Beleidsmedewerker Natuur (1,0 fte)

12 december 2018

Het cluster Natuur en Water bij de Provincie Limburg is verantwoordelijk voor het realiseren van de natuur- en wateropgaven in Limburg. Het cluster ontwikkelt strategisch beleid. Over de natuuropgaven zijn landelijk afspraken vastgelegd in het decentralisatieakkoord Nederland en in het Natuurpact. Ook zijn Europese richtlijnen zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water (KRW) aan de orde. Het realiseren van de KRW-doelstellingen met betrekking tot het regionaal watersysteem en de Deltaprogramma’s Hoge Zandgronden en Ruimtelijke Adaptatie zijn ook een onderdeel van het takenpakket.

De Provinciale medewerkers van het cluster Natuur en Water werken met plezier en passie aan de verbetering van de staat van instandhouding van Natura2000-gebieden, actieve soortenbescherming, exotenbeleid en faunabeheer. De veranderende omgeving en het coalitieakkoord zijn van invloed op de wijze waarop zij hun rol vervullen. Samen met externe partijen zoals terreinbeherende organisaties, Faunabeheereenheid, het Waterschap, Rijkswaterstaat, gemeenten en belangenorganisaties wordt het beleid vormgegeven.

Actuele ontwikkelingen zoals de verspreiding van de wasbeer (exoot), de komst van de wolf en de Afrikaanse Varkenspest zijn ontwikkelingen die weergeven dat je vanuit de functie actief bent op het grensvlak tussen het natuurbelang en andere belangen. De maatschappelijke en bestuurlijke discussie hierover is van invloed op beleid en uitvoering.

Bij het cluster Natuur & Water is de functie vacant van:

Beleidsmedewerker Natuur (1,0 fte)

tijdelijk voor de duur van 1 jaar

vacaturenummer 2018NW03

Wij zoeken

Een resultaatgerichte, daadkrachtige en flexibele medewerker, die beleid ontwikkelt en de projecten en processen in een bestuurlijke context weet vorm te geven.

Jij

 • Ontwikkelt het schade- en faunabeleid en zorgt voor de besluitvorming hierover: goedkeuring van de plannen die door de Faunabeheereenheid worden opgesteld, ontheffingsverlening, opdrachtverlening;
 • Zorgt voor kennisontwikkeling op het vlak van faunabeheer;
 • Draagt bij aan de omslag van uitkeren van schades naar het investeren in preventieve maatregelen;
 • Ontwikkelt ook exotenbeleid om de bedreiging van de Limburgse biodiversiteit tegen te gaan;
 • Organiseert netwerkbijeenkomsten met betrokken partijen en zorgt voor bestuurlijke nota’s, rapportages en teksten voor de provinciale website en media.

Wij vragen

 • Een afgeronde relevante opleiding en academisch werk- en denkniveau;
 • Affiniteit met landbouw, natuurbeheer, dierenbescherming en vanzelfsprekend faunabeheer van de in het wild levende dieren; ecologische kennis is niet noodzakelijk;
 • De vaardigheid om met verschillende maatschappelijke belangen om te gaan en ook oog hebben voor de belangen en positie van het bestuur en de provinciale organisatie;
 • Samenwerken vanuit een intrinsieke motivatie om met betrokken partijen het gezamenlijke belang te realiseren;
 • Het in staat zijn om maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar oplossingsrichtingen en beleidsadviezen voor bestuurders;
 • Het in staat en bereid zijn om op termijn breder te opereren binnen het cluster Natuur en Water of elders binnen de organisatie van de Provincie Limburg, ook op andere beleidsterreinen.

Wij bieden

Een boeiende baan, tijdelijk voor de duur van één jaar, op basis van 1.0 fte, met een bruto maandsalaris op basis van een 36-urige werkweek van minimaal € 3.287,60 en maximaal € 4.696,60 in schaal 11 (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring). Dat alles in een professionele werkomgeving, met de maatschappij als inspiratiebron.

De Provincie Limburg beschikt over prima secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals het Individuele Keuze Budget van ca. 22%. Hierin is onder andere het vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%) opgenomen. Je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris. Zo kun je maandelijks actief keuzes maken die passen bij je individuele behoeften en op deze wijze jouw maandelijkse inkomen beïnvloeden.

Interesse?

Dan zien wij jouw sollicitatie graag vóór 2 januari 2019 tegemoet. Je kunt deze mailen naar solliciteren@prvlimburg.nl en richten aan het college van Gedeputeerde Staten, cluster Personeel en Organisatie, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van vacaturenummer 2018NW03.

Eerst meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Cecile Salomons, clustermanager Natuur & Water via telefoonnummer +31 6 21 83 60 63.

Overige informatie

Medewerkers van de Provincie Limburg en de gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten. Het staat medewerkers van deze organisaties dus vrij op interne vacatures bij deze vier organisaties te reflecteren. De sollicitanten hebben allemaal dezelfde status van interne kandidaat.

Oud-medewerkers van de Provincie Limburg, die in het kader van de vorming Regionale Uitvoeringsdienst Limburg bij de Provincie Limburg gelden als interne kandidaat, zijn vrij om te reflecteren op interne vacatures van de Provincie Limburg. Deze sollicitanten hebben allemaal dezelfde status van interne kandidaat.

In de laatste fase van de procedure kan een vertegenwoordiging van het cluster worden ingeschakeld. Ook een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.