Lid voor de Raad van Advies van ITEM

1 mei 2020

Samen met de andere leden van de Raad van Advies bekleed je een onbezoldigde functie, waarin je minimaal twee keer per jaar overlegt met de andere leden van de Raad van Advies. Gedurende deze overleggen wordt gereflecteerd op de uitvoering en voortgang van het Kennis-As project Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) en worden integrale, inhoudelijke en afgewogen adviezen geformuleerd ten aanzien van het jaarplan en de verantwoording (voortgangsrapportage) van het project.

Tevens geef je advies aan de UM over de wijze waarop de afspraken worden gerealiseerd zoals vastgelegd in de subsidiebeschikking en het daaraan ten grondslag liggende business plan (inclusief de inzet van de begrote middelen), en geef je strategisch advies over risico’s, mogelijke kansen binnen de scope van de subsidiebeschikking en additionele kansen voor het project. Het advies maakt onderdeel uit van de verantwoordingscyclus van de UM als penvoerder  aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg.

ITEM geeft aan behoefte te hebben aan een stevige, inhoudelijke en betrokken Raad van Advies, die dicht bij ITEM en haar dienstverlening staat, een bijdrage wil leveren aan de verdere ontwikkeling van ITEM en een brug kan maken tussen wetenschap en maatschappij. De Raad van Advies houdt zich op de hoogte van de vragen die op ITEM afkomen, kan zich hierover een mening vormen en kan klankborden hoe ITEM hierop kan inspelen.

Om op een juiste, onafhankelijke wijze invulling te geven aan deze rol is het belangrijk dat je afkomstig bent van buiten het project. Wel heb je een sterke betrokkenheid bij de thematiek van ITEM; of anderszins een opiniërende rol in het werkveld van het programma. Het hebben van een sterk netwerk (Benelux en EU) en het kunnen vervullen van een entamerende rol en ambassadeursfunctie voor ITEM spreken voor zich.

Lid voor de Raad van Advies van ITEM

ITEM is in 2015 opgericht door de Universiteit Maastricht (UM), Zuyd Hogeschool/NEIMED, Gemeente Maastricht, de Euregio Maas-Rijn en de Provincie Limburg, om vanuit de wetenschap een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een goed functionerende transnationale samenleving. ITEM draagt bij aan de ontwikkeling van een goed functionerende euregionale agglomeratie en aan het versterken van het internationaal functioneren van Euregio’s in een globaliserende wereld.

ITEM is de spil van wetenschappelijk onderzoek, advisering, kennisuitwisseling en trainingsactiviteiten omtrent grensoverschrijdende samenwerking en mobiliteit. Een team van wetenschappelijke onderzoekers verricht op systematische wijze onderzoek naar grensoverschrijdende vraagstukken en brengt praktische en fundamentele oplossingsrichtingen naar buiten. Interdisciplinair, fundamenteel en toegepast onderzoek worden hierbij gecombineerd.

Sinds 2015 ondersteunt de Provincie Limburg ITEM met een financiële bijdrage en deze ondersteuning wordt voortgezet voor de periode 2020-2024. Tijdens de zogenoemde “tweede tranche” (2020-2024) vanuit het langjarige “Kennis-As programma” zal ITEM zich inzetten voor het leveren van wetenschappelijke onderzoeksresultaten waarbij een vertaling gemaakt wordt naar maatschappelijke diensten en oplossingsvoorstellen van problemen. De daaraan ten grondslag liggende methodiek is tevens de basis voor het creëren van verdienmodellen voor het instituut, zodat per 2025 naast de wetenschappelijke pijler een financieel eigenstandige maatschappelijke pijler is gerealiseerd.

Wij vragen:

  • hbo- of wo-werk- en denkniveau;
  • aantoonbare ervaring met het ontwikkelen van business modellen en de toepassing ervan;
  • recente professionele ervaring met zowel kennisinstellingen als overheidsorganen;
  • iemand die een maatschappelijke bijdrage wil leveren aan de vertaling van wetenschap naar praktijk;
  • sterk internationaal (diplomatiek) profiel.

Wij bieden jou:

  • een adviesfunctie met maatschappelijke impact voor de looptijd van 5 jaar;
  • de kans om je netwerk aan te vullen met contacten uit de (eu)regio, Den Haag en EU;
  • inkijk in de samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijven om maatschappelijke kansen te benutten.

Overige informatie

Je werkgever dient (indien van toepassing) in te stemmen met je kandidaatstelling voor deze onbezoldigde functie.


Solliciteren

Wij zien jouw sollicitatie graag uiterlijk 12 juni 2020 tegemoet. Je kunt deze mailen naar solliciteren@prvlimburg.nl aan het college van Gedeputeerde Staten, Personeel en Organisatie onder vermelding van vacaturenummer 2020EI05.

Meer informatie

Wil je eerst meer weten over de vacature? Neem vrijblijvend contact op met Davy Pieters, Beleidsmedewerker cluster Economie en Innovatie, via nummer 06 21 23 45 29.