Overzicht financiële regelingen t.b.v. woningbouw


In dit overzicht worden de lopende en toekomstige regelingen wat betreft woningbouw beknopt toegelicht. Het betreffen regelingen vanuit het Rijk en de Provincie Limburg. Ook zijn 2 teams ter ondersteuning van en expertise over woningbouw in dit overzicht meegenomen. Dit overzicht is informerend en een momentopname, waardoor het mogelijk niet volledig is.

BO MIRT (Rijk)

Tijdens de BO’s MIRT van november 2022 zijn wederzijdse bindende afspraken gemaakt met regio’s over het bereikbaar maken en ontsluiten van 400.000 nieuwe woningen tot en met 2030. Hiermee heeft het Rijk invulling gegeven aan de besteding van de aan het Mobiliteitsfonds (MF) toegevoegde € 7,5 mld.

Expertteam Woningbouw (Rijk)

Het Expertteam Woningbouw is een team van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) adviseurs en een pool van onafhankelijke deskundigen. Zij adviseren gemeenten en provincies op aanvraag. Het Expertteam kan bij verschillende knelpunten ingeschakeld worden. Andere partijen zoals woningcorporaties en projectontwikkelaars kunnen contact opnemen met vragen. Als zij het Expertteam willen inschakelen, dan kan dat alleen in samenwerking met de betrokken gemeente of provincie.

Nadere subsidieregels flexibele inzet ondersteuning woningbouw tweede tranche (Provincie)

De nadere subsidieregels flexibele inzet ondersteuning woningbouw tweede tranche is vanaf 10 juli in werking. Lees meer over deze regeling op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2023-7266.html

Impulsaanpak winkelgebieden (Rijk)

Het programma Impulsaanpak winkelgebieden is een Rijksprogramma waarmee de gemeenten gestimuleerd worden om (delen van) binnenstedelijke winkelgebieden om te vormen tot toekomstbestendige gebieden met een stevige sociale en economische basis. In 2023 is er een 3e ronde opengesteld voor aanvragen, in 2024 volgt een 4e ronde.

Kader Kwaliteit Limburgse Centra (Provincie)

Het Kader Kwaliteit Limburgse Centra (KLC) is een regeling die zich richt op het verbeteren van de woon- en leefomgeving in centra in Limburg. Het kader voorziet in een integrale aanpak vertrekkend vanuit het beleidsveld Wonen. Hiervoor komen projecten in aanmerking met een integraal en samenhangend pakket aan maatregelen, gericht op het realiseren van resultaten die inspelen op provinciale ambities in een of meer andere beleidsvelden.

Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting (Rijk)

De Taskforce ondersteunt het Rijk, provincies, gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen bij de versnelde realisatie van flex- en transformatiewoningen. De Taskforce bestaat uit een commissie en een uitvoeringsorganisatie. De Taskforce zet de actieve ondersteuning aan gemeentes, provincies, corporaties en woningmarktpartijen voort door hen te informeren en te activeren.

Regeling Woningbouwimpuls (Wbi) zesde tranche

Gemeenten kunnen projecten vanaf 18 december 2023 tot woensdag 12 februari 2024 aanmelden voor de Regeling Woningbouwimpuls (Wbi). Tijdens de aanvraagperiode kunnen gemeenten voor advies bij hun aanvraag terecht bij de Impulskamers van het expertteam Woningbouw.

Met de Woningbouwimpuls kunnen gemeenten versneld inzetten op:

  • de bouw van nieuwe woningen;
  • het vergroten van de betaalbaarheid van die woningen voor starters en mensen met een middeninkomen.

De Wbi bestaat sinds 2020. Tot nu toe zijn er vijf tranches geweest, die samen bijdragen aan de bouw van ruim 184.000 nieuwe woningen door het hele land.

Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen (SFT)

Wil uw gemeente in korte tijd meer woningen ontwikkelen? Dan zijn flex- en transformatiewoningen vaak een goede oplossing. De Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen (SFT) helpt u om deze woningen te financieren. Vraag de SFT-uitkering aan voor uw gemeente. Dat kan van 15 november 2023 tot 15 januari 2024.


Zie ook

Kijk voor de meest recente informatie op: