Voorzitter Adviescommissie bezwaarschriften

4 november 2019

De Provincie zoekt

een nieuwe voorzitter voor de Adviescommissie bezwaarschriften Provincie Limburg

De Adviescommissie bezwaarschriften Provincie Limburg heeft tot taak de bestuursorganen van de Provincie te adviseren over bezwaarschriften. De commissie bestaat uit een externe voorzitter en externe leden, die geen binding hebben met de Provincie. Bezwaarmakers worden door de commissie gehoord, waarna er een advies wordt uitgebracht. Het voorzitterschap op de hoorzitting rouleert.
De vergaderfrequentie is afhankelijk van het aantal af te handelen bezwaarschriften. Hoorzittingen vinden plaats op maandagmiddag of donderdagmiddag in het Gouvernement te Maastricht. De Adviescommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Benoeming geschiedt door Gedeputeerde Staten voor een periode van 4 jaar.

Functie-eisen

De Provincie ontvangt bezwaarschriften op uiteenlopende rechtsgebieden, zoals bijvoorbeeld subsidies, handhaving, omgevingsrecht en de Wet openbaarheid van bestuur. U beschikt over een afgeronde opleiding Nederlands recht met uitstekende, actuele kennis op het gebied van het algemene bestuurs(proces)recht en op tenminste één van bovengenoemde rechtsgebieden.
U beschikt verder over een brede maatschappelijke belangstelling en u heeft gevoel voor het functioneren van de Adviescommissie in een politiek-bestuurlijke context. Daarnaast beschikt u over goede communicatieve vaardigheden en heeft u een tactvolle en oplossingsgerichte instelling. Bovendien dient u als voorzitter te beschikken over ervaring met het voorzitten en leiden van vergaderingen en representativiteit. Tot slot maakt u geen deel uit van of bent niet werkzaam onder de verantwoordelijkheid van één van de bestuursorganen van de Provincie.
Gestreefd wordt naar een diverse samenstelling van de commissie. Voorafgaande aan een eventuele benoeming dient een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te worden overgelegd.

Vergoeding

De voorzitter ontvangt een vergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen van € 347,52 per vergadering (die kan bestaan uit meerdere hoorzittingen) en een reiskostenvergoeding.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw mr. A.M.M. Hees-Peters, coördinator van het team Rechtsbescherming en secretaris van de Adviescommissie (via telefoonnummer 06-52732602 of per email amm.peters@prvlimburg.nl) of de heer mr. E.A. Weusten, senior jurist (via telefoonnummer 06-46218293 of per e-mail ea.weusten@prvlimburg.nl).
Meer informatie over de afhandeling van bezwaarschriften bij de Provincie en de werkzaamheden van de Adviescommissie kunt u hier vinden.

Reageren

Belangstellenden worden uitgenodigd om uiterlijk 17 november 2019 te reageren onder bijsluiting van een curriculum vitae. U kunt uw reactie sturen naar het volgende mailadres: rechtsbescherming@prvlimburg.nl.
De verkennende gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 10 december 2019.