Internal Financial Auditor (1 fte)

21 juli 2021

Als internal financial auditor ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van (derdelijns) verbijzonderde interne controles (‘internal financial audits’) gericht op het verkrijgen van inzicht vanuit de eigen organisatie in de getrouwe en rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties, zoals deze in de jaarrekening en andere verantwoordingen tot uitdrukking komen.

Hierbij wordt onder meer aandacht geschonken aan de opzet, het bestaan en de werking van relevante beheersmaatregelen, alsmede de risico’s die aanwezig zijn voor wat betreft de eerdergenoemde aspecten van getrouwheid en rechtmatigheid. De verbijzonderde interne controle is een aanvulling op de reguliere interne controle, in die zin dat:

 • Een objectief oordeel wordt gegeven over de opzet, het bestaan en de werking van de interne controles en beheersmaatregelen, die in de eerste en tweede lijn worden uitgevoerd;
 • De focus ligt op de processen met de grootste (financiële en maatschappelijke) risico’s.

In deze functie ben je onderdeel van cluster Concern, team Concerncontrol en -advies (CCA)

Het cluster is de vertrouwde adviseur van bestuur, directie en het clustermanagement voor onafhankelijk en objectief advies over doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid, over risicobeheersing, over naleving van gestelde wet- en regelgeving en over kwaliteit van bestuurlijke besluitvorming en informatievoorziening, waaronder GS-en PS-nota’s.

Het cluster is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, onderhouden en functioneren van een samenhangend systeem van control op basis van het Three Lines of Defense (3LoD) model gericht op:

 • Realiseren van strategische doelstellingen binnen de gestelde financiële- en beleidskaders (doeltreffend en doelmatig).
 • Borging van het integraal systeem van risicomanagement.
 • Naleving van wet- en regelgeving, beleidskaders en procedures (rechtmatig en compliant).
 • Betrouwbare (bestuurlijke) informatievoorziening (integriteit van data en informatie).

Het cluster biedt de overige clusters een helpende hand bij het inrichten en optimaliseren van de First en Second Line of Defense, inclusief risicomanagement en met het inrichten van concernkaders- en richtlijnen. Het cluster Concern vormt zelf de Third Line of Defense.

Dit doet een Internal financial auditor

Je toetst de kwaliteit van interne beheersing gericht op de financiële verantwoording op basis van de geplande werkzaamheden in het jaarlijks intern controleplan. Je geeft daarbij een objectief oordeel over de opzet, bestaan en werking van aanwezige risico’s en de mitigerende administratief organisatorische- en interne beheersmaatregelen (AO/IB) die in de eerste lijn (1LoD) en tweede lijn (2LoD) worden uitgevoerd. De uitkomsten worden vastgelegd in interne controle memo’s die met het betrokken clustermanagement worden afgestemd.
Op basis van de interne controlememo’s stel je periodiek (minimaal 1 keer per jaar) een overall rapportage op voor de directie. In deze rapportage wordt ingegaan op de geconstateerde bevindingen en aanbevelingen en de respons van het betreffende management hierop. Ook wordt aangegeven in hoeverre de aanbevelingen van de externe accountant (in haar management letter en rapport van bevindingen) zijn opgevolgd en worden actuele landelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld nieuwe notities van commissie BBV) gerapporteerd. Tenslotte komt de voortgang van de uitvoering van het intern controleplan aan de orde.

Naar verwachting zal vanaf het boekjaar 2022 door Gedeputeerde Staten een rechtmatigheidsverklaring moeten worden verstrekt waarin het college verklaart rechtmatig te hebben gehandeld met betrekking tot de regelgeving die in het normenkader is opgenomen. Jij bereidt de afgifte van deze verklaring voor door middel van controles en rapportages.
Jaarlijks stel je een frauderisicoanalyse op die wordt vastgesteld door Directieteam en het college van Gedeputeerde Staten.
Je beoordeelt de borging van de kwaliteit van de bestuurlijke informatievoorziening in de reguliere P&C-producten, met bijzondere aandacht voor de getrouwheid en (begrotings)rechtmatigheid van de jaarrekening.

Om je rol goed in te vullen volg je landelijk beleid op het gebied van financial audit en rechtmatigheid (bijvoorbeeld notities commissie BBV, commissie BADO, VNG, IPO et cetera) en beziet de van daaruit voortvloeiende consequenties voor de Provincie en verstrek je proactief advies aan management, directie en bestuur hieromtrent. Je onderhoudt actief contacten met het externe krachtenveld (waaronder Ministerie BzK, IPO en externe accountant), bent lid van interprovinciale overlegstructuren en weet interne en externe ontwikkelingen goed te volgen en scherp te analyseren.
Onder andere op basis hiervan zorg je voor effectief kennismanagement binnen de provinciale organisatie over financial audit- en rechtmatigheidsaspecten waaronder het ontwikkelen van best practices, templates, standaard adviesrapportages e.d.

Bovenstaande verantwoordelijkheden stellen jou in staat om overleggen op management- en directieniveau te voeren waarin de conclusies en aanbevelingen uit de uitgevoerde financial audits worden verdedigd en om impact en verschil te maken door middel van het geven van (onverwachte) inzichten over onder andere de kwaliteit van de interne beheersing van de organisatie vanuit een professioneel kritische houding.

Tot slot zorg je voor de coördinatie en afstemming van de verbijzonderde interne controles die op verzoek van de externe accountant worden uitgevoerd. Je beoordeelt concept rapportages van de externe accountant zoals de management letter en het rapport van bevindingen en bereidt een concept reactie van het Directieteam respectievelijk Gedeputeerde Staten voor op de ontvangen rapporten.

Werken bij de Provincie Limburg is verrassend anders

Wie werkt bij de Provincie Limburg, werkt voor het welzijn en de welvaart van Limburg en de Limburgers. Resultaten boeken met impact is hierbij onze gezamenlijke missie. Dit doe je in een omgeving waarin je je met een schat aan cultureel erfgoed en toeristische trekpleisters vrijwel op vakantie waant. Noord-Limburg heeft het natuurrijke Land van Peel en Maas en de vennen en stuifduinen in de Maasduinen. Midden-Limburg heeft het grootste aaneengesloten watersportgebied van Nederland, de Maasplassen. En in Zuid-Limburg is er het groene Heuvelland.

De Provincie Limburg groeit naar een open, lerende overheidsorganisatie, waar ruimte is voor professionals om innovaties na te streven samen met relevante partners. Dit vraagt eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor hun eigen ontwikkeling. De Provincie Limburg ondersteunt krachtig persoonlijke ontwikkeling en verwacht daarbij ook initiatief en inspanningen van haar medewerkers.

Wij vragen:

 • Algemeen theoretische en praktische kennis van financial audit, risk & control raamwerken, BBV en rechtmatigheidscontroles op minimaal HBO-niveau richting Accountancy, Bedrijfseconomie of Bedrijfskunde;
 • Inzicht in politieke en bestuurlijke verhoudingen en kennis van algemeen maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Iemand met overtuigingskracht en een onafhankelijke positief kritische houding;
 • Aantoonbare ervaring met het uitvoeren van verbijzonderde interne controle activiteiten en het opstellen van interne controle memo's en adviesrapporten;
 • Minimaal 5 jaar ervaring binnen interne of externe audit. Ervaring bij één van de (middel)grote accountantskantoren of een Internal Audit afdeling is een pre;
 • Een oplossings- en resultaatgerichte werkstijl, klantgericht, zelfstandig en proactief handelend;
 • Daadkrachtig en overtuigend optreden in de mondelinge en schriftelijke advisering zowel in termen van bruikbare praktische oplossingen als in termen van bewaken van vastgestelde normen- en concernkaders;
 • Een teamplayer, binnen het cluster Concern, maar ook in de samenwerking met andere clusters binnen de organisatie;
 • Uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden, luister- en presentatievaardigheden, zowel op ambtelijk- als op directieniveau.

Wij bieden jou:

 • Een bruto maandsalaris op basis van een 36-urige werkweek, van minimaal €2.998,98 en maximaal € 4.284,28 in schaal 10 (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring);
 • Individuele Keuze Budget (IKB) van ca. 22%, incl. vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%).
  Dit budget komt bovenop je vaste salaris en kun je laten uitbetalen wanneer jij hier behoefte aan hebt. Of je kunt het inzetten voor de aankoop van bv. een fiets, sportabonnement of extra verlof;
 • Mogelijkheden om gedeeltelijk flexibel en plaats onafhankelijk te werken;
 • Persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000,- voor de looptijd van 5 jaar met voldoende mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen;
 • Pensioensopbouw bij ABP.

Solliciteren

Wij zien jouw sollicitatie graag uiterlijk 12 september 2021 tegemoet. Je kunt deze mailen naar solliciteren@prvlimburg.nl aan het college van Gedeputeerde Staten, Personeel en Organisatie onder vermelding van vacaturenummer 2021CON08.

Wil je eerst meer weten over de vacature? Neem vrijblijvend contact op met Jos Rompelberg, teammanager Concerncontrol en -advies, via nummer 06 15 09 00 51.

Meer informatie

De geselecteerde kandidaat zal aan het einde van de selectieprocedure van ons het verzoek krijgen om een VOG aan te vragen bij de gemeente en na goedkeuring van Justis aan ons te overleggen.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.