Leden voor de Adviescommissie bezwaarschriften

22 februari 2021

In verband met het verstrijken van de maximale benoemingstermijn van een aantal commissieleden is de Provincie Limburg op zoek naar nieuwe leden voor de Adviescommissie bezwaarschriften.

De Adviescommissie

De bestuursorganen van de Provincie Limburg ontvangen bezwaarschriften tegen besluiten die uiteenlopende rechtsgebieden beslaan. Te denken valt aan besluiten in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur, het subsidierecht, het omgevingsrecht en handhaving.

De Adviescommissie bezwaarschriften Provincie Limburg heeft tot taak de bestuursorganen van de Provincie Limburg te adviseren over bezwaarschriften. De commissie bestaat uit een externe voorzitter en externe leden, die geen binding hebben met de Provincie Limburg. Bezwaarmakers worden door de commissie gehoord, waarna er een advies wordt uitgebracht. Het voorzitterschap op de hoorzitting rouleert. De vergaderfrequentie is afhankelijk van het aantal af te handelen bezwaarschriften. Hoorzittingen vinden doorgaans plaats op maandagmiddag of donderdagmiddag in het Gouvernement te Maastricht. De Adviescommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Benoeming geschiedt door Gedeputeerde Staten voor een periode van 4 jaar.

Functieprofiel

U beschikt over een afgeronde opleiding Nederlands recht met uitstekende en actuele kennis op het gebied van het algemene bestuurs(proces)recht en op tenminste één van bovengenoemde rechtsgebieden. Daarnaast is ervaring met de Wet openbaarheid van bestuur en het Omgevingsrecht, waarbij meer in het bijzonder de Wet natuurbescherming, een pre.

U beschikt verder over een brede maatschappelijke belangstelling en u heeft gevoel voor het functioneren van de Adviescommissie in een politiek-bestuurlijke context. Daarnaast beschikt u over goede communicatieve vaardigheden en heeft u een tactvolle en oplossingsgerichte instelling. Tot slot maakt u geen deel uit van of bent u niet werkzaam onder de verantwoordelijkheid van één van de bestuursorganen van de Provincie.

Gestreefd wordt naar een diverse samenstelling van de commissie. Voorafgaande aan een eventuele benoeming dient een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te worden overgelegd.

Vergoeding

De leden ontvangen per vergadering (die kan bestaan uit meerdere hoorzittingen) een jaarlijks te indexeren vergoeding en een reiskostenvergoeding gebaseerd op het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers.


Reageren

Belangstellenden worden uitgenodigd om uiterlijk 10 maart 2021 te reageren door toezending van een motivatiebrief en een curriculum vitae. U kunt uw reactie sturen naar het volgende e-mailadres: rechtsbescherming@prvlimburg.nl. Er zullen op een nog nader te bepalen tijdstip met geselecteerde kandidaten verkennende gesprekken plaatsvinden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw mr. J.G.F. Pex, coördinator van het team Rechtsbescherming en secretaris van de Adviescommissie (via telefoonnummer 06-46975723 of per e-mail jgf.pex@prvlimburg.nl) of de heer mr. E.A. Weusten, senior jurist (via telefoonnummer 06-46218293 of per e-mail ea.weusten@prvlimburg.nl).

Meer informatie over de afhandeling van bezwaarschriften bij de Provincie en de werkzaamheden van de Adviescommissie vindt u via onderstaande link.