Limburgse Agenda Wonen


Op 29 juni 2020 stelden Provinciale Staten de nieuwe Limburgse Agenda Wonen 2020 - 2023 (LAW) vast. De LAW heeft als ondertitel 'Versnellen, versterken en doorzetten'. Het doel is: de juiste woningen, op de juiste plek, op het juiste moment beschikbaar. We zetten ons als Provincie in voor het sneller bouwen van woningen die in Limburg hard nodig zijn. Dat doen we samen met gemeenten en andere partijen.

Het gaat dan om betaalbare woningen voor ouderen, jongeren, 1- en 2-persoonshuishoudens en kwetsbare inwoners. En voor nieuwe doelgroepen als internationale werknemers en nieuwkomers. Als we woningen bouwen die nu hard nodig zijn, dan ontstaat er doorstroming. Dan komen vanzelf gezinswoningen vrij voor jonge gezinnen die toe zijn aan een nieuwe stap in hun leven. En wat ons betreft gebeurt dat steeds duurzaam, klimaatbestendig en betaalbaar. Kwaliteit is belangrijk.

De ondertitel 'Versnellen, versterken en doorzetten' van de LAW verwijst naar de 3 lijnen waarlangs we onze ambitie willen waarmaken. Het geeft aan dat we actie ondernemen. We blijven niet praten, maar stimuleren dat actief wordt gebouwd wat nodig is.

 • We helpen projectontwikkelaars en ambtenaren door samen met gemeenten te kijken naar de hele planvoorraad en hierin prioriteiten te stellen. Samen sturen we aan op het versnellen van het bouwen van woningen waar dringend behoefte aan is. Waar oude plannen nieuwe ontwikkelingen in de weg staan, maken we concrete afspraken over het schrappen ervan.
 • We gebruiken een aantal instrumenten om plannen te versterken:
  • De provinciale Subsidie Stimulering Wonen
  • De Starterslening
  • De samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de Stimuleringsaanpak Flexwonen
  • De regeling Duurzaam Thuis (verduurzaming en levensloopbestendigheid)
  • En de stevige koppeling met het programma Kwaliteit Limburgse Centra

Dit zijn veel verschillende instrumenten waarmee we de (her/ver)bouw van de juiste woning, op de juiste plek, op het juiste moment mogelijk kunnen maken.

 • We blijven een aantal belangrijke voorwaarden voor het goed werken van de woningmarkt stellen. De juiste ontwikkelingen stimuleren in heel Limburg. Daarvoor zijn 2 dingen belangrijk:
  • Een goede samenwerking tussen gemeenten bij woningbouwontwikkelingen. Het regionale samenwerkingsmodel is heel belangrijk, zo benadrukten ook Provinciale Staten naar aanleiding van de behandeling van de LAW.
  • Structureel inzicht in de situatie van de Limburgse woningmarkt is nodig. In de trends en de ontwikkelingen op verschillende schaalniveaus. Ook inzicht in de regionale en lokale verschillen is nodig. Wij zorgen voor dit inzicht met de Woonmonitor en stellen deze beschikbaar aan alle betrokken Limburgse partijen. En met de ontwikkeling van de euregionale woonmonitor werpen we een blik over de grenzen van Limburg.

Daarnaast werken we nauw samen met de Rijksoverheid om vorm te geven aan de nationale woningbouwagenda. De woningbouwvraagstukken in Limburg zijn complex en voor een deel anders dan in de rest van Nederland. In ons contact met het Rijk is het nodig om dit goed duidelijk te maken en het Rijk ervan te overtuigen haar financiële middelen ook hiervoor open te stellen.

Wij vragen gemeenten om ons altijd te betrekken in hun (huisvestings)vragen naar het Rijk. Wij proberen steeds om het Rijk te overtuigen om de lastendruk van corporaties te verlagen.

Lees hier meer over het woonbeleid van de Provincie Limburg.