Met spoed extra opvang en huisvesting nodig


Er zijn nog steeds met spoed extra opvangplekken voor vluchtelingen nodig in Limburg. Ook snellere huisvesting van statushouders is hard nodig. Uitstroom van vergunninghouders naar huisvesting in gemeenten is de meest effectieve manier om de druk op de asielopvang te verlichten. Voor het (tijdelijk) huisvesten van statushouders kunnen gemeenten tijdelijk extra geld en ondersteuning krijgen van de Rijksoverheid.

De Limburgse Regietafel heeft in september én oktober een dringend beroep (pdf, 179 kB) gedaan op alle Limburgse gemeenten om met spoed te zorgen voor meer opvangplekken voor vluchtelingen en snellere huisvesting van statushouders. Daarnaast heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) half november een brief (pdf, 176 kB) gestuurd naar alle Nederlandse provincies en gemeenten. Ook die brief bevat een dringende oproep aan provincies en gemeenten over zowel de opvang van asielzoekers als de huisvesting van vergunninghouders.

Vergunninghouders

Half november verbleven er landelijk ongeveer 11.000 statushouders in de asielopvang, waarvan meer dan de helft langer dan de afgesproken veertien weken wachtten op huisvesting. Door de krapte op de woningmarkt kunnen zij moeilijk doorstromen naar een woning in een van de gemeenten, terwijl uitstroom van statushouders ruimte vrijmaakt in de asielzoekerscentra. Voor Limburg betekent dit dat de achterstand per 1 juli 2021 met minimaal 143 personen moet worden ingelopen, naast het realiseren van de lopende taakstelling 2021-II.

Gemeenten kunnen tijdelijk extra geld en ondersteuning krijgen van de Rijksoverheid voor het (tijdelijk) huisvesten van statushouders. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft aangeboden om via verschillende arrangementen met maatwerk te ondersteunen. Bijvoorbeeld door het werven of beschikbaar stellen van grond en/of gebouwen, het leveren van kennis en expertise of het beschikbaar stellen van de benodigde flexwoningen. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een ‘menukaart (pdf, 72 kB)’ opgesteld met de verschillende arrangementen.

Bovendien kunnen gemeenten gebruikmaken van de Hotel- en accommodatieregeling (HAR). Via deze regeling kunnen statushouders – die wonen in de asielopvang en wachten op definitieve huisvesting – alvast tijdelijk in hun toekomstige gemeente gaan wonen, in bijvoorbeeld een hotel of recreatiewoning. Deze regeling is gestart op 1 november 2021 en geldt voor de duur van zes maanden. Meer informatie over de HAR is te vinden op www.coa.nl.

Zie verder het Overzicht ondersteuningsmaatregelen vanuit het Rijk (pdf, 48 kB).

Asielzoekers

Sinds augustus zijn veel extra opvangplekken voor asielzoekers gerealiseerd in Nederland, waardoor crisisnoodopvang tot nu toe kon worden voorkomen. Toch blijven de kwaliteit en kwantiteit van de opvang zorgwekkend, in ieder geval tot het einde van 2021. De opvanglocaties zijn vaak tijdelijk en de bezetting bij het COA is steeds groter geworden.

Tot het einde van 2021 zijn er nog 3.500 opvangplekken nodig in Nederland. Van deze extra opvangplekken zijn op dit moment 2.300 als kansrijke opties bij het COA in beeld. Voor de andere 1.200 opvangplekken, waarvan 600 voor 1 december nodig waren, heeft de Landelijke Regietafel een verdeelsleutel bepaald. Op basis van deze verdeelsleutel en eerdere prestaties worden deze plekken verdeeld over de provincies. Voor Limburg betekent dit dat er vóór 1 januari 2022 nog 149 extra reguliere opvangplekken nodig zijn.

Bijzondere doelgroepen

Het COA zoekt ook naar twaalf locaties waar bijzondere doelgroepen kunnen worden opgevangen: tien locaties voor 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) en twee locaties waar 50 sobere opvangplekken worden gerealiseerd. Deze opgave wordt evenredig verdeeld over de provincies. In elke provincie moeten óf 50 amv-plekken óf 50 sobere opvangplekken voor asielzoekers uit veilige landen worden gerealiseerd. Deze opgave is aanvullend aan de al gerealiseerde amv-plekken.

Vooruitblik 2022

In de brief van het ministerie van BZK (pdf, 176 kB) staat ook een vooruitblik voor de behoefte aan opvang in 2022.