Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg


Provinciale Staten hebben op 14 december de Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg vastgesteld. Het doel hiervan is de doorwerking van de Bestuursafspraken regionale uitwerking POL2014 voor Noord-Limburg, Midden-Limburg en Zuid-Limburg te borgen.

Tegelijkertijd krijgen Gedeputeerde Staten ruimte voor maatwerkoplossingen om te kunnen inspelen op kwalitatieve knelpunten.

Deze wijzigingsverordening is een vertaling van de motie-Verhoijsen om de woningmarkt te verruimen. De ronde langs de regio’s kan aanleiding zijn om de verordening aan te passen, maar deze lijkt ruim genoeg voor gemeenten om ermee aan de slag te kunnen.

Ook zijn 2 paragrafen aangepast. In paragraaf 2.2 is de toelichtende tekst voor Duurzame verstedelijking geactualiseerd. En in paragraaf 2.11 is de begripsomschrijving voor Intensieve veehouderij aangepast.

Plancapaciteit

Bij de behandeling van het voorstel benadrukte gedeputeerde Teunissen nog eens het belang van regionale afspraken. De regionale afspraken hebben gewerkt en blijven dat doen. In het verleden beconcurreerden gemeenten elkaar, met als gevolg dat er een opdrijvend effect ontstond met steeds meer niet-gerealiseerde plancapaciteit, die verstikkend werkt. Het systeem van de POL-bestuursafspraken en de Omgevingsverordening heeft daar een einde aan gemaakt, zodat er geen verder overschot ontstaat aan plannen waar te weinig behoefte aan bestaat. Tegelijk voorziet de planvoorraad niet in een aantal typen woningen waar wel vraag naar is. De gemeenten geven aan de uitdaging om hier verandering in te brengen aan te willen. Gemeenten willen samen de harde voorraad terugbrengen en bouwplannen en bestemmingsplannen maken die echt worden uitgevoerd.

Download de documenten van de Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg op online.ibabs.eu.