of deze overeenkomst nog niet hebben ondertekend.

Waarvoor

Doel van deze regeling is het ondersteunen van de uitvoering van maatregelen welke bijdragen aan het klimaatbestendiger maken van de zoetwatervoorziening in Nederlands Limburg waardoor ook in de toekomst voldoende schoon zoet (grond)water beschikbaar blijft.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.