Corona en cultuur en sport


Het coronavirus en de maatregelen daaromtrent raken ons allemaal. Ook de mensen in de cultuursector en in de sport.

Cultuur

Via het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft onze Provincie bij minister Van Engelshoven aandacht gevraagd voor de impact van de crisis op de cultuursector en internationale werkwijze van de cultuursector in Limburg. Inmiddels heeft de minister op 15 april jl. bekend gemaakt dat het Kabinet € 300 miljoen extra uittrekt voor ondersteuning van de culturele en creatieve sector. Wij hebben de minister er verder op gewezen dat wij erop rekenen dat het steunpakket voor de culturele en creatieve sector van het Ministerie van OCW zich niet beperkt tot de Rijksgesubsidieerde instellingen, maar dat de hele sector hierop een beroep moet kunnen doen. Ook hebben we in onze brief aan minister Van Engelshoven aandacht gevraagd voor financiële schade in de amateursector.

Met het verlengde steun- en herstelpakket van 28 augustus 2020 stelt het kabinet € 264 miljoen extra beschikbaar voor onder meer de verlenging van het aanvullende cultuurpakket in de eerste helft van 2021. Hiermee wordt ook ingezet op innovatie en nieuwe vormen van publieksbereik. Daarnaast komt er € 150 miljoen beschikbaar voor de lokale culturele infrastructuur en € 68 miljoen voor de schade van gemeenten en provincies. De culturele sector maakt daarnaast aanspraak op algemene maatregelen uit het steun- en herstelpakket.

De vervolgschade voor culturele instellingen in de periode 1 juni 2020 – 31 december 2020 wordt in januari – februari 2021 geïnventariseerd.

Cofinanciering door de Provincie

De maatregelen van de minister vragen om cofinanciering. Dit wil de Provincie mogelijk maken door een deel van de nog vrije financiële ruimte binnen het Beleidsprogramma Cultuur 2020-2021 hiervoor in te zetten. Ook onderzoeken we of we door aanpassing van het beleid en herschikking van de inzet van middelen financiële ruimte kunnen maken om de cultuursector te helpen.

Subsidieregeling lokale en regionale musea

Op 25 augustus 2020 heeft Gedeputeerde Staten de 'Nadere subsidieregels lokale en regionale musea 2020-2021' vastgesteld. Het doel van deze subsidieregels is dat musea kunnen ‘investeren in overleven’. De subsidieregels geven de lokale en regionale musea in Limburg de mogelijkheid om publieksactiviteiten voor bezoekers toekomstbestendig te maken. De Provincie Limburg ondersteunt hen hierbij. In de regeling is aandacht voor een evenwichtige verdeling van het beschikbare geld over de hele provincie.

Amateurkunsten

De Provincie heeft het Huis voor de Kunsten Limburg gevraagd een aanpak voor de amateursector te maken. Ook heeft het Huis voor de Kunsten een hulploket ingericht.

Bijdrageregeling Corona-initiatieven

Naast de reguliere Bijdrageregeling van het Huis voor de Kunsten Limburg kunnen initiatiefnemers van projecten die een bijdrage leveren aan cultuur in Limburg ten tijde van de coronacrisis, een aanvraag indienen. De Bijdrageregeling Corona-initiatieven geldt als incidentele ondersteuning en kan vanaf nu worden ingediend. Meer informatie leest u op https://hklimburg.nl/bijdrageregeling.

Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen aangepast

De Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen is aangepast. Vanwege de coronacrisis kunnen nu behalve verenigingen en stichtingen ook individuele makers en kleine collectieven een aanvraag indienen. Ook digitale evenementen kunnen een beroep doen op de regeling.

Voordekunst

Via voordekunst stimuleert de Provincie Limburg crowdfunding voor kunst en cultuur in Limburg. Om de Limburgse kunst- en cultuursector tijdens de coronacrisis een hart onder de riem te steken, draagt de Provincie tot 1 september 2020 50% bij aan crowdfundingcampagnes. Daarnaast wil de Provincie tot 1 september 2020 bijdragen aan tijdelijke actiecampagnes. Makers of instellingen kunnen via een actiecampagne zonder concreet doel of vaste looptijd geld ophalen onder het motto ‘Doe het samen, doe het voor de kunst’.

Kijk hier voor meer informatie over de speciale covid-19 acties

Restauratie en archeologie

In de Nadere subsidieregels restauratie monumenten 2020-2022 is een wijziging aangebracht. Hierdoor is het mogelijk om restauratie los te koppelen van herbestemming zodat (casco)restauratiewerkzaamheden al kunnen starten.

De gevolgen en maatregelen van de rijksoverheid op het gebied van cultuur vindt u op de website van de rijksoverheid.

Sport

Op 1 mei 2020 is bekend gemaakt dat het Rijk € 110 miljoen beschikbaar stelt voor ondersteuning van sportverenigingen. Hiervan is € 90 miljoen bestemd om de huur van sportverenigingen kwijt te schelden over de periode 1 maart tot 1 juni 2020. € 20 miljoen gaat naar sportverenigingen met een eigen accommodatie. De Provincie brengt dit fonds met behulp van onze ondersteuningsorganisaties en de sporttakplatforms in Limburg onder de aandacht.

Voor onze gezondheid en onze sociale contacten is het belangrijk dat sportverenigingen overeind blijven, zodat we straks weer kunnen sporten. De Provincie Limburg inventariseert bij de sportpartners welke gevolgen zij (gaan) ervaren. We hebben het Huis voor de Sport Next gevraagd om bij gemeenten na te gaan welke problemen lokale verenigingen hebben. Daarnaast houden we contact met de landelijke overheid en met NOC*NSF over onder andere het noodfonds dat NOC*NSF heeft aangekondigd. Namens de provincies hebben we een gezamenlijke brief verstuurd aan minister Van Rijn voor Medische Zorg en Sport om ook de ondersteuning voor de sportsector in de regio's te waarborgen.

Sportverenigingen kunnen gebruik maken van de landelijke TVL-regeling (Tegemoetkoming Vaste Lasten). De TVL-regeling compenseert sportverenigingen voor het geleden omzetverlies. Huis voor de Sport Next informeert de verenigingen hierover.

Het Huis voor de Sport heeft een helpdesk voor vragen over corona ingericht.

Bekijk op de website van de rijksoverheid welke gevolgen de landelijke maatregelen hebben voor sport(activiteiten).

Subsidie sport en bewegen basisschool leerlingen en kwetsbare ouderen

De coronacrisis heeft ook bij personen die niet-direct getroffen worden door COVID-19, grote gevolgen op het gebied van gezondheid en vitaliteit. Sporten en bewegen is door de strikte maatregelen lastiger, terwijl dat juist erg belangrijk is voor de gezondheid. Ook draagt sporten en bewegen bij aan het voorkomen van eenzaamheid. Met de Nadere subsidieregels Sport en bewegen voor het primair onderwijs en kwetsbare senioren 2021 stimuleren van sport- en beweegprojecten voor de basisschooljeugd en voor ouderen.

Meer informatie over deze subsidie vindt u in ons loket.

Zwembaden

Gedeputeerde Staten (GS) is bevoegd om zwembaden te sluiten als hier uit het oogpunt van hygiëne en/of veiligheid aanleiding toe is.

Sportchallenge ‘Blijf bewegen en blijf lid van je club!’

In samenwerking met Team Limburg Sport lanceert de Provincie in voorjaar 2021 een beweegoffensief in de vorm van een sportchallenge met als kern ‘Blijf bewegen en blijf lid van je club!’ Met deze challenge willen we overgewicht bestrijden én teruglopende ledenaantallen bij sportverenigingen voorkomen.

Bewegen voor senioren

De Provincie laat onderzoeken hoe senioren in coronatijd op een creatieve en veilige wijze kunnen blijven sporten en bewegen. Daarnaast loopt er een onderzoek voor een fitheidstraject dat senioren die genezen zijn van COVID-19 moet helpen om hun fitheid en vitaliteit terug te krijgen.