Kwartiermaker Nationaal landschap Zuid-Limburg

10 september 2020

Een Nationaal Landschap is een gebied waar sprake is van een samenhang tussen de verschillende onderdelen van het landschap zoals natuur (flora en fauna), reliëf (bijv. beekdalen en terpen), grondgebruik (agrarisch, recreatief, natuur) en bebouwing (bijv. dorpsgezichten en forten). Met de status van Nationaal Landschap wil de overheid aangeven dat zij het typische Nederlandse landschap wil behouden. De landschappen dragen bij aan de verwantschap die Nederlanders voelen met ons land. Nationale Landschappen zijn een dynamische geheel. Enerzijds moet het zich sociaal-economisch voldoende kunnen ontwikkelen, anderzijds moeten bijzondere kwaliteiten van het gebied worden behouden of versterkt.

Binnen het Nationaal Landschap Zuid-Limburg wordt door veel partijen samengewerkt. Naast de gemeenten en natuurbeschermingsorganisaties zijn dat de LLTB, De Natuur- en Milieufederatie Limburg, de VVV, het Waterschap Limburg, IKL en IVN.

Door de gezamenlijke partijen is voor het Nationaal Landschap Zuid-Limburg, voor de periode 2018-2021, het programma ‘Landschap in het hart van de samenleving” opgesteld. Dit programma bevat een dertiental hefboomprojecten.
Daarnaast kent het Nationaal Landschap een Handvat Kernkwaliteiten. Dit handvat biedt initiatiefnemers van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen een handreiking om antwoord te geven op de motiveringsvraag op de landschappelijk kernkwaliteiten.
De komende jaren moet dit verder worden opgepakt, uitgewerkt en moet gekeken worden wat te doen na 2021. Gezien het groot aantal betrokken partijen vraagt dit om afstemming en coördinatie. Het provinciaal bestuur van Limburg zoekt dan ook een

Kwartiermaker Nationaal landschap Zuid-Limburg

die deze opdracht voor de komende 2 jaar op zich wil nemen.

Van de kwartiermaker wordt verwacht dat zij/hij:

 • zorgt dat de organisatie rondom het Nationaal Landschap Zuid-Limburg wordt ingekaderd;
 • een voorstel voor de governance uitwerkt;
 • tijdelijk de rol van onafhankelijke voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Nationaal Landschap Zuid-Limburg vervult.
  Het BO NLZL is verantwoordelijk voor de regionale uitwerking van het POL/ POVI voor de thema’s landschap, landbouw en Vrijetijdseconomie (dit laatste samen met het BO ruimtelijke economie) en voor de strategische afstemming rond het Programma Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Het BO NLZL valt onder de procesregie en inhoudelijke coördinatie van het Bestuurlijk kernoverleg Zuid-Limburg);
 • vervult tijdelijk de rol van adviseur over het Nationaal Landschap Zuid-Limburg richting de portefeuillehouder van Gedeputeerde Staten;
 • stimuleert de samenwerking tussen partijen in de regio;
 • verbindt de publieke en particuliere sector om ideeën gericht op de ontwikkeling van het NLZL om te zetten in concrete projecten;
 • stelt een gezamenlijk meerjarenprogramma gericht op de ‘plattelandsontwikkeling’ van NLZL op;
 • zoekt (mede) naar financieringsmogelijkheden voor het realiseren van het meerjarenprogramma.

De kwartiermaker, in zijn/haar rol:

 • heeft ruime politiek-bestuurlijke ervaring;
 • is marktgericht en commercieel ingesteld;
 • is ondernemend in de publieke en/of private sector en heeft hierin relevante ervaring;
 • heeft een, voor het Nationaal Landschap Zuid Limburg relevant, breed en divers netwerk, waar in ieder geval ook ondernemers en verenigingen deel van uitmaken;
 • heeft aantoonbare affiniteit met natuur, landschap, cultuurhistorie, landbouw en vrijetijdseconomie;
 • is daadkrachtig, met het vermogen om partners in consensus te binden;
 • legt gemakkelijk contacten en weet mensen, overheden en organisaties te overtuigen en te verbinden;
 • is onafhankelijk, niet verbonden aan organisaties of belangengroepen in het gebied.

Indien u geïnteresseerd bent kunt u binnen 14 dagen na publicatie van deze oproep uw offerte uitbrengen en richten aan het college van Gedeputeerde Staten, ter attentie van de heer F. Dieters, clusterhoofd Plattelandsontwikkeling.