Lid voor de Raad van Advies

23 april 2021

Als enthousiaste wetenschapper en/of expert met onder meer een achtergrond op het gebied van digitalisering, big data, smart services en smart society, waarbij kennis inzake valorisatie, innovatie en duurzaamheid van belang is, bekleedt u samen met twee andere leden een onbezoldigde functie in de Raad van Advies.

De Raad van Advies heeft als functie inhoudelijk advies te geven aan de Universiteit Maastricht over de wijze waarop de afspraken, vastgelegd in de Business Case Brightlands Institute for Smart Society (BISS), alsmede in de subsidiebeschikking van de Provincie Limburg, gerealiseerd worden. Dit mede gebaseerd op de voortgangsrapportages en jaarplannen. De Raad van Advies adviseert ook naar aanleiding van eventuele tussentijdse vraagstukken.

Hiervoor overlegt de Raad van Advies ten minste twee keer per jaar. Gedurende deze overleggen wordt gereflecteerd op de uitvoering en voortgang van het project Brightlands Institute for Smart Society en wordt een advies geformuleerd ten aanzien van het jaarplan en de verantwoording van het programma.

De Raad van Advies bestaat uit de volgende personen: twee onafhankelijke wetenschappelijke experts en een door Provincie Limburg voorgedragen persoon. De voorzitter van de Raad van Bestuur zit de vergaderingen van de Raad van Advies technisch voor. De Raad bepaalt zelf haar vergaderfrequentie en formaliteiten daaromtrent, maar vergadert ten minste twee keer per jaar, ten behoeve van advisering omtrent de voortgangsrapportage, het jaarplan en de eindrapportage.

Het betreft een onbezoldigde functie voor de periode van het kennis-as project inclusief de eindverantwoording, de facto tot uiterlijk medio 2023. Dit betekent concreet nog het leveren van minimaal drie adviezen met betrekking tot: het Jaarplan 2022 (in het najaar van 2021), de voortgangsrapportage over de periode medio 2020 tot einde 2021 (voorjaar van 2022), de voortgangsrapportage over het jaar 2022 (voorjaar van 2023), en een reflectie op de eindrapportage en verduurzaming van BISS in het kader van de vaststelling van het subsidie.

Over BISS- Brightlands Institute for Smart Society

Het Brightlands Institute for Smart Society (BISS) heeft als doel mensen en organisaties in staat te stellen zich te profileren door een maatschappelijk verantwoorde toepassing van digitale technologieën. Het instituut heeft een sterke focus op het verbeteren van effectieve data-gedreven besluitvorming en werkt nauw samen met alle faculteiten van de Universiteit Maastricht. BISS zet academische kennis in voor maatschappelijke impact en vertaalt complex denken in eenvoudig handelen.

BISS biedt een ecosysteem dat de academische wereld, de industrie en de maatschappij samenbrengt om duurzame, praktische, verantwoorde, wetenschappelijk onderbouwde en intelligente ('slimme') handvatten en oplossingen te bieden die individuen en organisaties in staat stellen zich aan te passen aan de economische, sociale en politieke veranderingen die digitale transformatie meebrengt. BISS brengt mensen met verschillende achtergronden en disciplines samen binnen één en hetzelfde team, waaronder data science, ethiek, economie, marketing, gezondheid, recht, psychologie en neurowetenschappen, waardoor een werkelijk interdisciplinaire omgeving ontstaat.

De kernactiviteiten bestaan uit: co-creatie voor handvatten en oplossingen voor digitale vraagstukken, onderwijs voor professionals, expert adviezen en oplossingen op maat en onderzoek. Daarnaast speelt BISS een belangrijke rol in de aansluiting van de Brightlands Smart Services Campus te Heerlen bij nationale initiatieven zoals de NL AI Coalitie, gericht op de positie van artificiële intelligentie in economie en samenleving.

BISS heeft in haar eerste periode haar bestaansrecht bewezen en mag met meer nadruk en overtuiging doorstomen naar het volgende niveau. BISS heeft de potentie dé verbindende factor in het Brightlands ecosysteem te zijn en moet door alle stakeholders stevig worden ondersteund om dat te bereiken. Het is nu zaak dat BISS door gaat schuiven van de fase van startup naar de fase van scale-up. Daarvoor is een stevige en stabiele financiering een noodzakelijke voorwaarde.

De Provincie Limburg wil met de ontwikkeling van de Brightlands Smart Services Campus en het versterken van de kennisinfrastructuur - waarin BISS een centrale positie inneemt -  innovaties in de Limburgse economie en samenleving stimuleren. Innovaties die bijdragen aan de toekomstbestendigheid van het bedrijfsleven en een gezond en duurzaam Limburg. De focus ligt bij innovaties die door het effectief, verantwoord en innovatief gebruik van informatie en data, een bron zijn van economische en maatschappelijke meerwaarde voor organisaties en hun klanten.

Over Programma kennis-As Limburg

De Kennis-As Limburg is een 10-jarig strategisch programma van de Kennis-As partners Universiteit Maastricht, Academisch Ziekenhuis Maastricht, Fontys en Zuyd Hogeschool. Het is een programma gericht op economische en maatschappelijke structuurversterking in Limburg waarbij steun en partnerschap wordt gezocht bij de Provincie Limburg.

Met het oog op een soepel verloop en beheer van de subsidierelaties in het kader van de Kennis-As hebben de partners richtlijnen voor de verantwoording over de voortgang (in Jaarplannen en Voortgangsrapportages), zowel inhoudelijk als financieel, alsmede voor de inrichting van de governance, met o.a. een Raad van Advies, van de projecten opgesteld.

Wij vragen:

  • aantoonbaar kennis van en visie op de samenwerking tussen wetenschappelijk onderwijs/onderzoek en het bedrijfsleven;
  • onafhankelijkheid;
  • kennis en kunde vanuit een breed netwerk dat aansluit bij de ontwikkelingen en kennisgebieden waar BISS en BSSC zich op richten
  • in staat zijn een brug te slaan tussen wetenschap en maatschappij
  • Visie op hoe de kennispositie van BISS mede in de context van de BSSC duurzaam versterkt kan worden.

Wij bieden:

  • een adviesfunctie met maatschappelijke impact voor de looptijd van ruim 2 jaar;
  • de kans om uw netwerk aan te vullen met contacten van alle betrokken partijen;
  • inkijk in de samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijven om maatschappelijke kansen te benutten.

Kandidaat stellen

Wij zien uw kandidaatstelling graag uiterlijk 17 mei 2021 tegemoet. U kunt deze mailen aan solliciteren@prvlimburg.nl aan het college van Gedeputeerde Staten, Personeel en Organisatie onder vermelding van nummer 2021EI05.

Meer informatie

Wilt u eerst meer weten over de positie? Neem vrijblijvend contact op met Caroline Coolen Beleidsmedewerker cluster Economie en Innovatie. U kunt haar een mail sturen met vermelding van uw contactgegevens op cwm.coolen@prvlimburg.nl, waarna zij spoedig telefonisch contact met u zal opnemen.

Uw werkgever dient (indien van toepassing) in te stemmen met uw kandidaatstelling voor deze onbezoldigde functie.