IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater)


Bent u niet aangesloten op de riolering? Dan heeft u hoogstwaarschijnlijk een IBA – een Individuele Behandeling van Afvalwater. De IBA zorgt ervoor dat uw afvalwater gezuiverd wordt. Een septic tank, biorotor, actief slibsysteem en het helofytenfilter zijn voorbeelden van IBA-systemen.

Bent u niet aangesloten op de riolering? Dan heeft u hoogstwaarschijnlijk een IBA – een Individuele Behandeling van Afvalwater. De IBA zorgt ervoor dat uw afvalwater gezuiverd wordt. Een septic tank, biorotor, actief slibsysteem en het helofytenfilter zijn voorbeelden van IBA-systemen.
De IBA moet goed onderhouden en gecontroleerd worden. Vaak regelt de gemeente dit en voert Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) het onderhoud uit. U bent zelf verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de IBA.
Heeft u een IBA, dan mag u geen:

  • bacteriedodende middelen gebruiken. Denk daarbij aan producten zoals bleekwater, azijn, soda, waterstofperoxide. Huishoudelijke poetsmiddelen mogen met mate gebruikt worden. Kies daarom schoonmaakproducten met een Ecolabel.
  • medicijnen doorspoelen
  • vet, olie of etensresten doorspoelen

Kijk op de website van uw gemeente of www.wbl.nl voor meer informatie.

Ontheffing of melding

Woont of werkt u in een beschermd gebied? Dan mag u hier niet zomaar bouwen of bijvoorbeeld een bedrijf starten of uitbreiden. Voor een aantal activiteiten geldt een volledig verbod. Sommige activiteiten zijn wel mogelijk als u er een ontheffing voor heeft en aan de regels voldoet.

Kijk hier waarvoor u toestemming nodig heeft van de Provincie. Kies ‘Omgevingsverordening 2014’, vervolgens kaart 8 ‘Milieubeschermingsgebieden en vink ‘Grondwaterbeschermingsgebied’ aan.
Heeft u hulp nodig? Bel of mail dan met +31 43 3899999 of servicedesk@prvlimburg.nl. U wordt dan doorgeleid naar de juiste medewerker.

Waar vraagt u ontheffing aan?

In de waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden geldt uiteraard ook nationale wetgeving zoals de Wet milieubeheer of Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

  1. Valt uw activiteit onder de Wet milieubeheer, dan verleent de gemeente de milieuvergunning. Daarbij moet de gemeente de bepalingen ter bescherming van het grondwater opnemen in de vergunning én hierover advies vragen bij de Provincie.
  2. Valt uw activiteit onder een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), dan gelden de bepalingen van de AMvB. Voor enkele AMvB’s zijn er aanvullende algemene voorschriften opgenomen in de Omgevingsverordening Limburg. Ook daaraan moet u voldoen. En u moet uw activiteit vooraf bij de Provincie melden.
  3. Voor een aantal activiteiten (de zogenaamde ‘gedragingen’) is in de Omgevingsverordening Limburg een verbod opgenomen. Voor de meeste hiervan kan de Provincie ontheffing verlenen. U vraagt deze ontheffing aan bij de Provincie.

Meldingen, ontheffingen, vergunningen

Wilt u een activiteit in een milieubeschermingsgebied melden of een ontheffing of vergunning aanvragen? Ga naar ons Vergunningenloket .