Corona en ondernemers


Het kabinet heeft een fors maatregelenpakket ontworpen voor bedrijven die vanwege de coronamaatregelen in de knel komen. De Provincie onderzoekt welke aanvullende maatregelen wij kunnen nemen, met name voor het MKB en de ZZP’ers. Daarnaast vinden we het belangrijk om samen met brancheorganisaties en andere partijen zoals werkgeversorganisaties, de verschillende initiatieven en maatregelen te stroomlijnen en te verbinden. Ook helpen we gemeenten bij de afstemming van de door hen te nemen maatregelen.

Wij monitoren de ontwikkelingen in Limburg en blijven met de verschillende economische sectoren en organisaties in overleg. De Sociaaleconomische Taskforce zal ons hierin adviseren.

Wij pleiten in Den Haag voor regionaal maatwerk in de grensstreek. Ons doel hierbij is om in de grensregio een gelijk speelveld voor ondernemers te krijgen.

Regelingen

Klein Krediet Corona garantieregeling (KKC)

Speciaal voor kleine ondernemers met een omzet vanaf € 50.000,- heeft de Rijksoverheid een aanvullend kredietmogelijkheid. Binnen het Klein Krediet Corona garantieregeling (KKC) kunnen ondernemers een kredietaanvraag doen tussen de € 10.000,- en € 50.000,-. Deze maatregel sluit goed aan op de wens van de Provincie om aandacht te hebben voor de financiële positie van het midden en klein bedrijf.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De NOW-regeling komt werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW regeling kan ook ingezet worden voor stagiairs en BBL studenten.

Kijk voor meer informatie over de gevolgen van corona voor ondernemers op de website van de Rijksoverheid.

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) helpt mkb-bedrijven bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen kan sinds bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Gratis coaching voor MKB-ondernemers

Ondernemers in het MKB kunnen professionele coaching krijgen als ze het moeilijk hebben. Bijvoorbeeld wanneer ze door de coronacrisis failliet dreigen te gaan.
Kijk voor meer informatie op de website www.ondernemersklankbord.nl.

MKB Coronacrisisplan

De Provincie heeft subsidie verstrekt aan MKB-Limburg voor het ‘MKB Coronacrisisplan’. Hiervoor brengt MKB-Limburg samen met het LWV en de LLTB in kaart welke problemen bij het Limburgse MKB inclusief ZZP’ers spelen. Anderzijds informeert MKB-Limburg ondernemers voortdurend en ondersteunt ze hen met korte trainingsmodules en kennisuitwisseling om deze moeilijke periode door te komen, of om juist een stap te kunnen zetten om sterker uit de crisis te komen.

LIOF

LIOF komt Limburgse ondernemers tegemoet die een LIOF subsidie of financiering ontvangen. Fonds (LBDF) en de programma’s LimburgMakers, LimburgLogisitiek en LimburgAgrofood. Het bevoorschotten van subsidies  en uitstel van aflossing en rentebetaling voor het Participatiefonds, Limburg Business Development Fonds en het MKB-Leningenfonds zijn andere mogelijkheden waarmee LIOF bedrijven tegemoet kan komen.

Start ups, scale ups

Voor start- en scale-ups en andere innovatieve bedrijven die door de coronacrisis getroffen worden, is het mogelijk gemaakt om een overbruggingskrediet aan te vragen. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) verstrekken deze kredieten.

Meer informatie over COL: https://liof.nl/col. LIOF is bereikbaar voor vragen via +31 (0)43 328 0280

Limburg Energie Fonds

Met het Limburg Energie Fonds (LEF) maken we de Limburgse economie duurzamer en toekomstbestendig. Gezien de economische impact van de Coronacrisis is dit belangrijker dan ooit. Daarom willen we het LEF uitbreiden. Hiervoor onderzoeken wij samenwerkingsverbanden met onder meer de Europese Investeringsbank (EIB), het Europees Investeringsfonds (EIF), InvestNL en de nationale Nederlandse investeringsbank.

De Provincie geeft uitstel voor rentebetaling aan fondsen die bedrijven uitstel geven voor aflossingen. Het betreft het LEF, het Participatiefonds van LIOF, het Limburg Business Development Fonds en het MKB-Leningenfonds.

Cofinanciering Europese programma’s

Het kabinet heeft 255 miljoen vrijgemaakt voor cofinanciering van Europese programma’s die zich richten op regionale ontwikkeling, onderzoek en innovatie, duurzaamheid en digitalisering. Hierdoor hebben Nederlandse deelnemers meer slaagkans in de Europese calls en wordt er meer Europees geld geïnvesteerd in Nederlandse bedrijven, universiteiten en andere deelnemers. Dit sluit ook aan bij het besluit van de Provincie om extra cofinancieringsruimte te bieden voor Limburgse initiatieven.

MKB Datalab Limburg

Dat je als ondernemer niet om digitalisering heen kunt, is tijdens de coronacrisis duidelijk geworden. Toch is het voor MKB-bedrijven vaak lastig om op dit gebied te innoveren. Om hen hiermee te helpen is op 1 november 2020 het MKB Datalab Limburg geopend. Hier kunnen MKB-ondernemers voor advies en ondersteuning terecht als ze willen digitaliseren, of als ze meer profijt willen hebben van de data die ze elke dag generen. Het lab brengt de mogelijkheden in kaart, kan zorgen voor een stagiaire en biedt trainingen en masterclasses aan. Gilde Opleidingen, Vista College, Zuyd Hogeschool, Universiteit Maastricht en Open Universiteit bemannen het MKB Datalab Limburg. De Provincie Limburg en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat financieren het lab en Rabobank en Brightlands Smart Services Campus zorgen voor praktische ondersteuning.

MKB Datalab Limburg is bedoeld voor MKB-ondernemers met tussen de 2 en 50 medewerkers. Deelnemen is gratis. Voor een eventueel vervolgtraject wordt verwezen naar relevante marktpartijen.

Interbestuurlijke samenwerking voor een krachtig en groen herstel

Samen met andere provincies, gemeenten, waterschappen en de Rijksoverheid werken we aan het stimuleren en herstellen van de regionale economie. Gezamenlijk werken we aan een krachtig en groen herstel van de Nederlandse economie. Daarvoor maken we waar mogelijk ook gebruik van nationale en Europese programma’s. Ons doel is om maximaal te investeren in het herstel van de groei en een brede welvaart. We hebben drie grote opgaven benoemd waarin we nauw met elkaar moeten optrekken. Dat zijn: Wonen en Leefbaarheid, Regionale Economie en Energie en Klimaat.

In de Dynamische Uitvoeringsagenda Herstel Regionale Economie van het Interprovinciaal Overleg (IPO) is er speciale aandacht voor de thema’s Ontwikkelkracht en Innovatie (inclusief een bredere betrokkenheid van het MKB), Arbeidsmarkt (human capital ) en Gebiedsontwikkeling.

De programmeertafel Ontwikkelkracht en Innovatie richt zich op bovenregionale projecten. Op korte termijn willen we starten met het verder uitwerken van drie thema’s: Food & Agri, MedTech en Chemie/Waterstof. De thema’s Arbeidsmarkt en gebiedsontwikkeling moeten nog verder worden uitgewerkt.

Woningbouw

Wat betreft woningbouw dringen we er bij gemeentes op aan woningbouwplannen versneld uit te voeren. We gaan ambtelijk en bestuurlijk het gesprek aan om kansrijke en geschikte plannen te prioriteren. Daarnaast hebben we de starterslening onlangs verlengd.

Duurzaam Thuis

De Provincie heeft bij de subsidieverlener een aanvraag ingediend om het project Duurzaam Thuis met twaalf maanden te verlengen, tot en met 31 maart 2023. Dit omdat we merken dat mensen door onzekerheid vanwege  de coronacrisis geen investeringen in duurzaamheid van hun huis durven te doen. Door de verlening hopen we dat een maximaal aantal inwoners gebruik maakt van de Duurzaam Thuis-regeling om hun woning te verduurzamen.

Agrarische sector

Voor de problemen in de agrarische sector volgt Limburg het rijksbeleid. Waar mogelijk ondersteunt de Provincie Limburg de lobby voor rijks- en Europese financiële steun en gunstige wetgeving voor de agrarische sector.

#supportyourlocals

We steunen initiatieven die het lokaal kopen van producten stimuleren. Bijvoorbeeld de landelijke campagne #supportyourlocalsNL. In samenwerking met de LLTB draagt de Provincie Limburg bij aan deze actie door ondernemers uit de regio aan dit initiatief te verbinden. Dit draagt overigens ook bij aan een langere termijndoel van het Limburgse landbouwbeleid, namelijk het verder uitbouwen van onze koppositie als korte-ketenprovincie. 15% van de Limburgse agrarische ondernemers is al actief in de korte keten.

Toerisme

Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) werkt samen met partners achter de schermen aan de aanpak voor een landelijk marketingoffensief. Zodra de tijd rijp is, kan er versneld aan de slag  worden gegaan met het duurzame herstel van de bezoekerseconomie in ons land. Het Offensief Duurzaam Herstel Bestemming NL gaat ervoor zorgen dat er maximale samenhang en versterking komt tussen landelijke, provinciale en lokale initiatieven.

Limburgse inkleuring

Vanuit Limburg zijn we inmiddels goed betrokken bij dit initiatief van de NBTC. Gedeputeerde Van den Akker neemt samen met de Drentse gedeputeerde Brink namens de provincies in de landelijke stuurgroep plaats. Bovendien zullen wij dit initiatief en de campagne voor Limburg ook voorzien van een eigen inkleuring. Wij hebben met de Samenwerkende VVV’s in Limburg voor de Nederlandse markt en onze buurlanden een duurzaam campagneconcept uitgewerkt waarbij de focus ligt op veiligheid en spreiding. In het verlengde hiervan wordt een tweede campagne ontwikkeld die zich specifiek op de Limburgers richt.

Via het platform InLimburg worden toeristen aangespoord Limburg te herontdekken.

De Provincie Limburg ondersteunt een inspiratieplatform voor Limburgse ondernemers in de toeristische sector. Op dit platform kunnen zij ideeën en oplossingen delen. Het platform is een samenwerking van Provincie Limburg, LWV, Soapbox en Chapeau magazine.