Provinciale maatregelen


De rijksoverheid heeft de leiding tijdens de coronacrisis. Zij wordt daarbij geadviseerd door het RIVM. De Provincie Limburg volgt de maatregelen en adviezen van het kabinet. We nemen echter ook onze eigen verantwoordelijkheid. Waar we dat kunnen, nemen we provinciale maatregelen tegen de gevolgen en effecten van het coronavirus in Limburg.

Waarvoor is de Provincie Limburg aan zet?

De Commissaris van de Koning (CdK) Theo Bovens houdt toezicht op het functioneren en het beleid van de twee Limburgse Veiligheidsregio’s: Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Veiligheidsregio Limburg-Noord. De Veiligheidsregio’s pakken samen met het RIVM en de GGD de bestrijding van het coronavirus aan. De CdK wordt in deze taak ondersteund door beleidsadviseurs openbare orde en veiligheid van de provincie.

Euregionale samenwerking

Omdat het coronavirus zich niets van landsgrenzen aantrekt, bemiddelt de Cdk ook in samenwerking met België en Nordrhein-Westfalen (Duitsland). Het samenwerkingsverband EMRIC (Euregio Maas-Rijn Incidentbestrijding en Crisisbeheersing) speelt hierin bijvoorbeeld een belangrijke rol. EMRIC is het samenwerkingsverband van publieke diensten die, ieder in eigen land, verantwoordelijk zijn voor rampenbestrijding en crisisbeheersing. Infectieziekten bestrijding hoort hier ook bij.

EMRIC houdt een overzicht bij hoe en wanneer welke maatregelen in de drie landen worden versoepeld. Over deze exit-maatregelen hebben de drie euregiolanden bestuurlijke afstemming.

Vanuit EMRIC is de projectaanvraag PANDEMRIC ingediend. Met dit project willen de Limburgse Veiligheidsregio’s en hun euregionale partners nationaal en federaal beleid omzetten naar euregionaal beleid. Naar aanleiding van het project moeten overeenkomsten, protocollen en afspraken herijkt worden op basis van de onderzochte recente ervaringen. Ook moet het project leiden tot diverse tools die de grensoverschrijdende samenwerking bij grote crises nog adequater kunnen ondersteunen.

Betrokkenheid en solidariteit

De Provincie Limburg voelt zich betrokken en solidair met de Limburgers tijdens de coronacrisis. We laten de Limburgers voelen dat het provinciaal bestuur ook nu dichtbij is. Gouverneur Bovens doet dit onder andere met een dagelijks weblog.

Werken aan de toekomst

Onder het motto ‘Rolvast, koersvast en met versterkte slagkracht voor Limburg!’ kijken we vooruit. Wat betekent het nieuwe normaal voor de rol en de positie van de provincie? Op welke manieren kunnen we een belangrijke factor zijn voor de inwoners van Limburg?

Perspectief voor Limburg: Brede Economisch Sociale Taskforce

Het college van GS zet zich in om de schade van de coronacrisis te beperken en om bij te dragen aan herstellende bewegingen. Daarom heeft het college een Brede Economisch Sociale Taskforce (BEST) ingesteld. Deze taskforce is op 1 juli gestart en zal uiterlijk 1 oktober advies uitbrengen. Dit advies bestaat uit een perspectief op de toekomst voor de Limburgse samenleving en een advies aan het college van GS: hoe verder na de coronacrisis?
Prof. Dr. Rianne Letschert, rector magnificus van Universiteit Maastricht zit de BEST voor. De leden vertegenwoordigen verschillende sectoren. Burgemeester Petra Dassen van Kerkrade en wethouder Martijn van den Heuvel uit Weert vertegenwoordigen het openbaar bestuur, Nicolle Lith cultuur, Maaike Head sport en zorg, Clemens van Blitterswijk de medische zorg en Bart Temme de Sociale Agenda. Ronald Goedmakers, Feike Sijbesma en Manuel Stoffels zijn de leden voor economie en arbeidsmarkt. Deze leden zijn gekozen op grond van hun expertise en hun onafhankelijke manier van denken. Het lidmaatschap van de taskforce is onbezoldigd.

Impactmonitor

De impact van corona op de Limburgse economie en werkgelegenheid wordt voortdurend gemonitord. We verwerken de resultaten in een impactmonitor.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer - ook het trein- en busvervoer door Arriva  - is per 1 juni weer opgestart. Op stations, perrons en bij haltes geldt de 1,5 meter afstand regel. Reizigers van 13 jaar en ouder moeten een mondkapje dragen. Ook in onze buurlanden België en Duitsland is het verplicht om in het openbaar vervoer een mondkapje te dragen. Uitgangspunt blijft dat het openbaar vervoer uitsluitend gebruikt wordt voor noodzakelijke reizen.

Inzetten van provinciale medewerkers

Waar dat mogelijk is, stelt de provincie medewerkers beschikbaar. Op het gebied van handhaving en veiligheid helpen BOA’s en toezichthouders van de provincie de Veiligheidsregio’s uit. Provinciaal wegbeheer zet personeel en materiaal zoals matrixborden in. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens drukke weekenden en aan de grens met België. Ruimtelijke ordening heeft planologisch advies gegeven om de realisatie van het zorghotel in Urmond mogelijk te maken. Hiervoor was een aanpassing van het gebruik binnen de omgevingsvergunning nodig.

Ruimtelijke procedures

Wij zijn zeer terughoudend met het opschorten van ruimtelijke procedures in Limburg. Wij denken dat het juist nu van belang is ruimte te geven aan passende plannen die leiden tot investeringen met bijbehorende economische effecten. Wij zullen hier samen met publieke en private partners afspraken over maken. Die afspraken zijn gericht op het doorzetten van planologische procedures, aanbestedingen en investeringen.

Namens Limburg heeft het Inter Provinciaal Overleg (IPO) de verklaring ‘Samen doorbouwen aan Nederland’ ondertekend. Daarmee geven we aan dat we als Provincie alles op alles zullen zetten om ruimtelijke planvorming en het participatieproces dat daarmee verbonden is door te laten gaan.
Wat betreft de uitvoering van de Limburgse Agenda Wonen hebben we alle wethouders Ruimtelijke Ordening van de Limburgse gemeenten gevraagd de procedures voor ruimtelijke plannen voortvarend te blijven oppakken en gemaakte afspraken te respecteren. We hebben in de laatste twee maanden zo'n 50 ruimtelijke plannen ter beoordeling ontvangen; goed voor de realisatie van meer dan 550 nieuwe woningen.

Elektronisch indienen van bezwaarschriften

Vooruitlopend op de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, maakt de Provincie Limburg het nu al mogelijk om bezwaarschriften elektronisch in te dienen. Het gaat om bezwaarschriften die gericht zijn tegen besluiten van het college. Hiermee komt de Provincie tegemoet aan de wens van burgers, advocaten en adviseurs om de digitale communicatiemogelijkheden met de Provincie te verruimen. Het schriftelijk indienen van bezwaarschriften blijft ook mogelijk.

Hoe werkt de Provincie Limburg in Coronatijd?

De medewerkers van Provincie Limburg werken zo veel mogelijk thuis in navolging van de landelijke maatregelen.

Na de versoepeling van de maatregelen beslissen medewerkers zelf of zij op het Gouvernement werken. Medewerkers die tot de risicogroep behoren, medewerkers met klachten of zieke gezinsleden, werken thuis.

Evenementen en bijeenkomsten

In verband met het coronavirus zijn verschillende evenementen tot 1 september 2020 afgelast.

Heeft u een vraag over uw vergadering of bijeenkomst in het Gouvernement aan de Maas? Neem dan contact op met uw contactpersoon binnen de Provincie Limburg. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via +31 43 389 99 99

Inkoop en opdrachtgeverschap

Lopende en geplande provinciale aanbestedingen lopen zoveel als mogelijk door. Daar waar nodig, of gewenst, worden processen voor inschrijvingen aangepast, zoals presentaties door leveranciers of beoordelingen van offertes door middel van digitale hulpmiddelen. De Provincie betaalt versneld de facturen die zij van haar leverancier krijgt. Zo hopen we bij te dragen aan hun liquiditeit.

Bij vragen van bestaande  opdrachtnemers zoeken we in onderling overleg samen naar een oplossing.

Verder zorgen we voor een snellere betaling van facturen van leveranciers of beschikte subsidies.

Centrale registratie hulpvragen

Hulpvragen die te maken hebben met de coronacrisis kunnen bij de Provincie worden ingestuurd via coronahulpvraag@prvlimburg.nl.

Provinciale Staten

Commissievergaderingen

Commissievergaderingen vinden met ingang van mei 2020 weer plaats in het Gouvernement aan de Maas. We nemen hierbij de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen in acht. Alleen de fractievoorzitters en/of woordvoerders over het betreffende onderwerp nemen deel aan de vergadering. De overige Statenleden kunnen de beraadslagingen op afstand volgen.

Meekijken

De publieke tribunes blijven voorlopig gesloten. Alle Commissievergaderingen worden wél live uitgezonden. Via onze website worden de agenda’s van de Commissievergaderingen en de linkjes naar de uitzendingen gecommuniceerd.

Inspreken

Wilt u inspreken, dan kunt u contact opnemen met de Griffie via staten@prvlimburg.nl.

Coronabrieven

Informatie over provinciale maatregelen tegen de gevolgen van het coronavirus leest u in onderstaande brieven aan Provinciale Staten.


Meer informatie

De bestrijding van het coronavirus is een eerste verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio’s en het RIVM. Voor informatie over het coronavirus en getroffen maatregelen verwijzen we u naar onderstaande websites.