Flexwonen in Limburg


Voor mensen die snel een andere woning nodig hebben, heeft de woningmarkt weinig te bieden. Iedereen kan in die situatie terechtkomen en ‘spoedzoeker’ worden. ‘Flexwonen’ kan een belangrijke (tijdelijke) aanvulling zijn op het bestaande woningaanbod. Flexwoningen zijn woningen die verplaatsbaar, stapelbaar, schakelbaar of splitsbaar zijn. Daarnaast is een van de volgende zaken tijdelijk: de woning zelf, de bewoning of de locatie.

In Limburg zijn veel mensen op zoek naar betaalbare woonruimte. Zo nodig tijdelijk, als die woonruimte maar snel beschikbaar is. Bijvoorbeeld internationale werknemers, een van de partners bij een scheiding, studenten, uittreders van beschermd wonen of starters.

Tiny houses

Wie bij een flexwoning alleen denkt aan een tiny house, heeft een onvolledig beeld van de mogelijkheden én de bewoners. Een tiny house kán een flexwoning zijn als deze voldoet aan bovenstaande voorwaarden: verplaatsbaar, stapelbaar, schakelbaar of splitsbaar. Maar eigenlijk is een tiny house een nieuwe woonvorm met een duidelijke filosofie. Tiny houses zijn kleine, volwaardige en vrijstaande woningen met een vloeroppervlak van maximaal 50m². Ze hebben een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Ze staan op een fundering die eventueel tijdelijk is, of op wielen. Wie een tiny house zoekt, doet dat vaak vanuit ideologische overwegingen.

Flexwonen als oplossing

In Limburg kan flexwonen helpen om een tijdelijke piek in de woningbehoefte op te vangen, of om de kwaliteit van de woningvoorraad aan te passen. Dat kan helpen om latere leegstand of een grote sloopopgave te voorkomen. In de Limburgse Agenda Wonen is het stimuleren van flexwonen een van de provinciale speerpunten. Dit hebben we onder andere gedaan door de Stimuleringsaanpak Flexwonen van het Rijk onder de aandacht van gemeenten te brengen. Uit deze aanpak is een aantal maatregelen gekomen:

1. Versnellingskamers

Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) kunnen gemeenten die met flexwonen aan de slag willen ondersteuning krijgen met zogeheten Versnellingskamers. Betrokken gemeente- en provincieambtenaren (wonen, sociaal domein, ruimtelijke ontwikkeling) worden dan samen met andere belanghebbenden uitgenodigd om rondom concrete vraagstukken en concrete locaties de eerste stappen te zetten. En om afspraken te maken richting realisatie. Het Expertteam Woningbouw van RVO organiseert en begeleidt deze Versnellingskamers. Zie rvo.nl voor meer informatie.

2. Vrijstelling verhuurderheffing

Sinds 1 januari 2020 geldt een vrijstelling van de verhuurderheffing voor flexwoningen die tussen 1 januari 2020 en 31 december 2024 worden gerealiseerd. Voorwaarde is dat het gaat om een tijdelijk bouwwerk. Dat is voor Limburg belangrijk, omdat hier te veel locaties zijn die al een woonbestemming hebben, maar waarvoor geen realisaties zijn gepland op korte termijn. Dit in tegenstelling tot andere (grote) delen van het land.

3. Langer afwijken van bestemmingsplan

Via de Crisis- en Herstelwet kan een gemeente een verzoek indienen om langer tijdelijk af te wijken van bestemmingsplannen. Zo wordt een langere exploitatieperiode voor flexwoningen mogelijk, tot 15 jaar. Gemeenten kunnen ook op andere manieren tijdelijk en langer dan 10 jaar afwijken van het bestemmingsplan: door het volgen van een uitgebreide omgevingsvergunningprocedure of door een bestemmingsplan te wijzigen.

Andere maatregelen

Daarnaast heeft iedere provincie vanuit BZK een bedrag van € 250.000,- ontvangen om het flexwonen te stimuleren. Ook de 'Nadere subsidieregels Stimulering Wonen 2020-2023' biedt subsidiemogelijkheden voor vormen van flexwonen, maar alleen in de midden- en sociale huur.

Verder heeft de Provincie Limburg in samenwerking met Expertisecentrum Flexwonen, BZK en Platform 31 in juni 2020 een webinar Flexwonen gehouden. Daarna was van 5 - 9 oktober 2020 de 'Limburgse week Flexwonen'. De eerdergenoemde organisaties hielden drie webinars waarin de praktijk verder werd verkend. Ruim 100 professionals van onder andere gemeenten, corporaties, bouwbedrijven en zorginstellingen namen deel aan deze webinars/ateliers tijdens de Limburgse week Flexwonen. U kunt die ateliers terugkijken via de website flexwonen.nl.

Meer informatie over flexwonen

Voor meer informatie over flexwonen, ga naar flexwonen.nl/netwerkgids/provincie-limburg.