Corona en ondernemers


Het kabinet heeft een fors maatregelenpakket ontworpen voor bedrijven die vanwege de coronamaatregelen in de knel komen. De Provincie onderzoekt welke aanvullende maatregelen wij kunnen nemen, met name voor het MKB en de ZZP’ers. Daarnaast vinden we het belangrijk om samen met brancheorganisaties en andere partijen zoals werkgeversorganisaties, de verschillende initiatieven en maatregelen te stroomlijnen en te verbinden. Ook helpen we gemeenten bij de afstemming van de door hen te nemen maatregelen.

Wij monitoren de ontwikkelingen in Limburg op dagelijkse basis en blijven met de verschillende economische sectoren en organisaties in overleg. De Sociaaleconomische Taskforce zal ons hierin gaan adviseren.

Wij pleiten in Den Haag voor regionaal maatwerk in de grensstreek. Ons doel hierbij is om in de grensregio een gelijk speelveld voor ondernemers te krijgen.

Regelingen

Grensondernemers

Vanaf half mei kunnen ook grensondernemers op tijdelijke ondersteuning rekenen.

Woont u in Nederland en onderneemt u in het buitenland

Dan kunt u aanspraak maken op de TOZO, de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Deze uitkering hoeft u niet terug te betalen. Hij kan met terugwerkende kracht vanaf 1 maart worden teruggevraagd.

Woont u in het buitenland en onderneemt u in Nederland

Dan kunt u gebruik maken van een bedrijfskrediet van maximaal 10.157 euro tegen een rente van 2%.
De gemeente Maastricht gaat de regeling voor alle grensondernemers uitvoeren.
Meer informatie hierover vindt u op de website Sociale zaken Maastricht Heuvelland.

De ongelijkheid voor grensondernemers blijft een zorgpunt. De Provincie heeft opnieuw actie richting de staatsecretaris ondernomen om voor dit knelpunt een goede oplossing te vinden.

Klein Krediet Corona garantieregeling (KKC)

Speciaal voor kleine ondernemers met een omzet vanaf € 50.000,- heeft de Rijksoverheid een aanvullend kredietmogelijkheid. Binnen het Klein Krediet Corona garantieregeling (KKC) kunnen ondernemers een kredietaanvraag doen tussen de € 10.000,- en € 50.000,-. Deze maatregel sluit goed aan op de wens van de Provincie om aandacht te hebben voor de financiële positie van het midden en klein bedrijf.

Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)

Ondernemingen die het meest zijn geraakt zijn door de kabinetsmaatregelen rond het coronavirus kunnen op grond van de TOGS-regeling een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen. De regeling is bedoeld voor een specifieke groep ondernemers. Kijk voor alle informatie over de regeling op het aanvraagportaal van het RVO.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De NOW-regeling komt werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW regeling kan ook ingezet worden voor stagiairs en BBL studenten.

Kijk voor meer informatie over de gevolgen van corona voor ondernemers op de website van de Rijksoverheid.

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) helpt mkb-bedrijven bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen kan sinds medio juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Vanaf half november 2020 is de TVL open gesteld voor alle sectoren. Voor deze tijdelijke verbreding van de regeling heeft de regering 140 miljoen gereserveerd. Voor de horecasector is daarnaast een eenmalige subsidie beschikbaar voor onbruikbare voorraad. Ook komt het kabinet de evenementenbranche, de cultuursector en de sportverenigingen te hulp.

De Provincie heeft op verzoek van Limburgse ondernemers bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat navraag gedaan of de TVL en andere steunmaatregelen meetellen voor de drempel voor de ‘minimis’ steun. Dit is niet het geval.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Gratis coaching voor MKB-ondernemers

Ondernemers in het MKB kunnen dit jaar gratis professionele coaching krijgen als ze het moeilijk hebben. Bijvoorbeeld wanneer ze door de coronacrisis failliet dreigen te gaan.
Kijk voor meer informatie op de website www.ondernemersklankbord.nl.

MKB Coronacrisisplan

Op 24 maart heeft de Provincie besloten om een subsidie van € 154.500,00 te verstrekken aan MKB-Limburg voor het ‘MKB Coronacrisisplan’. Hiervoor brengt MKB-Limburg samen met het LWV en de LLTB in kaart welke problemen bij het Limburgse MKB inclusief ZZP’ers spelen. Anderzijds informeert MKB-Limburg ondernemers voortdurend en ondersteunt ze hen met korte trainingsmodules en kennisuitwisseling om deze moeilijke periode door te komen, of om juist een stap te kunnen zetten om sterker uit de crisis te komen.

LIOF

LIOF komt Limburgse ondernemers tegemoet die een LIOF subsidie of financiering ontvangen. Fonds (LBDF) en de programma’s LimburgMakers, LimburgLogisitiek en LimburgAgrofood. Het bevoorschotten van subsidies  en uitstel van aflossing en rentebetaling voor het Participatiefonds, Limburg Business Development Fonds en het MKB-Leningenfonds zijn andere mogelijkheden waarmee LIOF bedrijven tegemoet kan komen.

Corona overbruggingslening (COL)

Speciaal voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers die geraakt zijn door COVID-19 is de Corona-OverbruggingsLening (COL) in het leven geroepen. LIOF gaat op verzoek van het kabinet de Corona- overbruggingsleningen (COL) onder gunstige condities verstrekken.
Inmiddels is hiervoor landelijk 300 miljoen beschikbaar. Limburg kan aanspraak maken op minimaal 12.8 miljoen. Hiermee verwacht LIOF alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen, te kunnen invullen.

Ook stelt het Rijk 150 miljoen beschikbaar om het fondsvermogen van Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen waaronder LIOF te versterken. De Provincie en LIOF bekijken hoe ze met de Corona-Overbruggings-Lening (COL) het eigen vermogen van innovatieve MKB-bedrijven kunnen versterken.

De COL is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb-ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door Covid19. Deze regeling is tot stand gekomen in intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de gezamenlijke Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en TechLeap.nl met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL. Op verzoek van EZK verstrekken de ROM’s overbruggingsleningen tussen de €50.000,- en €2 miljoen.
Meer informatie over de COL vindt u op de website van LIOF.

Start ups, scale ups

Voor start- en scale-ups en andere innovatieve bedrijven die door de coronacrisis getroffen worden, is het mogelijk gemaakt om een overbruggingskrediet aan te vragen. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gaan deze kredieten verstrekken. Het Kabinet stelt hiervoor in eerste instantie 100 miljoen euro ter beschikking. De bedragen van de leningen variëren tussen de €50.000,- en €2 miljoen. LIOF zal als de Limburgse ROM de Corona-Overbruggingslening (COL) vanaf 29 april voor Limburg uitvoeren.

Meer informatie over COL: https://liof.nl/col. LIOF is bereikbaar voor vragen via +31 (0)43 328 0280

Limburg Energie Fonds

Met het Limburg Energie Fonds (LEF) maken we de Limburgse economie duurzamer en toekomstbestendig. Gezien de economische impact van de Coronacrisis is dit belangrijker dan ooit. Daarom willen we het LEF uitbreiden. Hiervoor onderzoeken wij samenwerkingsverbanden met onder meer de Europese Investeringsbank (EIB), het Europees Investeringsfonds (EIF), InvestNL en de nationale Nederlandse investeringsbank.

De Provincie geeft uitstel voor rentebetaling aan fondsen die bedrijven uitstel geven voor aflossingen. Het betreft het LEF, het Participatiefonds van LIOF, het Limburg Business Development Fonds en het MKB-Leningenfonds.

Cofinanciering Europese programma’s

Het kabinet heeft 255 miljoen vrijgemaakt voor cofinanciering van Europese programma’s die zich richten op regionale ontwikkeling, onderzoek en innovatie, duurzaamheid en digitalisering. Hierdoor hebben Nederlandse deelnemers meer slaagkans in de Europese calls en wordt er meer Europees geld geïnvesteerd in Nederlandse bedrijven, universiteiten en andere deelnemers. Dit sluit ook aan bij het besluit van de Provincie om extra cofinancieringsruimte te bieden voor Limburgse initiatieven.

Interreg Euregio Maas-Rijn - COVID-19 call

Het Interreg EMR-programma doet een specifieke projectoproep voor grensoverschrijdende initiatieven die de COVID-19-crisis aanpakken in de sectoren gezondheid, openbare veiligheid en beveiliging, openbaar bestuur en sociale diensten. Hiervoor stelt Interreg EMR 4,2 miljoen euro beschikbaar. De oproep is geopend tot 14 september 2020, 16.00 uur.

Interreg Euregio Maas-Rijn investeert € 4,55 miljoen om de gevolgen van COVID-19 crisis aan te pakken

Interreg Euregio Maas-Rijn heeft in juli vijf projecten geselecteerd die aanspraak kunnen maken op de speciale COVID-call die op 8 juni sloot; WearIT4Covid, CoDaP, CORESIL, euPrevent COVID en Pandemic. Voor deze call is onder andere een dikke vier miljoen euro uit het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling ingezet. Bij vier winnende projecten zijn Limburgse partijen betrokken. GGD Zuid-Limburg en Veiligheidsregio Zuid-Limburg zijn lead partner bij twee projecten. Door de investering kan er nu op verschillende fronten gewerkt worden aan de beperking van de gevolgen van het coronavirus en zorgt een brede, grensoverschrijdende aanpak ervoor dat de regio beter gewapend is tegen de uitbraak van een pandemie. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een onderzoek hoeveel mensen in de regio COVID-19 antistoffen hebben, er is onderzoek naar de juridische aspecten van grensoverschrijdend ambulance vervoer en er komt een centrum voor de collectieve aanschaf voor beschermingsmaterialen.

MKB Datalab Limburg

Dat je als ondernemer niet om digitalisering heen kunt, is tijdens de coronacrisis duidelijk geworden. Toch is het voor MKB-bedrijven vaak lastig om op dit gebied te innoveren. Om hen hiermee te helpen is sinds 1 november 2020 het MKB Datalab Limburg geopend. Hier kunnen MKB-ondernemers voor advies en ondersteuning terecht als ze willen digitaliseren, of als ze meer profijt willen hebben van de data die ze elke dag generen. Het lab brengt de mogelijkheden in kaart, kan zorgen voor een stagiaire en biedt trainingen en masterclasses aan. Gilde Opleidingen, Vista College, Zuyd Hogeschool, Universiteit Maastricht en Open Universiteit bemannen het MKB Datalab Limburg. De Provincie Limburg en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat financieren het lab en Rabobank en Brightlands Smart Services Campus zorgen voor praktische ondersteuning.

MKB Datalab Limburg is bedoeld voor MKB-ondernemers met tussen de 2 en 50 medewerkers. Deelnemen is gratis. Voor een eventueel vervolgtraject wordt verwezen naar relevante marktpartijen.

Interbestuurlijke samenwerking voor een krachtig en groen herstel

Samen met andere provincies, gemeenten, waterschappen en de Rijksoverheid werken we aan het stimuleren en herstellen van de regionale economie. Gezamenlijk werken we aan een krachtig en groen herstel van de Nederlandse economie. Daarvoor maken we waar mogelijk ook gebruik van nationale en Europese programma’s. Ons doel is om maximaal te investeren in het herstel van de groei en een brede welvaart. We hebben drie grote opgaven benoemd waarin we nauw met elkaar moeten optrekken. Dat zijn: Wonen en Leefbaarheid, Regionale Economie en Energie en Klimaat.

In de Dynamische Uitvoeringsagenda Herstel Regionale Economie van het Interprovinciaal Overleg (IPO) is er speciale aandacht voor de thema’s Ontwikkelkracht en Innovatie (inclusief een bredere betrokkenheid van het MKB), Arbeidsmarkt (human capital ) en Gebiedsontwikkeling.

De programmeertafel Ontwikkelkracht en Innovatie richt zich op bovenregionale projecten. Op korte termijn willen we starten met het verder uitwerken van drie thema’s: Food & Agri, MedTech en Chemie/Waterstof. De thema’s Arbeidsmarkt en gebiedsontwikkeling moeten nog verder worden uitgewerkt.

Bouwsector

De Provincie heeft onderzocht waar er mogelijkheden zijn om bouw- en infraprojecten naar voren te halen. Zo willen we een impuls geven aan de bouwsector, inclusief toeleverende industrie en adviesmarkt. We gaan hierover in gesprek met partners, zoals gemeenten en de markt om te zien wat haalbaar en wenselijk is. Lopende aanbestedingen voor wegbeheer en wegaanleg en de uitvoering en voorbereidingen voor infraprojecten lopen door.

Op 19 mei heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten om de volgende projecten versneld uit te voeren:

  • De reconstructie van de N271 Milsbeek-Plasmolen-Mook
  • De reconstructie en herinrichting van de N273 - kom Baarlo

Op 26 mei heeft het college van GS besloten om de Europese aanbesteding van het groenbestek voor de landschappelijke inrichting van de wegen die bij de reconstructie van de N280 betrokken zijn,  versneld op te starten. Het streven is de daadwerkelijke uitvoering nog in 2020 te starten.

Onderhoudswerkzaamheden die voor 2020 gepland stonden, worden versneld uitgevoerd.

Woningbouw

Wat betreft woningbouw dringen we er bij gemeentes op aan woningbouwplannen versneld uit te voeren. We gaan ambtelijk en bestuurlijk het gesprek aan om kansrijke en geschikte plannen te prioriteren. Daarnaast hebben we de starterslening onlangs verlengd.

Duurzaam Thuis

De Provincie heeft bij de subsidieverlener een aanvraag ingediend om het project Duurzaam Thuis met twaalf maanden te verlengen, tot en met 31 maart 2023. Dit omdat we merken dat mensen door onzekerheid vanwege  de coronacrisis geen investeringen in duurzaamheid van hun huis durven te doen. Door de verlening hopen we dat een maximaal aantal inwoners gebruik maakt van de Duurzaam Thuis-regeling om hun woning te verduurzamen.

Agrarische sector

Voor de problemen in de agrarische sector volgt Limburg het rijksbeleid. Waar mogelijk ondersteunt de Provincie Limburg de lobby voor rijks- en Europese financiële steun en gunstige wetgeving voor de agrarische sector. Medio april heeft het rijk 650 miljoen rijkssteun beschikbaar gesteld voor ook de Limburgse sierteelt, groenteteelt en aardappelsector. In de komende weken bevorderen wij - mede via Greenports NL - dat een eerlijk deel van deze middelen landt waar het nodig is.

#supportyourlocals

We steunen initiatieven die het lokaal kopen van producten stimuleren. Op 9 april is bijvoorbeeld de landelijke campagne #supportyourlocalsNL van start gegaan. In samenwerking met de LLTB draagt de Provincie Limburg bij aan deze actie door ondernemers uit de regio aan dit initiatief te verbinden. Dit draagt overigens ook bij aan een langere termijndoel van het Limburgse landbouwbeleid, namelijk het verder uitbouwen van onze koppositie als korte-ketenprovincie. 15% van de Limburgse agrarische ondernemers is al actief in de korte keten.

Koopstromenonderzoek

Om de ontwikkelingen in de detailhandel te kunnen volgen heeft de Provincie in samenwerking met de gemeenten een nieuw koopstromenonderzoek laten uitvoeren. Dit onderzoek laat zien hoe winkelgebieden zich ontwikkelen en waar de sterke en zwakke plekken in het winkellandschap zitten. Omdat het onderzoek vóór de coronacrisis is gedaan, zien we het nu als een nulmeting. Bij een volgende meting kunnen we de effecten van de coronacrisis zien.

Toeristische sector

Op 7 mei heeft de Tweede Kamer de motie Dijkhoff en Jetten aangenomen waarin de regering wordt verzocht om specifiek voor de sectoren horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters met een aanvulling op het lopende steunpakket te komen.

Het Kabinet heeft, mede op aandringen van de provincies, de Tijdelijke Ondersteuningsregeling Getroffen Sectoren opengesteld voor de vrijetijdseconomie. Hierdoor komen toeristische ondernemers in aanmerking voor een belastingvrije gift van 4000 euro. Daarnaast hebben de provincies bij het Kabinet gepleit voor een landelijk garantiefonds waarmee ondernemers vouchers kunnen uitgeven waarmee consumenten hun geplande vakanties later kunnen ‘inhalen’.

Inmiddels is ook de Taskforce Gastvrijheidssector actief. In deze taskforce werken onder andere de provincies, gemeentes, het Ministerie van EZK, NBTC, Gastvrij Nederland, HISWA, RECRON, KHN samen. Het korte termijn doel van de Taskforce Gastvrijheidssector is gericht op het doorkomen van de coronacrisis, het opnieuw opstarten en het herstel van de sector. Op lange termijn (perspectief 2030) richt de aandacht zich op Nederland als een vitale en duurzame bestemming.

LIOF start het rebuild programma LimburgToerisme voor recreatieondernemers. Hiervoor wordt in co-creatie met de sector een innovatie- en ondersteuningsprogramma voor een toekomstbestendige toeristisch-recreatieve sector ontwikkeld. In februari 2021 start de eerste ronde bijeenkomsten van LimburgToerisme. Hieraan nemen zeven bedrijven deel.

Gezamenlijke marketing

Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) werkt samen met partners achter de schermen al aan de aanpak voor een landelijk marketingoffensief. Zodra de tijd rijp is, kan er versneld aan de slag  worden gegaan met het duurzame herstel van de bezoekerseconomie in ons land. Het Offensief Duurzaam Herstel Bestemming NL gaat ervoor zorgen dat er maximale samenhang en versterking komt tussen landelijke, provinciale en lokale initiatieven.

Limburgse inkleuring

Vanuit Limburg zijn we inmiddels goed betrokken bij dit initiatief van de NBTC. Gedeputeerde Van den Akker neemt samen met de Drentse gedeputeerde Brink namens de provincies in de landelijke stuurgroep plaats. Bovendien zullen wij dit initiatief en de campagne voor Limburg ook voorzien van een eigen inkleuring. Wij hebben met de Samenwerkende VVV’s in Limburg voor de Nederlandse markt en onze buurlanden een duurzaam campagneconcept uitgewerkt waarbij de focus ligt op veiligheid en spreiding. In het verlengde hiervan wordt een tweede campagne ontwikkeld die zich specifiek op de Limburgers richt.

Via het nieuwe platform InLimburg worden toeristen aangespoord Limburg te herontdekken.

De social campagne ‘Dit is In Limburg’ liet de Nederlanders online kennismaken met negen veilige en onontdekte Limburgse parels. De Limburgers zelf werden door de zomerserie Limbourgeois op L1 geprikkeld om in de eigen provincie te recreëren.

De Provincie Limburg ondersteunt een inspiratieplatform voor Limburgse ondernemers in de toeristische sector. Op dit platform kunnen zij ideeën en oplossingen delen. Het platform is een samenwerking van Provincie Limburg, LWV, Soapbox en Chapeau magazine.