Stimuleringsregeling Wonen 2020-2023 uitgebreid


Gedeputeerde Staten hebben op 25 mei 2021 de gewijzigde Nadere Subsidieregels Stimulering Wonen vastgesteld. Nu kunnen ook initiatiefnemers met de rechtsvormen Maatschap en VOF subsidie aanvragen, als ze aan de criteria van de regeling voldoen.

De Provincie Limburg vindt het belangrijk dat woningbouwplannen met extra kwaliteit voor de sociale huur en middenhuur van de grond komen. Bij sociale huur gaat het om huurprijzen tot maximaal € 752,33, prijspeil 2021. Bij middenhuur gaat het om huurprijzen tussen de € 752,33 en € 1.005,-. De behoefte aan woningen in deze sector is groot. Met deze subsidieregeling wil de Provincie Limburg plannen stimuleren die tegemoet komen aan specifieke behoeften, zoals zorgwoningen en concepten op het gebied van flexwonen, maar ook aan innovatieve concepten.

Maatschap en VOF

De regeling stond al open voor privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen, coöperaties, gemeenten en corporaties. Vanaf nu staat de regeling ook open voor initiatiefnemers met de rechtsvorm Maatschap en VOF. Bovendien wil de Provincie Limburg graag burgerinitiatieven die voldoen aan de voorwaarden ondersteunen.

De regeling bestaat uit twee onderdelen:

  • De eerste is de subsidie voor het voorbereiden van bouwplannen voor speciale woonprojecten. Deze subsidie bedraagt maximaal 50% van de voorbereidingskosten met een maximum van € 10.000,-.
  • Het tweede deel is subsidie voor het realiseren van woonprojecten met extra kwaliteit voor sociale- en middeldure huurwoningen. Deze subsidie is maximaal € 12.500,- per woning en maximaal € 200.000,- per project en initiatiefnemer.

Voordat een subsidie kan worden aangevraagd, is er een vooroverleg. Tijdens dit overleg wordt beoordeeld of het project voldoet aan de doelstellingen en criteria.

De wijziging van de subsidieregeling is ingegaan op 8 juni. Op de pagina Huurwoningen vindt u meer informatie.