Limburgse Woonmonitor van 2020


De Limburgse Woonmonitor van 2020 is gereed. In de jaarlijkse Woonmonitor staan feiten over de Limburgse woningmarkt. De Woonmonitor is opgesteld door de Provincie Limburg, mede dankzij de inbreng van gemeenten via de Plancapaciteitsmonitor.

U kunt de rapportage en het bijlagenboek downloaden onder het kopje 'Woonmonitor 2020' via www.limburg.nl/onderwerpen/wonen/woononderzoek/

Conclusie en samenvatting

De nieuwe Woonmonitor geeft een verscherpt en geactualiseerd beeld van de Limburgse woningmarkt. Duidelijk is dat in onze provincie vooral sprake is van een kwalitatieve woonopgave. De Woonmonitor bevestigt dat we de juiste woningen nodig hebben, die op de juiste plek staan en op het juiste moment beschikbaar komen. De ingezette lijn van de Limburgse Agenda Wonen 2020-2023 'Versnellen, versterken en doorzetten' is dus terecht. Het blijft belangrijk om voorrang te geven aan plannen voor woningen die dringend nodig zijn, zoals huizen voor senioren, starters, internationale werknemers, spoedzoekers, in de sociale en middeldure huur. Ook is het belangrijk om voorrang te geven aan het toekomstbestendig maken van de bestaande woningen.

De hoofdpunten van de nieuwe Woonmonitor zijn:

Kwantitatieve en kwalitatieve woonopgave

Op basis van de huishoudensprognoses wordt uitgegaan van een extra woningbehoefte van 10.000 - 12.000 woningen in 7 - 11 jaar tijd. Daarna wordt een daling van de woningbehoefte verwacht. Daarnaast zijn 3.000 extra standaard woningen nodig voor (long-stay) internationale werknemers. Getalsmatig liggen voor het opvangen van de kwantitatieve woningbehoefte meer dan genoeg plannen klaar. Maar kwalitatief, kijkend naar de behoefte, zijn dat niet overal de juiste plannen. De kwalitatieve woonbehoefte tot ongeveer 2030 wordt geschat op een tekort van bijna 45.000 woningen en een overschot aan bijna 40.000 woningen. Uit de woningbehoefte-onderzoeken kan niet worden geconcludeerd dat het wenselijk is om bijna 45.000 woningen extra te realiseren met nieuwbouw. Wel geven deze cijfers een schatting van de vernieuwings- en verdunningsopgave in Limburg.

Er zijn verschillende behoeftes aan woonruimte. Zo is er veel behoefte aan woonconcepten voor ouderen en speciale doelgroepen, vooral in de sociale en middeldure huur. Daarnaast is er behoefte aan meer verschillende soorten huisvesting, op daarbij passende locaties, ook voor tijdelijke bewoning. Lokaal zijn er grote verschillen, dus dat vraagt om maatwerk per gemeente en daarbinnen per wijk, buurt of locatie. Binnen de bestaande bouw is er een grote opgave om woningen duurzamer en levensloopbestendiger te maken.

Woningvoorraadontwikkeling

De woningvoorraad in Limburg is in 2019 gegroeid met ruim 2.600 woningen (+0,5%). Het aantal huishoudens steeg ook met 2.600. Dus de woningvoorraadontwikkeling loopt in ieder geval kwantitatief in de pas met het aantal huishoudens. Van de ruim 3.300 in 2019 gebouwde woningen zijn bijna 300 nieuwe koopwoningen geschikt voor starters en ruim 600 woningen geschikt voor senioren of ouderenzorg. In het betaalbare segment zijn 1.000 sociale huurwoningen of betaalbare koopwoningen en 70 tijdelijke woningen gebouwd.

Plancapaciteiten

Het saldo van geplande toevoegingen en onttrekkingen in Limburg is bijna 24.000 woningen (4,6% van de totale woningvoorraad, per 31-12-2019, Etil). Van de bijna 28.000 geplande toevoegingen zijn er bijna 16.000 onherroepelijk. Van alle geplande toevoegingen zijn naar verwachting bijna 600 koopwoningen geschikt voor starters en bijna 6.000 woningen zijn geschikt voor senioren of ouderenzorg. Ruim 6.000 woningen vallen in het betaalbare segment en er liggen plannen voor meer dan 300 tijdelijke woningen.

Corona

De gevolgen en effecten van corona zijn nog steeds onvoorspelbaar. Cijfers en feiten die ontwikkelingsrichtingen (definitief) kunnen onderbouwen zijn er nog niet. En effecten van een (economische) crisis op de woningmarkt komen altijd met vertraging. Voor nu wijzen de beschikbare cijfers niet op acute negatieve gevolgen voor de woningmarkt.