Overzicht financiële regelingen t.b.v. woningbouw


In dit overzicht worden de lopende en toekomstige regelingen wat betreft woningbouw beknopt toegelicht. Het betreffen regelingen vanuit het Rijk en de Provincie Limburg. Ook zijn 2 teams ter ondersteuning van en expertise over woningbouw in dit overzicht meegenomen. Dit overzicht is informerend en een momentopname, waardoor het mogelijk niet volledig is.

Aanjagen Gemeentelijke Projecten Verduurzaming Woningen 2022-2023 (Provincie)

Het doel van deze regeling is het aanjagen van gemeentelijke projecten om de verduurzaming van woningen te versnellen met als afgeleid doel een vermindering van het energieverbruik en kleinschalige opwek in woningen te vergroten. Hiermee wordt geprobeerd bij te dragen aan een afname van de relatief veel lage energielabels van woningen in Limburg en het verlagen van de energierekening van inwoners. In overleg met de Provincie Limburg kan hiervoor tot 1 juli 2023 een aanvraag worden ingediend.

BO MIRT (Rijk)

Tijdens de BO’s MIRT van november 2022 zijn wederzijdse bindende afspraken gemaakt met regio’s over het bereikbaar maken en ontsluiten van 400.000 nieuwe woningen tot en met 2030. Hiermee heeft het Rijk invulling gegeven aan de besteding van de aan het Mobiliteitsfonds (MF) toegevoegde € 7,5 mld.

Expertteam Woningbouw (Rijk)

Het Expertteam Woningbouw is een team van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) adviseurs en een pool van onafhankelijke deskundigen. Zij adviseren gemeenten en provincies op aanvraag. Het Expertteam kan bij verschillende knelpunten ingeschakeld worden. Andere partijen zoals woningcorporaties en projectontwikkelaars kunnen contact opnemen met vragen. Als zij het Expertteam willen inschakelen, dan kan dat alleen in samenwerking met de betrokken gemeente of provincie.

Flexibele Inzet Ondersteuning Woningbouw (Provincie)

Met deze regeling wil de Provincie Limburg bij de gemeenten de snelheid bevorderen in de voorfase van woningbouwprojecten. Gemeenten hebben beperkte capaciteit en/of expertise om uitvoering te geven aan deze werkzaamheden. Met deze regeling worden gemeenten ondersteund om op een flexibele wijze extra capaciteit en/of expertise in te zetten.

Impulsaanpak winkelgebieden (Rijk)

Het programma Impulsaanpak winkelgebieden is een Rijksprogramma waarmee de gemeenten gestimuleerd worden om (delen van) binnenstedelijke winkelgebieden om te vormen tot toekomstbestendige gebieden met een stevige sociale en economische basis. In 2023 zal er een 3e ronde opengesteld worden voor aanvragen, in 2024 een 4e ronde.

Kader Kwaliteit Limburgse Centra (Provincie)

Het Kader Kwaliteit Limburgse Centra (KLC) is een regeling die zich richt op het verbeteren van de woon- en leefomgeving in centra in Limburg. Het kader voorziet in een integrale aanpak vertrekkend vanuit het beleidsveld Wonen. Hiervoor komen projecten in aanmerking met een integraal en samenhangend pakket aan maatregelen, gericht op het realiseren van resultaten die inspelen op provinciale ambities in een of meer andere beleidsvelden.

Ondersteuning Analyse Knelpunten & Kansen Woningbouwprojecten 2022-2023 (Provincie)

Doel van de regeling is ondersteunen van gemeenten en woningcorporaties bij het versnellen/versterken van woningbouwprojecten in de provincie Limburg. Met de subsidie kan er een externe adviseur worden ingeschakeld, om te onderzoeken/bevorderen dat genoemde projecten tot besluitvorming kunnen komen (2023-2025). Aanvragen kunnen uiterlijk 31 mei 2023 digitaal worden ingediend.

Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen (Rijk)

Als gemeente zorgt u dat er genoeg woonruimte is voor mensen die dat nodig hebben. U vraagt de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen (RHA) aan voor financiële hulp om meer passende woonruimte beschikbaar te maken. Bijvoorbeeld voor arbeidsmigranten en mensen met medische of sociale noodzaak.

In 2023 kunnen weer nieuwe aanvragen worden ingediend. De precieze openingsdatum van de volgende tranche wordt zo snel mogelijk op de website van RVO bekendgemaakt.

Stimulering Wonen 2020-2023 (Provincie)

De Provincie Limburg stimuleert met Stimulering Wonen 2020-2023 projecten die tegemoetkomen aan de vraag naar voldoende woningaanbod in (met name) het sociale huur en middenhuur segment in de Nederlandse Provincie Limburg, waarbij rekening wordt gehouden met de plankwaliteit en de behoefte van de verschillende doelgroepen. Aanvragen kunnen uiterlijk 17 november 2023 digitaal worden ingediend.

Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting (Rijk)

De Taskforce ondersteunt het Rijk, provincies, gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen bij de versnelde realisatie van flex- en transformatiewoningen. De Taskforce bestaat uit een commissie en een uitvoeringsorganisatie. De Taskforce zet de actieve ondersteuning aan gemeentes, provincies, corporaties en woningmarktpartijen voort door hen te informeren en te activeren.

Volkshuisvestingsfonds (Rijk)

Het Volkshuisvestingsfonds (VHF) is een regeling waarmee gemeenten kunnen investeren in de verbetering van woonkwaliteit, leefomgeving en verduurzaming in kwetsbare gebieden. In deze woongebieden staat de leefbaarheid onder druk. In 2023 zal een 2e tranche opengesteld worden.

In de 2e tranche van het VHF zullen een aantal wijzigingen worden doorgevoerd:

  • Beknoptere aanvraagdocumentatie;
  • Gemeenten kunnen meerdere aanvragen indienden, met één project per aanvraag. Zo kunnen de aanvragen onafhankelijk van elkaar worden beoordeeld en toegekend;
  • Minimum aantal te herstructureren woningen wordt verlaagd naar minimaal 50 woningen, tenzij het om een stedelijk focusgebied gaat, dan ligt de grens op 100 woningen;
  • Er komt een maximaal aan te vragen bedrag per gemeente om de spreiding van de middelen beter te waarborgen. Het maximale totaal aan te vragen bedrag voor een gemeente wordt per tranche 10% van het beschikbare budget;
  • De regeling is hoofdzakelijk bedoeld voor woningen in particulier bezit. Corporaties spelen echter een belangrijke rol in wijken met betrekking tot de leefbaarheid. Het is daarom mogelijk om, waar sprake is van gespikkeld bezit, gemengde VvE’s of inponding ook een bijdrage aan te vragen voor sociale huurwoningen van corporaties;
  • Nieuw is het toevoegen van kleinschalige collectieve maatschappelijke voorzieningen in het gebied.

Warmtenetten (Provincie)

De Provincie Limburg wil graag dat de gebouwen in Limburg duurzaam verwarmd worden. Daarom stimuleert zij de realisatie van nieuwe warmtenetten die gebruikmaken van een duurzame bron, evenals de verduurzaming van bestaande warmtenetten door aanpassing van de bestaande fossiele bron. Deze subsidieregeling draagt bij aan de doelstelling van de Limburgse Provinciale Energie Strategie (PES) om in 2030 60.000 aardgasvrije woningen of woningequivalenten in de gebouwde omgeving in Limburg gerealiseerd te hebben. In overleg met de Provincie Limburg kan hiervoor tot 31 juli 2023 een aanvraag worden ingediend.

Woningbouwimpuls (Rijk)

Door middel van deze regeling kunnen gemeenten aandacht besteden aan het bouwen van betaalbare woningen* voor starters of mensen met een laag of middeninkomen. Binnenkort opent de 5e tranche van de Woningbouwimpuls (Wbi). Aanvragen kunnen van 15 februari t/m 30 maart 2023 worden ingediend. Gemeenten kunnen individueel, maar ook in regionaal verband een aanvraag indienen voor projecten vanaf 500 woningen (of vanaf 200 woningen voor gemeenten met minder dan 50.000 inwoners). 50% van de nieuwbouwwoningen dienen in het betaalbare segment gebouwd te worden.

*Sociale huurwoningen, huurwoningen tot € 1000,-, en betaalbare koopwoningen t/m € 355.000,-


Zie ook

Kijk voor de meest recente informatie op: