Drinkwater en grondwater


In Limburg wordt bijna al ons drinkwater gewonnen uit grondwater en oppervlaktewater. Om vervuiling te voorkomen heeft de Provincie rondom de plaatsen waar grondwater voor ons drinkwater wordt opgepompt milieubeschermingsgebieden aangewezen. Daar gelden strengere regels om het grondwater te beschermen dan ergens anders in Limburg. In de Omgevingsverordening Limburg staat welke gebieden dit zijn en welke regels er gelden.

Er zijn drie soorten beschermde gebieden:

 • Waterwingebieden. Deze liggen rondom de putten waaruit het grondwater wordt gewonnen. Hier geldt het strengste beschermingsniveau omdat een vervuiling hier in zestig dagen of sneller de put bereikt.
 • Grondwaterbeschermingsgebieden. Deze liggen rondom de waterwingebieden. In deze gebieden bereikt het water over 25 jaar of later het waterwingebied. Hier is nog tijd om bij eventuele verontreiniging te saneren of de waterwinning te verplaatsen.
 • De gebieden Roerdalslenk (tussen Sittard, Roermond en Weert) en Venloschol (tussen Venlo, Venray en Blitterswijck). Het diep gelegen grondwater in deze gebieden wordt beschermd door moeilijk doordringbare kleilagen, die vervuiling van het diep gelegen grondwater van bovenaf tegengaan. Dit diepe grondwater is bestemd voor drinkwaterproductie en de levensmiddelenindustrie. Deze kleilagen mogen daarom niet worden aangetast.

Ontheffing nodig

In zo’n beschermd gebied mag iemand niet zomaar bouwen of een bedrijf starten of uitbreiden. Als u er iets wilt ondernemen, moet u eerst een ontheffing aanvragen en voldoen aan de regels.

Voor een aantal activiteiten geldt een volledig verbod, bijvoorbeeld voor nieuwbouw in waterwingebieden.

Soms volstaat melden

Niet in alle situaties hoeft u een ontheffing aan te vragen. Voor sommige soorten bedrijven en sommige activiteiten gelden de regels van een Algemene Maatregel van Bestuur. Daarmee is het grondwater ook beschermd. Wel moet u in dat geval uw bedrijf of activiteit vooraf melden bij de Provincie Limburg.

De soorten bedrijven en activiteiten waarvoor dit geldt zijn:

 • melkrundveehouderijen
 • akkerbouwbedrijven
 • mestbassins
 • tankstations
 • herstelinrichtingen voor motorvoertuigen
 • houtbewerkende bedrijven
 • chemische wasserijen
 • opslag van goederen
 • tuinbouwbedrijven met bedekte teelt
 • evenementen houden
 • wegen en rioleringen aanleggen
 • bufferbassins aanleggen
 • boorputten slaan.

Bij sommige van die regels stelt de Provincie aanvullende eisen. Deze staan in de Provinciale Omgevingsverordening Limburg. U moet ook aan deze aanvullende eisen voldoen.

Waar vraagt u ontheffing aan?

In de waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden geldt uiteraard ook nationale wetgeving zoals de Wet milieubeheer of Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 1. Valt uw activiteit onder de Wet milieubeheer, dan verleent de gemeente de milieuvergunning. Daarbij moet de gemeente de bepalingen ter bescherming van het grondwater opnemen in de vergunning én hierover advies vragen bij de Provincie.
 2. Valt uw activiteit onder een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), dan gelden de bepalingen van de AMvB. Voor enkele AMvB’s zijn er aanvullende algemene voorschriften opgenomen in de Provinciale Milieuverordening Limburg. Ook daaraan moet u voldoen. En u moet uw activiteit vooraf bij de Provincie melden.
 3. Voor een aantal activiteiten (de zogenaamde ‘gedragingen’) is in de Omgevingsverordening Limburg een verbod opgenomen. Voor de meeste hiervan kan de Provincie ontheffing verlenen. U vraagt deze ontheffing aan bij de Provincie.

Boringen en grondwateronttrekking Roerdalslenk en Venloschol

In de Roerdalslenk en Venloschol is voor boringen in de grond altijd een ontheffing van de Provincie nodig. De Provincie verleent deze alleen in bijzondere gevallen en onder strenge voorschriften.

Ook voor grondwateronttrekking, bijvoorbeeld voor beregening of veedrenkputten, is in de meeste gevallen een vergunning of registratie nodig. U vindt de regels in de Omgevingsverordening Limburg.

Meldingen, ontheffingen, vergunningen

Wilt u een activiteit in een milieubeschermingsgebied melden of een ontheffing of vergunning aanvragen? Ga naar ons Vergunningenloket .


Vervuiling grondwater melden

U kunt uw klacht digitaal melden via het milieuklachtenformulier.