Toekomst Maastricht Aachen Airport


Provinciale Staten nemen op 3 juni 2022 een besluit over de toekomst van Maastricht Aachen Airport. Het is belangrijk dat er voor álle partijen duidelijkheid komt over de toekomst van de luchthaven. Dat geldt voor de luchthaven zelf, de bedrijvigheid eromheen, omwonenden, betrokken gemeenten, instellingen, organisaties en ook voor de Provincie Limburg.

Het gesprek hierover is sinds de zomer van 2021 opnieuw actueel, mede tegen de achtergrond van de nationale Luchtvaartnota (2020) en de verkenning van Pieter van Geel (begin 2021).

Basisdocument met toekomstscenario’s

Het College van Gedeputeerde Staten hecht eraan dat álle opties met daarbij alle onderliggende informatie op tafel liggen als basis voor uiteindelijke besluitvorming. Daartoe is door de Provincie Limburg een Basisdocument opgesteld waarin die opties en de informatie worden beschreven. Hiertoe behoren onder andere een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA), een marktverkenning en benchmark, financiële doorrekeningen, inhoudelijke verkenningen, brondocumenten, cijfermateriaal, de inhoud van vele gesprekken en ingekomen brieven.

In het Basisdocument worden vier toekomstscenario’s afgezet tegen acht publieke waarden: gezondheid, mobiliteit, natuur en landschap, ruimte, economie, regionale verankering, klimaat en veiligheid. Tevens wordt uitgebreid aandacht besteed aan de haalbaarheid en realisatie (economisch, juridisch, organisatorisch, technisch en financieel) van elk van de vier scenario’s.


Zie ook

Onderstaand vindt u de bijlagen, rapporten ter onderbouwing, die gebruikt zijn bij de samenstelling van het Basisdocument.

Rapporten ter nadere onderbouwing voor basisdocument