Het Woonlab – deel 2


Zowel Provinciale Staten als gemeenteraden willen dat sneller de juiste woningen op de juiste plekken worden gebouwd. Bij veel gemeenten is er voldoende planvoorraad beschikbaar, maar blijft de uitvoering toch achter. Hoe kunnen we samen komen tot versnelling?

Dat hebben de Provincie en drie gemeenten de afgelopen maanden onderzocht onder de titel 'Het WoonLab'. Over Het Woonlab kon u al lezen in een eerder nieuwsbericht.

Een van de redenen waarom de realisatie van planvoorraad achterblijft, is het te kleine verschil tussen de realisatiekosten en de verkoopopbrengsten. In de Randstad zijn de marges groter. De marktwaarde in Limburg ligt dichtbij de kostprijs van nieuwbouw, waardoor marktpartijen alleen investeren als ze zeker zijn van verkoop. Daarnaast spelen mee:

  • het hebben van concurrerende plannen: veel planvoorraad;
  • en het missen van zicht op de plannen die als eerste worden uitgevoerd: waar medewerking aan wordt gegeven en die tegelijk op de markt komen.

Tijdens de proefsessies van Het Woonlab is gezocht naar de acties die het meeste helpen om te versnellen. Alle drie gemeenten waren het met elkaar eens: het prioriteren van plannen zorgt voor versnelling. De volgorde bepalen van plannen geeft aan alle partijen duidelijkheid. Ook helpt het gemeenten om menskracht en financiële middelen samen op te laten gaan en vergroot het de kans op verkoop.

Gemeenten zijn de enige en juiste partij om deze duidelijkheid en prioritering te geven. Daarom is het belangrijk dat we alle gemeenten hierover informeren. En om ze op te roepen om aan de slag te gaan met het prioriteren van hun planvoorraad en planlocaties. Als Provincie ondersteunen we gemeenten bij het bepalen van de projecten die als eerste zouden moeten worden uitgevoerd. Dit doen we op twee manieren.

Aan de ene kant zullen we via de Omgevingsverordening 2021 een voor iedereen geldend afsprakenkader aanbieden. Dat wordt gebaseerd op het prioriteren van plannen op basis van de actuele kwalitatieve en kwantitatieve behoefte.

Aan de andere kant willen we alle gemeenten op hun verzoek ondersteunen met een gemeentelijke werksessie genaamd Woonlab. In deze sessie vragen we ambtenaren en bestuurders met de portefeuille wonen en ruimtelijke ordening over hun prioritaire plannen. Ook vragen we welke knelpunten ze ervaren. Een sessie helpt bij het prioriteren en programmeren van de planvoorraad en de ambtelijke en bestuurlijke capaciteit. Zo doen we recht aan ons motto: de juiste woning, op de juiste plek, op het juiste moment; in transparante samenwerking tussen overheden, als één overheid.

Woonlab als onderdeel van kader Kwaliteit Limburgse Centra

De woningbouwplannen die we als eerste gerealiseerd willen hebben, zijn geschikt voor de te sluiten samenwerkingsagenda’s onder het kader Kwaliteit Limburgse Centra (KLC). Deze werksessie wordt daarom onderdeel van de tweede fase van het KLC. Hiermee kunnen wij als Provincie een financiële impuls geven aan het gewenste versnellen van de uitvoering van woningbouwplannen in Limburg. Bijkomend voordeel is dat bij voldoende schaalgrootte initiatieven in aanmerking kunnen komen voor Rijksregelingen. Bijvoorbeeld voor Regio Deals, Woningbouwimpuls of Volkshuisvestingsfonds. Prioriteren kan dus op meerdere vlakken bijdragen aan deze gewenste versnelling.