Limburgse aanpak stikstof


Om de stikstofproblematiek het hoofd te gaan bieden hebben Gedeputeerde Staten besloten om een 'Aanvalsplan Stikstof Limburg' te maken. Dit plan bevat een structurele en gestructureerde aanpak van de stikstofproblematiek om op korte en lange termijn de economische ontwikkelingen te ondersteunen en de natuurkwaliteit weer op orde te krijgen. De Provincie Limburg zet vol in op het verlenen van vergunningen waar mogelijk, gaat aan de slag met een gebiedsgerichte analyse en werkt verder aan het stikstofbeleid. Voor de uitvoering van de hieruit voortvloeiende maatregelen worden financiële afspraken gemaakt met het Rijk.

In lijn met eerdere afspraken blijft de Provincie Limburg samenwerken met de andere provincies en de verschillende Rijksdepartementen om snelle, effectieve en haalbare maatregelen te realiseren.

Op het moment dat er nieuwe informatie beschikbaar is, treden we daarmee naar buiten.

Achtergrondinformatie

Uitspraak Raad van State

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over de PAS. De Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet meer als basis worden gebruikt bij de toestemming voor activiteiten waarbij stikstof vrijkomt.

Filmpje NOS: https://www.youtube.com/watch?v=3Z49O0yqPx8

Meer informatie