Lid voor de Raad van Advies project Versterking van de Natuurwetenschappen

8 februari 2021

We zoeken een lid voor de Raad van Advies van de Kennis-As. De Kennis-As Limburg is een 10-jarig strategisch programma van de Kennis-As partners Universiteit Maastricht, Academisch Ziekenhuis Maastricht, Fontys en Zuyd Hogeschool. Het is een programma gericht op economische en maatschappelijke structuurversterking in Limburg waarbij steun en partnerschap wordt gezocht bij de Provincie Limburg.

Dit doet een lid voor de Raad van Advies

Als enthousiaste wetenschapper en/of expert met onder meer een economisch-financiële achtergrond bekleed je samen met het andere lid van de Raad van Advies een onbezoldigde functie, waarin je minimaal twee keer per jaar overlegt met het andere lid van de Raad van Advies. Gedurende deze overleggen wordt gereflecteerd op de uitvoering en voortgang van het Kennis-As project ‘Versterking van de Natuurwetenschappen’ en worden integrale, wetenschappelijke, inhoudelijke en afgewogen adviezen geformuleerd ten aanzien van het jaarplan en de verantwoording (voortgangsrapportage) van het project.

Tevens geef je advies aan de het projectbestuur van de UM over de wijze waarop de afspraken worden gerealiseerd zoals vastgelegd in de subsidiebeschikking en het daaraan ten grondslag liggende business plan (inclusief de inzet van de begrote middelen). Dit mede gebaseerd op de jaarlijkse voortgangsrapportages en jaarplannen, alsmede de eindrapportage aan het einde van het project. Ook geef je strategisch advies over risico’s, mogelijke kansen binnen de scope van de subsidiebeschikking en additionele kansen voor het project.

Omdat het project zich bevindt in de laatste fase en een doorlooptijd heeft tot en met 31 december 2022, betekent dit concreet nog het leveren van maximaal vier adviezen en een reflectie op de evaluatie aan het einde van de doorlooptijd.

Om op een juiste, onafhankelijke wijze invulling te geven aan deze rol is het belangrijk dat je afkomstig bent van buiten het project. Wel heb je een sterke betrokkenheid bij de thematiek van Natuurwetenschappen; of anderszins een opiniërende rol in het werkveld van het programma.

Over het project ‘Versterking van de Natuurwetenschappen’

De Universiteit Maastricht heeft in 2011 het initiatief genomen om op het gebied van zowel onderwijs als van onderzoek een fundamentele bijdrage te leveren aan een bèta infrastructuur voor natuurwetenschappen, opgebouwd uit drie elementen:

  1. het ontwikkelen en opstarten van de bachelor Maastricht Science Programme;
  2. het ontwikkelen en opstarten van twee masters: een master Biobased Materials (op Brightlands Chemelot Campus) en een master Systems Biology (op Brightlands Maastricht Health Campus);
  3. het ontwikkelen van specifieke onderzoeksprogramma’s gerelateerd aan de onderwerpen Biobased Materials (uiteindelijk in het Aachen Maastricht Insitute for Biobased Materials (AMIBM) en Systems Biology (middels het Maastricht Centre for Systems Biology (MaCSBio)) en het ontwikkelen en vestigen van instituten en netwerken van samenwerking met andere kennisinstituten (zoals RWTH), bedrijfsleven en overheden

Versterking van de Natuurwetenschappen wordt geleid door de Faculteit Science and Engineering.

De eerste fase (2016-2019) is inmiddels met succes afgerond. De Universiteit Maastricht kent inmiddels een zelfstandig faculteit Science and Engineering.

De uitvoering van het project bevindt zich thans in de laatste fase (2019-2022). Deze fase heeft als doel het verduurzamen (consolidatiefase) van het Maastricht Science Programma, de twee masters en de hierboven genoemde onderzoeksprogramma’s  zodat deze zelfvoorzienend en ingebed zijn binnen facultaire financieringsstructuur van de Universiteit Maastricht na het einde van de provinciale subsidieperiode (na 2022).  Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn het vasthouden van de bachelor studenten in de regio door bijvoorbeeld het verbreden van het masteraanbod en het consolideren van de instroom van de twee masteropleidingen.

Versterking natuurwetenschappen is de basis voor de vele spin offs en vormt de onderlegger voor tal van majeure projecten waarop de Provincie de komende periode wil inzetten.

Daarnaast is Versterking Natuurwetenschappen zowel op het gebied van onderwijs (door de opleiding van studenten en daarmee toekomstig medewerkers ) als op het gebied van onderzoek een belangrijke basis voor andere projecten zoals het project Aachen Maastricht Institute for Biobased Materials, InSciTE en Brightsite.

Over Programma kennis-As Limburg

De Kennis-As Limburg is een 10-jarig strategisch programma van de Kennis-As partners Universiteit Maastricht, Academisch Ziekenhuis Maastricht, Fontys en Zuyd Hogeschool. Het is een programma gericht op economische en maatschappelijke structuurversterking in Limburg waarbij steun en partnerschap wordt gezocht bij de Provincie Limburg.

Met het oog op een soepel verloop en beheer van de subsidierelaties in het kader van de Kennis-As hebben de partners richtlijnen voor de verantwoording over de voortgang (in Jaarplannen en Voortgangsrapportages), zowel inhoudelijk als financieel, alsmede voor de inrichting van de governance, met o.a. een Raad van Advies, van de projecten opgesteld.

Wij vragen:

  • aantoonbaar kennis van en visie op de samenwerking tussen wetenschappelijk onderwijs/onderzoek en het bedrijfsleven.
  • kennis en kunde vanuit een breed EU-netwerk dat kan aansluiten bij de ontwikkelingen op het gebied van wetenschappelijk bèta onderwijs.
  • in staat zijn een brug te kunnen maken tussen wetenschap en maatschappij.

Wij bieden jou:

  • een adviesfunctie met maatschappelijke impact voor de looptijd van 2 jaar;
  • de kans om je netwerk aan te vullen met contacten uit de (eu)regio, Den Haag en EU;
  • inkijk in de samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijven om maatschappelijke kansen te benutten.

Jezelf kandidaat stellen

Wij zien jouw kandidaatstelling graag uiterlijk 12 maart 2021 tegemoet. Je kunt deze mailen naar solliciteren@prvlimburg.nl aan het college van Gedeputeerde Staten, Personeel en Organisatie onder vermelding van nummer 2021EI01.

Meer informatie

Wil je eerst meer weten over de positie? Neem vrijblijvend contact op met Karin Collombon Beleidsmedewerker cluster Economie en Innovatie, via telefoonnummer 06-54294668.