Prestatieafspraken tussen Provincie en Rijk


In Limburg maar ook in Nederland is een groot tekort aan (betaalbare) woningen. Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening maakt met medeoverheden en corporaties afspraken over hoeveel nieuwe woningen worden gebouwd en wat voor woningen dit zijn. De Provincie Limburg heeft op 31 mei 2022 een eerste indicatief bod aan het Rijk gestuurd van hoeveel woningen in Limburg kunnen worden gebouwd. Van dat aantal bestaat 2/3 deel uit betaalbare woningen: woningen voor middenhuur en sociale huur en betaalbare koopwoningen tot de Nationale Hypotheekgarantiegrens.

Op het gebied van wonen gebeurt veel. De landelijke opgaven zijn groot en ingewikkeld en de corporaties, de gemeenten en de bouwende marktpartijen hebben daarin een belangrijke rol. De minister is begonnen met het uitwerken van de Nationale Woon- en Bouw Agenda (NWBA). De NWBA bestaat uit verschillende programma’s. Het eerste programma dat is uitgewerkt, is het Programma Woningbouw. Het doel van het Programma Woningbouw is om in Nederland 100.000 woningen per jaar te bouwen. In de periode van 2021 tot en met 2030 moeten in totaal 900.000 woningen erbij komen op de woningmarkt.

De plannen gaan niet alleen over de aantallen. Minstens zo belangrijk is dat woningen worden gebouwd waar behoefte aan is: (betaalbare) woningen voor specifieke doelgroepen. Én dat de spreiding ervan reëel en eerlijk is: fair share. Om deze doelen te bereiken, maakt de minister prestatieafspraken met medeoverheden en corporaties over aantallen woningen en over kwaliteit.

Ook de Provincie Limburg maakt afspraken met de minister. De Provincie heeft op 31 mei 2022 een eerste indicatief bod aan het Rijk gestuurd van hoeveel woningen in Limburg kunnen worden gebouwd. Daarvan is 2/3 deel betaalbare woningen. Dit is een gezamenlijk bod vanuit de drie regio’s, Noord-, Midden- en Zuid-Limburg, dus vanuit alle 31 gemeenten.

Limburg

Onderzoeken naar Limburgse regionale woningbehoeften laten zien dat er tot 2030 behoefte is aan ruim 40.000 woningen. Het gaat deels om nieuwe woningen en deels om de noodzakelijke vervanging van verouderde woningen die niet meer voldoen aan de huidige en toekomstige behoeften en eisen. Het gaat dus om nieuwbouw, verbouw en sloop.

Als langgerekte provincie heeft Limburg een bewogen geschiedenis, met landsgrenzen die voortdurend verschoven, de opkomst en het vertrek van de mijnbouw en de grote verschillen in economisch profiel. Ook heeft Limburg te maken met verschillende grote regionale ontwikkelingen. De woningbouwontwikkelingen in het verleden bepalen voor een groot deel welke opgaven de verschillende regio's nu hebben.

Op het indicatieve bod van de Provincie Limburg wordt nu een reality check gedaan. Op meerdere gebieden wordt gekeken hoe haalbaar dit bod is: ruimtelijk, financieel, praktisch en bestuurlijke haalbaarheid. Ook wordt gekeken hoe dit bod aansluit op de regionale kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte: prijssegmenten, aandachtsgroepen, etc.

Voor deze reality check krijgen de provincies tot 1 oktober 2022 de tijd. Het Rijk heeft de Provincie Limburg een andere rol gegeven dan de gebruikelijke Limburgse werkwijze waarbij we nauw samenwerken met gemeenten. Maar onze intentie is om nóg intensiever samen te werken en gesprekken te voeren met alle gemeenten, Limburgse corporaties en marktpartijen.

Regionale woondeals

Op 1 oktober komt het definitieve Limburgse bod. Op basis daarvan worden er tussen 1 oktober en 31 december 2022 afspraken gemaakt tussen het Rijk en de Provincie. Die afspraken moeten uiteindelijk worden vertaald naar zogeheten regionale woondeals.

Meer informatie

Zie voor meer info: