Limburg na corona


De coronacrisis heeft verstrekkende gevolgen. Niet alleen voor onze gezondheid, maar ook voor het hele maatschappelijke leven. Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg zet zich in om de schade van de coronacrisis te beperken en om bij te dragen aan herstellende bewegingen.

Daarom heeft het college een Brede Economisch Sociale Taskforce (BEST) ingesteld. Deze Taskforce is op 1 juli gestart en heeft op 8 oktober 2020 advies uitgebracht. Dit advies bestaat uit een perspectief op de toekomst voor de Limburgse samenleving: hoe verder na de coronacrisis?

Tweede reactie Gedeputeerde Staten op rapport Brede Economische Sociale Taskforce (BEST)

Aan dit begin van 2021 zijn er grote zorgen over de mutatie van het Coronavirus maar er gloort ook hoop door de vaccins die ons vrijheden kunnen teruggeven die we vóór de pandemie vanzelfsprekend vonden.
De crisis legt scherp bloot dat we kwetsbaar zijn als mensen. We ervaren wat van waarde is, waaraan we hechten en wat we anders zouden willen.
En ondertussen zitten we middenin de crisis en werken we nu uit alle macht aan maatregelen om de huidige problemen het hoofd te bieden. Tot nu toe worden uw Staten via de coronabrieven daarvan op de
hoogte gesteld. En we zien, nu de crisis bijna een jaar voortduurt, dat een aantal beleidskaders aangepast moeten worden aan een nieuwe werkelijkheid. Die analyse voor de korte termijn willen we bij de jaarstukken aan uw Staten aanbieden. Hierbij betrekken we de motie 2605 Van Caldenberg c.s. inzake maatregelenpakket Corona en gaan we in op de vraag; welke onderdelen van beleidskaders vragen door de crisis om een herziening, aanscherping, actualisering?

Eerste reactie Gedeputeerde Staten op rapport Brede Economische Sociale Taskforce (BEST)

In deze brief geven wij onze eerste reactie op het adviesrapport ‘De kunst van richting te veranderen, durven geloven in ons eigen vermogen om de toekomst vorm te geven’ van de Brede Economisch
Sociale Taskforce (BEST) dat op 8 oktober jl. aan de Limburgse samenleving (en specifiek GS als opdrachtgever) werd aangeboden. Naast de talkshow bij de lancering van het rapport ( zie www.limburgnacorona.nl) gaf prof.dr. Rianne Letschert op 16 oktober jl. via een webex informatiesessie een toelichting op het rapport aan uw Staten. Wij achten het opportuun, waardevol en recht doen aan het
rapport om de aanbevelingen te bespreken in een te beleggen speciale Statenconferentie begin 2021. Daarbij stellen wij voor om in het ochtendgedeelte de nationale planbureaus en enkele relevante Limburgse actoren te vragen om hun reactie op het rapport toe te lichten waarbij er gelegenheid is tot het stellen van vragen. Vervolgens stellen wij voor om de middag te benutten voor een debat tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten.

Reactie Gedeputeerde Staten op het advies van de Taskforce

“Als Provincie Limburg zijn we blij met de verrichte werkzaamheden van de onafhankelijke Taskforce BEST en de vandaag gepresenteerde uitkomsten. Dit adviesrapport geeft inzichten over het perspectief en de mogelijkheden voor Limburg voor de lange(re) termijn. Een advies waar we als (Lim)burgers, bedrijfsleven, onderwijs- en zorginstanties en overheid mee aan de slag kunnen voor een gezonde toekomst.

De komende tijd gaan Gedeputeerde Staten het rapport nader besturen en kijken waar we als Provincie Limburg actief een bijdrage kunnen leveren aan de aanbevelingen. Dit vanuit bestaande portefeuilles en lopende projecten en door samen met andere partijen en burgers vanuit vernieuwing en verbinding initiatieven op te zetten, om zo Limburg ook na Corona leefbaar te houden.” Lees hier het rapport. (pdf, 8.6 MB)

Prof. Dr. Rianne Letschert, rector magnificus van Universiteit Maastricht heeft de BEST voorgezeten. De leden vertegenwoordigden verschillende sectoren. Burgemeester Petra Dassen van Kerkrade en wethouder Martijn van den Heuvel uit Weert vertegenwoordigden het openbaar bestuur, Nicolle van Lith cultuur, Maaike Head sport en zorg, Clemens van Blitterswijk de medische zorg en Bart Temme de Sociale Agenda. Ronald Goedmakers, Feike Sijbesma en Manuel Stoffels waren de leden voor economie en arbeidsmarkt. Deze leden zijn gekozen op grond van hun expertise en hun onafhankelijke manier van denken. Het lidmaatschap van de Taskforce is onbezoldigd.

Interviews met de leden van de Taskforce

Op de website limburgnacorona.nl kunt u interviews zien met de leden van de Taskforce. Interviewer/presentator Sander Kleikers gaat met de leden in gesprek over hun ervaringen en ideeën tijdens de coronacrisis en hun aanbevelingen om de schade te beperken en Limburg verder te helpen.