Plaatsvervangend klachtenfunctionaris

22 februari 2021

In verband met het verstrijken van de benoemingstermijn van de plaatsvervangend klachtenfunctionaris is de Provincie Limburg op zoek naar een nieuwe plaatsvervangend klachtenfunctionaris.

De plaatsvervangend klachtenfunctionaris

Eenieder heeft het recht om over de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen, een klacht in te dienen bij dat bestuursorgaan. Het bestuursorgaan draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over zijn gedragingen en over gedragingen van bestuursorganen die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn.

Er is een onafhankelijke klachtenfunctionaris die de bestuursorganen van de Provincie Limburg adviseert bij de behandeling van klachten die bij hun worden ingediend. Klagers en diegene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, worden in de gelegenheid gesteld om door de klachtenfunctionaris of diens plaatsvervanger te worden gehoord.

De vergaderfrequentie is afhankelijk van het aantal af te handelen klachten. Hoorzittingen vinden doorgaans plaats op maandagmiddag of donderdagmiddag in het Gouvernement te Maastricht. De (plaatsvervangend) klachtenfunctionaris wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Benoeming van de klachtenfunctionaris en diens plaatsvervanger geschiedt door Gedeputeerde Staten voor een periode van 4 jaar.

Functieprofiel

U beschikt over een afgeronde opleiding Nederlands recht met uitstekende en actuele kennis op het gebied van het algemene bestuurs(proces)recht, meer in het bijzonder het klachtrecht zoals genoemd in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. Ervaring met klachtenprocedures is een pre.

U beschikt over een brede maatschappelijke belangstelling en u heeft gevoel voor het functioneren in een politiek-bestuurlijke context. Daarnaast bezit u goede communicatieve vaardigheden en heeft u een tactvolle en oplossingsgerichte instelling. Tot slot maakt u geen deel uit van of bent u niet werkzaam onder de verantwoordelijkheid van één van de bestuursorganen van de Provincie Limburg.

De Provincie Limburg heeft kwaliteit, transparantie, diversiteit en integriteit hoog in het vaandel staan. Voorafgaande aan een eventuele benoeming dient een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te worden overgelegd.

Vergoeding

De plaatsvervangend klachtenfunctionaris ontvangt per vergadering (die kan bestaan uit meerdere hoorzittingen) een jaarlijks te indexeren vergoeding en een reiskostenvergoeding gebaseerd op het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers.


Reageren

Belangstellenden worden uitgenodigd om uiterlijk 10 maart 2021 te reageren door toezending van een motivatiebrief en een curriculum vitae. U kunt uw reactie sturen naar het volgende e-mailadres: rechtsbescherming@prvlimburg.nl. Er zullen op een nog nader te bepalen tijdstip met geselecteerde kandidaten verkennende gesprekken plaatsvinden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw mr. J.G.F. Pex, coördinator van het team Rechtsbescherming en secretaris van de klachtenfunctionaris (via telefoonnummer 06-46975723 of per e-mail jgf.pex@prvlimburg.nl) of de heer mr. E.A. Weusten, senior jurist (via telefoonnummer 06-46218293 of per e-mail ea.weusten@prvlimburg.nl).

Meer informatie over de afhandeling van bezwaarschriften bij de Provincie en de werkzaamheden van de klachtenfunctionaris en diens plaatsvervanger vindt u via onderstaande link.