Lid adviesraad Brightlands Institute for Supply Chain Innovation

8 juni 2021

Als enthousiaste wetenschapper en/of expert met onder meer een achtergrond op het gebied van supply chain innovation , waarbij kennis inzake valorisatie, innovatie, digitalisering en duurzaamheid van belang is, bekleedt U samen met twee andere leden een onbezoldigde functie in de Raad van Advies.

De Raad van Advies heeft als functie inhoudelijk advies te geven aan de Universiteit Maastricht over de wijze waarop de afspraken, vastgelegd in de Business Case Brightlands Institute for Supply Chain Innovation alsmede in de subsidiebeschikking van de Provincie Limburg, gerealiseerd worden. Dit mede gebaseerd op de voortgangsrapportages en jaarplannen. De Raad van Advies adviseert ook naar aanleiding van eventuele tussentijdse vraagstukken.

Hiervoor overlegt de Raad van Advies ten minste twee keer per jaar. Gedurende deze overleggen wordt gereflecteerd op de uitvoering en voortgang van het project Brightlands Institute for Supply Chain Innovation en wordt een advies geformuleerd ten aanzien van het jaarplan en de verantwoording van het programma.

De Raad van Advies bestaat uit de volgende personen: onafhankelijke experts uit de wetenschap en het bedrijfsleven en een door Provincie Limburg voorgedragen persoon. De voorzitter van de Raad van Bestuur zit de vergaderingen van de Raad van Advies technisch voor. De Raad bepaalt zelf haar vergaderfrequentie en formaliteiten daaromtrent, maar vergadert ten minste twee keer per jaar, ten behoeve van advisering omtrent de voortgangsrapportage, het jaarplan en de eindrapportage.

Het betreft een onbezoldigde functie voor de periode van het kennis-as project inclusief de eindverantwoording, de facto tot uiterlijk medio 2025. Dit betekent concreet nog het leveren van minimaal acht adviezen met betrekking tot: de Jaarplannen voor de jaren 2021, 2022 en 2023 (in het najaar), de voortgangsrapportages voor de jaren 2021, 2021, 2023 en 2024  (in het voorjaar), en een reflectie op de eindrapportage in het kader van de vaststelling van het subsidie.

Over  BISCI – Brightlands Institute for Supply Chain Innovation

Het Brightlands Institute for Supply Chain Innovation (BISCI) is opgestart in 2020 en is een onderzoeksinstituut van de Universiteit Maastricht, in samenwerking met Fontys Hogeschool en TNO, gevestigd op de Brightlands Greenport Campus te Venlo.

BISCI’s missie is:


“het ontwikkelen en realiseren van moderne, digitale en duurzame supply chain-innovaties door het orkestreren van middelen en expertise van kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid en zo een toonaangevend kenniscentrum voor digitale en duurzame supply chains te zijn met internationale uitstraling en een grote economische meerwaarde voor de provincie Limburg en daarbuiten.”

BISCI ontwikkelt vernieuwende (wetenschappelijke) kennis en vertaalt dit naar praktisch onderzoek en implementatie, samen met bedrijven en overheden. Het BISCI aanbod bestaat uit kennisproducten, businessproducten en netwerken/innovatiehubs, die samen de basis vormen voor een duurzame ontwikkeling van het instituut en een innovatie aanpak waarmee impact in Limburg en daarbuiten wordt gerealiseerd.
De focus ligt bij nieuwe innovatieve technologieën die leiden tot digitalisering en verduurzaming van ketens, hoogwaardige kennisontwikkeling en samenwerking met bedrijven die voorop lopen in deze innovatie. Actuele projecten betreffen: toepassen argumented reality in distributie-centra, slimme verpakkingen om verspilling tegen te gaan, supply chain vraagstukken in de grondstoffen transitie en ketendata in de medische logistiek.
BISCI is actief in de euregionale en internationale context die voor Limburg belangrijk is.

Met deze missie en aanpak draagt BISCI bij aan de versterking van de concurrentiepositie en innovatiekracht van de Limburgse logistieke & supply chain sector in een steeds competitiever nationaal en internationaal krachtenveld.

De Provincie Limburg wilt met de ontwikkeling van het Brightlands Institute for Supply Chain Innovation bijdragen aan een toekomstbestendige en duurzame logistieke en supply chain sector in Limburg en de aantrekkelijkheid van Limburg als kennisregio en vestigingsplaats versterken. Belangrijk in dit verband is naast een passende inhoudelijke onderzoeks- en innovatieprogramma, het uitgroeien naar een (financieel) zelfstandig en toonaangevend instituut.

Over Programma kennis-As Limburg

De Kennis-As Limburg is een 10-jarig strategisch programma van de Kennis-As partners Universiteit Maastricht, Academisch Ziekenhuis Maastricht, Fontys en Zuyd Hogeschool . Het is een programma gericht op economische en maatschappelijke structuurversterking in Limburg waarbij steun en partnerschap wordt gezocht bij de Provincie Limburg.

Met het oog op een soepel verloop en beheer van de subsidierelaties in het kader van de Kennis-As hebben de partners richtlijnen voor de verantwoording over de voortgang (in Jaarplannen en Voortgangsrapportages), zowel inhoudelijk als financieel, alsmede voor de inrichting van de governance, met o.a. een Raad van Advies, van de projecten opgesteld.

Wij vragen:

  • aantoonbaar kennis van en visie op de samenwerking tussen wetenschappelijk onderwijs/onderzoek en het bedrijfsleven;
  • onafhankelijkheid;
  • kennis en kunde vanuit een breed netwerk dat aansluit bij de ontwikkelingen en kennisgebieden waar BISCI zich op richt;
  • in staat zijn een brug te slaan tussen wetenschap en maatschappij;
  • visie op hoe supply chain innovatie (digitalisering en duurzaamheid) bijdraagt aan een duurzame economische ontwikkeling in Limburg en een value added logistieke sector;
  • visie op de verduurzaming van BISCI als onderzoeksinstituut.

Wij bieden:

  • een adviesfunctie met maatschappelijke impact voor de looptijd van ruim 4 jaar;
  • de kans om uw netwerk aan te vullen met contacten van alle betrokken partijen;
  • inkijk in de samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijven om maatschappelijke kansen te benutten.

Reageren

Wij zien uw kandidaatstelling en CV graag uiterlijk 5 juli 2021 tegemoet. U kunt deze mailen aan solliciteren@prvlimburg.nl ten aanzien van het college van Gedeputeerde Staten, Personeel en Organisatie onder vermelding van nummer 2021EI06.

Overige informatie

Wilt U eerst meer weten over de positie of over het project BISCI ? Neem vrijblijvend contact op met Caroline Coolen Beleidsmedewerker cluster Economie en Innovatie. U kunt haar een mail sturen met vermelding van uw contactgegevens op cwm.coolen@prvlimburg.nl, waarna zij spoedig telefonisch contact met u zal opnemen.

Uw werkgever dient (indien van toepassing) in te stemmen met uw kandidaatstelling voor deze onbezoldigde functie.