Aanpak vliegenoverlast gemeente Stein


In de gemeente Stein ondervinden inwoners al enige tijd overlast van vliegen. Dit kan mede komen door de opslag van huishoudelijk plastic afval bij Wessem Port Services (WPS). Huishoudelijk plastic afval is bijvoorbeeld boterkuipjes, yoghurtbekers of vleesschaaltjes. Dit afval dat in balen is samengeperst, trekt met name bij warm weer vliegen aan. De balen worden opgeslagen in afwachting van duurzame verwerking door fabrieken in de regio.

De Provincie Limburg en de gemeente Stein vinden de overlast voor omwonenden onwenselijk. Beide partijen hebben WPS verzocht maatregelen te treffen om de vliegenoverlast te bestrijden én te bekijken hoe dit probleem bij WPS in de toekomst is te voorkomen.

De Provincie Limburg is vergunningverlener voor de opslag en verantwoordelijk voor handhaving en toezicht op de naleving. De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg voert dit namens de Provincie uit. De opslag voldoet aan de eisen van de vergunning.

Provincie Limburg en de gemeente hielden op dinsdag 5 juni een informatiebijeenkomst in het van der Valk hotel in Urmond om omwonenden en andere betrokkenen te informeren en de klachten te bespreken. Een verslag daarvan vindt u op deze pagina. Daarin zijn alle vragen en antwoorden verwerkt die die avond aan de orde zijn geweest.

Veelgestelde vragen

Waar komen de vele vliegen vandaan?

In de haven van Stein wordt huishoudelijk plastic afval (verpakkingen zoals yoghurtbekers, boterkuipjes etc) opgeslagen. De samengeperste balen plastic liggen daar opgeslagen voor fabrieken in de regio die het duurzaam verwerken. De balen trekken, met name bij warm weer, vliegen aan. Hierdoor kan een deel van de vliegenoverlast worden verklaard.

Wie is verantwoordelijk voor de overlast van de vliegen?

Een deel van de vliegenoverlast kan veroorzaakt wordt door de opslag van plastic afval op het terrein van Wessem Port Services (WPS). De Provincie Limburg is vergunningverlener voor de opslag en is verantwoordelijk voor de handhaving én het toezicht op de naleving van de vergunningsvoorwaarden. De handhaving wordt uitgevoerd door de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg. De opslag bij WPS voldoet aan de vergunningsvoorwaarden. Er ligt op drie verschillende plekken zelfs minder dan de vergunning toestaat. Maar dat doet niks af aan de klachten van omwonenden. Provincie Limburg, gemeente Stein en WPS nemen deze uiterst serieus en zoeken naar oplossingen.

Wat is de rol van de gemeente Stein?

De gemeente Stein is geen eigenaar van het terrein of vergunningverlener. Zoals gezegd is dat de Provincie. Maar de gemeente gaat wel over de leefkwaliteit van haar inwoners en vindt dat die kwaliteit vanwege de vliegenoverlast in het geding is. Ze voelt zich daarom verantwoordelijk om samen met de Provincie en de eigenaar WPS te zoeken naar oplossingen om de overlast tegen te gaan en in de toekomst te voorkomen.

Welke maatregelen worden getroffen om de overlast te bestrijden?

Op verzoek van de Provincie en de gemeente Stein heeft de eigenaar van het terrein, Wessem Port Services (WPS), maatregelen getroffen om de overlast in de omgeving aan te pakken. WPS dekt de balen af met fijnmazige netten, plaatst lokemmers en maakt gebruik van waterschermen. Uit controles van de RUD-ZL blijkt dat het aantal vliegen is afgenomen. Maar er zijn nog steeds klachten en dus blijven Provincie, gemeente en de eigenaar zoeken naar structurele oplossingen voor het probleem.

Zijn vliegen gevaarlijk voor de volksgezondheid?

De gemeente Stein heeft contact opgenomen met de GGD om dit na te vragen. De GGD geeft aan dat de kans op gevaar voor de volksgezondheid zeer gering is. In theorie is die er wel: de vliegen kunnen bacteriën verspreiden die kunnen leiden tot maag- en darmklachten. De GGD raadt inwoners dan ook aan om zorgvuldig om te gaan met voedingsmiddelen, zodat de vliegen er niet mee in aanraking kunnen komen. Op dit moment is er echter zeker geen sprake van meldingsplichtige ziektebeelden. Wel zijn alle partijen het erover eens dat de vliegen een negatieve invloed hebben op het algemene welbevinden van inwoners. Ze veroorzaken immers overlast, stress en zorgen.

Op welke termijn is de extreme vliegenoverlast verdwenen?

Op het terrein van WPS worden maatregelen genomen om de overlast door vliegen tegen te gaan. De komende (zomer)maanden wordt het terrein goed in de gaten gehouden. Het volledig beëindigen van de vliegenoverlast voor omwonenden is niet direct mogelijk want vliegen kunnen zich op diverse plekken ontwikkelen, zoals veestallen, kruipruimtes en opslagplaatsen.

Wat kan ik zelf doen om vliegen in mijn huis en tuin te bestrijden?

U kunt zelf de gebruikelijke insectenwerende maatregelen treffen, zoals het plaatsen van horren voor ramen en deuren. Zo voorkomt u dat vliegen en ander ongedierte gemakkelijk toegang hebben tot de achterliggende ruimtes. Ook is het van belang om voedingsmiddelen goed afgesloten te bewaren.

Waar kan ik melding doen van vliegenoverlast?

U kunt met uw vragen en uw klachten terecht bij de Milieuklachtentelefoon, tel. (043) 361 70 70. Ook kunt u het klachtenformulier op deze website gebruiken, kies bij het onderwerp: 'Milieuklachten'.

Is het mogelijk een kijkje te nemen/te filmen op het terrein van WPS?

Het is voor een bewonersdelegatie mogelijk om op afspraak het terrein te bezoeken. Het is niet mogelijk om filmopnamen te maken op het terrein.

Kunnen omwonenden schriftelijke garanties krijgen dat het huishoudelijk plastic afval verwijderd wordt en in wat voor tijdsbestek?

De Provincie gaat na of het afval nu kan worden weggehaald maar dit moet zorgvuldig worden bekeken. Anders zal de rechter de Provincie in het ongelijk stellen omdat het bedrijf zich aan de vergunningsvoorwaarden houdt.
De directeur van WPS wil dergelijk afval pas weer opslaan als er in de keten van verwerking een oplossing voor het probleem is gevonden. Maar voor nu is het verstandiger de afgedekte balen pas in september op te pakken en te verwerken anders gaan de nog aanwezige vliegen alsnog voor meer overlast zorgen.
De Provincie gaat met de gemeente en WPS bekijken of de balen plastic niet al eerder naar de verwerker kunnen.

Kunnen omwonenden een schriftelijke garantie krijgen dat er geen nieuwe opslagplaatsen worden aangewezen in Stein?

Op dit moment is deze garantie niet te geven. Het staat eigenaren van afvalopslag vrij om een vergunning aan te vragen. Als zij voldoen aan de voorwaarden kan deze worden verleend.

Kunnen de mensen die extra kosten hebben gemaakt de rekening indienen bij een instantie?

De Provincie gaat bekijken of kosten kunnen worden vergoed die burgers gemaakt hebben voor het weren of bestrijden van vliegen. Er is geen instantie waar rekeningen ingediend kunnen worden.

Hoe worden bewoners op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen bij WPS?

Via deze website wordt actuele informatie gegeven over de vliegenbestrijding.

Heeft Chemelot, als eigenaar van het terrein, al gereageerd?

Er is geen reactie ontvangen van Chemelot. De Provincie gaat met de gemeente en WPS bekijken of de balen plastic niet al eerder naar de verwerker kunnen worden afgevoerd voor verwerking.

Is het voor omwonenden mogelijk het huurcontract tussen Chemelot en WPS in te zien?

Dat is een overeenkomst tussen twee marktpartijen waar de Provincie en de gemeente geen zeggenschap over hebben.

Omwonenden zouden graag zien dat de 5.2-milieuvergunning op het terrein wordt aangepast zodat deze vervelende situatie tot het verleden behoort. Is dat mogelijk?

Er zit geen 5.2-milieuvergunning op het terrein. Dat zou betekenen dat er sprake is van afvalverbranding. Dat is niet het geval. Het gaat om een 5.3-vergunning, opslag van niet-gevaarlijk afval dat na verwerking nuttig toegepast kan worden. Zolang de eigenaar voldoet aan de voorwaarden van de vergunning kan deze niet worden ingetrokken of aangepast. Wel zal de Provincie nagaan of een vergunning als die van WPS kan worden aangescherpt. Er staat nu in de voorwaarden dat het aantrekken van ongedierte moet worden voorkomen.


Informatiebijeenkomst

Dinsdagavond 5 juni 2018 vond in Van der Valk in Urmond een bijeenkomst plaats over de aanpak van de vliegenoverlast in Stein. Ruim honderd inwoners waren aanwezig bij de bijeenkomst, die werd georganiseerd door Provincie Limburg en gemeente Stein.